Van werk naar werk beleid (VWNW)

Iedere wijziging van de organisatiestructuur, omvang of taakinhoud van uw organisatie waaraan personele consequenties zijn verbonden, is een reorganisatie. Een reorganisatie kan ook betrekking hebben op een onderdeel van uw organisatie. Als een reorganisatie gevolgen heeft voor uw werklocatie of als overtolligheid dreigt, geeft het Van Werk Naar Werk-beleid (VWNW-beleid):

  • voorschriften voor uw werkgever en uzelf en
  • voorzieningen om u naar ander werk te begeleiden als u dat zelf wilt of als dat nodig is omdat u geen functie meer heeft.

Het VWNW-beleid kent 2 fases.
1. Uw organisatie past de voorbereidende fase toe als:

  • er binnen uw organisatie nog geen overtolligheid is vastgesteld, maar deze situatie wel dreigt;
  • uw werkgever uw werklocatie wijzigt, doordat de vestiging van de organisatie waar u werkt, verhuist naar een andere locatie (op meer dan een half uur reizen - enkele reis - van de oorspronkelijke locatie).

2. Uw organisatie komt in de verplichte fase wanneer overtolligheid is vastgesteld.
De verplichte fase is een reorganisatie. Hieraan gaat altijd een voorbereidende fase vooraf, tenzij uw werkgever in overleg met de vakbonden in een bijzondere situatie heeft bepaald dat de voorbereidende fase wordt overgeslagen.

Begeleidingstraject

Het uitgangspunt van het beleid is een sluitende aanpak. Uw werkgever is verplicht om u, als u actief meewerkt aan uw begeleidingstraject, daadwerkelijk naar ander werk te begeleiden.

Zo wordt er een VWNW-onderzoek gedaan om te kijken wat uw wensen, ontwikkelmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt zijn. Aan de hand van het VWNW-plan gaat u onder professionele begeleiding op zoek naar een andere passende functie. Dit kan zowel een functie binnen als buiten de sector Rijk zijn. U kunt hierbij gebruikmaken van verschillende voorzieningen.

Gaat de organisatie waar u werkt verzelfstandigen, privatiseren of worden de werkzaamheden uitbesteed? Dan gaat u meestal mee naar de nieuwe organisatie.

Afrondende fase

Bent u een verplichte VWNW-kandidaat en is het niet gelukt om in de periode van uw begeleiding een passende functie te vinden? Heeft u na 18 maanden nog geen andere functie? Dan volgt een afrondende fase.

Geschillencommissie

De geschillencommissie is heeft onder andere een taak bij meningsverschillen over enkele onderwerpen binnen het VWNW-beleid. De geschillencommissie geeft advies over voorgelegde geschillen en klachten.

Afwijken van VWNW-beleid

Uw werkgever kan voor individuele medewerkers afwijken van het VWNW-beleid.. Dit wordt de ‘hardheidsclausule’ genoemd. Uw werkgever kan alleen afwijken van het VWNW-beleid als de toepassing van de VWNW-voorzieningen voor u tot ‘onbillijke uitkomsten’ leidt. Als uw werkgever van deze mogelijkheid gebruikmaakt, moet hij dit motiveren en schriftelijk vastleggen in uw personeelsdossier.

Over het VWNW-plan en VWNW-onderzoek kunnen tussen uw werkgever en de vakbonden in het decentraal georganiseerd overleg afwijkende afspraken worden gemaakt. Als de bijzondere kenmerken van de doelgroep hiertoe aanleiding geven, kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de begeleiding in de voorbereidende fase. Ook kunnen er eventueel afspraken over maatwerk worden geadviseerd. Deze afspraken moeten aan het sector overleg Rijk ter toetsing worden voorgelegd.

Plaatsmakersregeling

Uw werkgever kan de VWNW-begeleiding en VWNW-voorzieningen ook -onder voorwaarden- toepassen op een collega die (nog) niet onder het VWNW-beleid valt. Dit wordt de plaatsmakersregeling genoemd.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Organisatieverandering en VWNW-beleid
Artikel 2 Wet privatisering ABP
Burgerlijk Wetboek artikel 7:662 t/m 666a