Van werk naar werk-onderzoek

In het van werk naar werk (VWNW) onderzoek worden uw wensen, ontwikkelmogelijkheden en mogelijkheden voor (ander) werk binnen en buiten de sector Rijk onderzocht. Deelname aan het onderzoek is verplicht als u verplicht VWNW-kandidaat bent of deel uitmaakt van een aangewezen groep.

Het is mogelijk dat er tussen uw werkgever en het georganiseerd overleg afwijkende afspraken worden gemaakt. Uw werkgever kan namelijk afzien van de plicht om in de voorbereidende fase een VWNW-onderzoek te volgen en/of een VWNW-plan op te stellen.
Als er geen plicht is, dan heeft u wel het recht om zowel het onderzoek te doen als het plan op te stellen.
 

Professionele begeleiding

Het VWNW-onderzoek vindt plaats onder professionele begeleiding en wordt uitgevoerd door een onafhankelijke mobiliteitsadviseur. Uw manager heeft daarbij de rol van opdrachtgever en u die van klant. De mobiliteitsadviseur is geen belangenbehartiger en adviseert en handelt transparant op basis van eigen expertise en professionaliteit. Deze aanpak is vastgelegd in een gedragscode over het VWNW-beleid. Hierin staan de onafhankelijkheid en daarvoor benodigde waarborgen beschreven.

Advies

Uit het onderzoek volgt een advies voor u en uw manager dat is opgesteld door de mobiliteitsadviseur.

In dit advies staat:

  • welke opleiding nodig is;
  • welke begeleiding nodig is;
  • of het tijdelijk verrichten van andere werkzaamheden nodig is;
  • of het volgen van een stage nodig is.

In het advies wordt rekening gehouden met uw kansen op de arbeidsmarkt en eventuele beperkingen. Het onderzoek is van u en hoeft u niet te delen met uw manager.

Onder andere UBR | Personeel doet VWNW-onderzoeken en stelt VWNW-adviezen op. Kijk voor meer informatie op ubrijk.nl.

Tweede advies

Bent u het niet eens met het advies? Dan kunt u een tweede advies aanvragen. U doet dit binnen 2 weken nadat het eerste advies aan u is uitgebracht. Uw manager kan ook een tweede advies aanvragen. Zie voor meer informatie de uitwerking VWNW-beleid voor onafhankelijk VWNW-onderzoek en tweede advies.

Het tweede advies kan het eerste VWNW-advies bevestigen, aanvullen of tegenspreken. Zijn u of uw manager het ook niet eens met de uitkomst van het tweede advies? Dan kunt u aan de geschillencommissie vragen hierover een advies uit te brengen.

Let op! Bevindt uw organisatieonderdeel zich in de voorbereidende fase, behoort u tot een aangewezen groep en zijn u en uw werkgever het er over eens dat een VWNW-onderzoek door een bijzondere omstandigheid niet nodig is? Dan hoeft u niet mee te doen. Bijvoorbeeld: u wilt door een slechte gezondheid afzien van het VWNW-onderzoek.