Geschillencommissie

De geschillencommissie is onafhankelijk en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en een gelijk aantal leden namens vakbonden en de werkgever. De geschillencommissie doet uitspraak over een een voorgelegd meningsverschil. Afwijken van die uitspraak kan alleen gemotiveerd gebeuren.

U kunt zonder tussenkomst van het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) terecht bij de geschillencommissie als u een verschil van mening heeft met uw werkgever over:

  • een beoordeling over uw functioneren
  • een aantal onderwerpen rond uw begeleiding naar ander werk bij het VWNW-beleid
  • of aan uw werkzaamheden niet een te lage salarisschaal is verbonden
  • een straf die uw werkgever u wil opleggen
  • of u wordt benadeeld omdat u een vermoeden van een misstand heeft gemeld of
  • of het redelijk is om van u te verlangen dat u na outsourcing van uw werkzaamheden minimaal zes maanden probeert te wennen aan de nieuwe situatie, voor u gebruik maakt van uw recht op terugkeer.

Voor een verschil van mening over een ander onderwerp is de tussenkomst van het RABA nodig.
Ook bij bovengenoemde onderwerpen is bemiddeling door RABA mogelijk en zinvol. U bent dus niet verplicht om een verschil van mening voor deze onderwerpen direct voor te leggen aan de geschillencommissie.  

Als u een verschil van mening voorlegt aan de geschillencommissie kunt u zich laten bijstaan.

Uw keuze om een verschil van mening voor te leggen aan de geschillencommissie heeft geen gevolgen voor uw mogelijkheid dit voor te leggen aan de kantonrechter. U bent dus niet verplicht een verschil van mening eerst voor te leggen aan de geschillencommissie. De kantonrechter zal u mogelijk wel vragen waarom u dat niet eerst heeft gedaan. Ook nadat de geschillencommissie een advies heeft gegeven kunt u het meningsverschil nog aan de kantonrechter voorleggen.

Het advies van de geschillencommissie is afhankelijk van de aard van het voorgelegde meningsverschil. Het advies kan bijvoorbeeld een voorgestelde oplossing zijn, maar ook een oordeel over het geschil in uw voordeel of in het voordeel van uw werkgever. Het advies van de commissie moet uiteraard wel passen binnen de mogelijkheden van de CAO Rijk.

Het is de bedoeling dat u en uw werkgever het advies van de geschillencommissie zoveel mogelijk volgen. Het advies is echter niet bindend. Als uw werkgever een beslissing neemt die afwijkt van het advies van de geschillencommissie dan moet dit schriftelijk gemotiveerd gebeuren. 

Geschillencommissie

Website
Openingstijden
Adres
E-mail
Telefoon