Van werk naar werk-voorzieningen

Faciliteiten maken het mogelijk het van werk naar werk (VWNW) plan uit te voeren. De faciliteiten waar u als VWNW-kandidaat gebruik van maakt, worden vastgelegd in uw VWNW-plan. Het contactcenter P-Direkt registreert die voorzieningen in het P-Direktportaal.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u bepaalde individuele voorzieningen gekregen, die in uw VWNW-plan zijn opgenomen. Het VWNW-beleid bevat daarnaast de volgende algemene voorzieningen die het accepteren van een andere functie kunnen bevorderen:

Aanvulling bij werkloosheid

Heeft u in het kader van het VWNW-beleid een andere functie aanvaard buiten de overheid en raakt u daarna binnen twee jaar werkloos? Dan kunt u naast uw werkloosheidsuitkering onder voorwaarden een aanvulling op uw werkloosheidsuitkering aanvragen via het APG .

Salarisgarantie en salarissuppletie

Wanneer u als VWNW-kandidaat een functie accepteert met een lager salaris dan voorheen, heeft u recht op een salarisgarantie en -suppletie.

Aanvulling op de duur en omvang van de aflopende toelage

Heeft u als VWNW-kandidaat bepaalde toelagen die verminderen of wegvallen vanwege uw nieuwe functie? Dan kunt u recht hebben op een aflopende toelage

Aflopende vergoeding extra reistijd

Heeft u als VWNW-kandidaat een andere functie geaccepteerd en moet u hierdoor langer naar uw werk reizen? Dan kunt u recht hebben op een aflopende vergoeding extra reistijd.

Aanvulling op de duur en omvang van de tegemoetkoming extra reiskosten

Reist u met uw eigen vervoermiddel naar uw nieuwe werklocatie? Dan kunt u recht hebben op een tegemoetkoming in uw extra reiskosten.

Verhuizen

Heeft u als VWNW-kandidaat een functie geaccepteerd op een andere werklocatie en gaat u daarom verhuizen? Dan heeft u recht op verlof voor het zoeken van een woning en voor de verhuizing.

Flexibel werken

Uw nieuwe werkgever kan u toestaan om gedeeltelijk (voor minimaal 20% van uw werktijd) met werktijden of werklocaties te variëren als de functie daardoor eenvoudiger voor u te accepteren is. Dit wordt ook wel ‘flexibele invulling van het werk’ genoemd. Dit kan alleen als de aard van het werk dit ook toelaat.

Deze voorziening is alleen mogelijk in een nieuwe functie binnen de sector Rijk.

Voorziening bij niet passende functie binnen de sector Rijk

Blijkt uw nieuwe functie binnen de sector Rijk binnen 6 maanden nadat u daarin bent begonnen toch niet passend te zijn? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een nieuw VWNW-traject. Zie voor meer informatie: Begeleiding na niet passende functie of ontslag.

Voorziening bij verlies van nieuwe functie buiten de sector Rijk

Accepteert u een functie buiten de sector Rijk en wordt u buiten uw schuld of toedoen ontslagen? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een nieuw VWNW-traject. Zie voor meer informatie: Begeleiding na niet passende functie of ontslag.

Gedeeltelijke jubileumuitkering

Neemt u ontslag en mist u daardoor een jubileumuitkering? Dan heeft u mogelijk recht op een gedeeltelijke jubileumuitkering. Dit geldt niet alleen als u VWNW-kandidaat bent maar ook als u tot een door uw werkgever in de voorbereidende fase aangewezen groep behoort. Daarnaast moet u natuurlijk voldoen aan de overige voorwaarden voor een jubileumuitkering.

Vrijstelling terugbetalingen

Bij eervol ontslag (al dan niet op eigen verzoek) heeft u geen terugbetalingsverplichting voor vergoede studiekosten of betaald ouderschapsverlof. Deze voorziening geldt niet alleen als u VWNW-kandidaat bent maar ook als u tot een door uw werkgever in de vrijwillige fase aangewezen groep behoort.

Voorrang bij vacatures

Als verplichte VWNW-kandidaat heeft u bij vacatures voorrang op ambtenaren zonder voorrangspositie. Het gaat hierbij om functies:

  • binnen de sector Rijk; en
  • binnen zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) die niet tot de Staat behoren en die schriftelijk hebben verklaard zelf ook VWNW-kandidaten uit de sector Rijk voorrang te geven.

Het maakt daarbij niet uit of u in vaste of tijdelijke dienst bent aangesteld.

Andere kandidaten voor de vacature kunnen een gelijke voorrangspositie hebben. Het gaat dan om:

  • andere verplichte VWNW-kandidaten binnen de sector Rijk;
  • medewerkers die om medische redenen re-integreren;
  • medewerkers die een substantieel bezwarende functie hebben en een mobiliteitsplan uitvoeren omdat zij op zoek zijn naar een functie die niet substantieel bezwarend is;
  • VWNW-kandidaten van ZBO’s die niet tot de Staat behoren en die schriftelijk hebben verklaard zelf ook VWNW-kandidaten uit de sector Rijk voorrang te geven.

Bijdrage in pensioenopbouw

Verplichte VWNW-kandidaten die een functie accepteren bij een niet bij het ABP aangesloten werkgever maken onder bepaalde voorwaarden aanspraak op een bijdrage in de pensioenopbouw.

Stimuleringspremie

U kunt uw VWNW-begeleiding en alle voorzieningen ook inruilen voor een stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek.

Verhuizing organisatie

Het kan voorkomen dat uw werklocatie verandert omdat uw organisatie naar een verhuist zonder dat er sprake is van een voorbereidende of verplichte fase. In dat geval bent u dus geen VWNW-kandidaat. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u wel recht hebben op de volgende voorzieningen: