Van werk naar werk-kandidaat

U wordt van werk naar werk (VWNW) kandidaat als u bij een organisatieverandering ander werk moet krijgen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en verplichte kandidaten.

Vrijwillige VWNW-kandidaat

Uw organisatie bevindt zich in de voorbereidende fase van een reorganisatie. U kunt er voor kiezen vrijwillige kandidaat te worden als:

  • uw werkgever u heeft aangewezen in een groep van rijksambtenaren waar overtolligheid dreigt vanwege opheffing of vermindering van functies én u ervoor heeft gekozen om een VWNW-plan uit te voeren; of:
  • de organisatie (of vestiging) waar u werkt gaat verhuizen naar een locatie op een reisafstand van meer dan een half uur reizen (enkele reis) van de oorspronkelijke locatie; en u tot de door uw werkgever aangewezen groep medewerkers behoort waarvan de locatie wijzigt en u ervoor gekozen heeft om een VWNW-plan uit te voeren.

VWNW-onderzoek en -plan
Als vrijwillige kandidaat doet u een VWNW-onderzoek en kunt u ervoor kiezen vervolgens een VWNW-plan op te stellen. Dit opgestelde plan hoeft u niet te volgen. U kunt - als u dat wilt - de uitkomst van het onderzoek en het eventuele plan dan nog welgebruiken in uw gesprekken met uw manager.

Rechten en plichten
U heeft als vrijwillige kandidaat een aantal rechten en plichten. Zo moet u zich inspannen om het voor u vastgestelde VWNW-plan uit te voeren. Tijdens de hele periode van de voorbereidende fase kunt u gebruikmaken van begeleiding en bepaalde voorzieningen, ook als uw werkgever later aangeeft dat de periode van de aanwijzing van de doelgroep waartoe u behoort, is geeindigd.

Is de voorbereidende fase voor uw organisatie geëindigd? Dan kunt u voor de volledige duur van de begeleidingstermijnen blijven gebruikmaken van de VWNW-begeleiding en -voorzieningen.

Weigert u een aangeboden passende functie? Dan evalueert uw werkgever het VWNW-plan.

Verplichte VWNW-kandidaat

U bent een verplichte kandidaat in de volgende situaties:

  • Uw werkgever heeft vastgesteld dat u uw functie verliest omdat u overtollig bent: het soort werk dat u doet verdwijnt (opheffing functies) of er zijn minder mensen nodig voor hetzelfde werk (vermindering functies). Om te bepalen wie overtollig is bij een vermindering van functies, wordt het afspiegelingsbeginsel gebruikt.
  • Uw organisatie of de locatie waar u werkt verhuist en van u kan niet worden verlangd dat u meegaat. U moet in deze situatie zelf uw werkgever informeren als u van mening bent dat u uw functie niet hoeft te volgen. Of functievolging niet van u verwacht kan worden, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (zoals arbeidsduur, leeftijd, gezinssituatie en gezondheid). De conclusie of dit het geval is trekt u samen met uw werkgever.

Rechten en plichten
Als verplichte kandidaat doet u een VWNW-onderzoek en wordt een VWNW-plan opgesteld. U bent verplicht om het door uw werkgever vastgestelde plan voor de begeleiding naar ander werk uit te voeren. Dit plan kan al in de voorbereidende fase zijn opgesteld. Het is mogelijk de afspraken in het plan te wijzigen als dat nodig is. Gedurende de gehele periode van de verplichte fase kunt u gebruikmaken van de verschillende voorzieningen uit het VWNW-beleid. U bent verplicht een aangeboden passende functie te aanvaarden.

De opbouw van uw vakantie-uren loopt door als u verplichte VWNW-kandidaat bent en vrijgesteld bent van uw werkzaamheden.
Voldoet u niet aan de verplichtingen van uw VWNW-begeleiding? Dan kan uw werkgever dit opvatten als verwijtbaar gedrag. Dit kan een aantal consequenties voor u hebben en eventueel leiden tot uw ontslag. Er kan aan u ontslag worden verleend als:

  • u niet meewerkt aan het opstellen van het VWNW-plan;
  • u niet meewerkt aan de uitvoering van het VWNW-plan;
  • u weigert een aangeboden passende functie te accepteren.

Tijdelijk dienstverband

Heeft u een tijdelijk dienstverband en eindigt deze tijdens de voorbereidende fase? Dan kunt u geen vrijwillige VWNW-kandidaat worden. U heeft wel recht op een VWNW-onderzoek en een advies daarover, maar er wordt geen VWNW-plan opgesteld.

Heeft u een tijdelijk dienstverband dat eindigt binnen 26 weken na de peildatum die voor de verplichte fase is gekozen? Dan kunt u geen verplichte kandidaat worden.

Eindigt uw tijdelijke arbeidsovereenkomst niet binnen 26 weken na de peildatum die voor de verplichte fase is gekozen? Dan kunt u wel verplichte kandidaat worden. Uw periode van VWNW-begeleiding heeft maximaal de duur van uw resterende dienstverband en de VWNW-voorzieningen zijn voor u beperkt tot de resterende duur van uw dienstverband.

Let op! Bent u een verplichte VWNW-kandidaat en heeft u een tijdelijke dienstverband? Dan kunt u tot uiterlijk het einde van uw dienstverband recht hebben op begeleiding.