Salarisgarantie en salarissuppletie

De salarisgarantie en -suppletie is een voorziening in het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid. Accepteert u een baan met een lager salaris, dan kunt u recht hebben op een aanvulling op uw salaris inclusief IKB-budget.

Bent u VWNW-kandidaat en accepteert u binnen de sector Rijk een functie met een lager salaris? Of heeft u een minder betaalde baan aanvaard buiten de sector Rijk?
Dan ontvangt u een aanvulling op uw nieuwe salaris inclusief IKB-budget.

  • Stijgt uw salaris in de nieuwe functie? Dan wordt de salarisgarantie en -suppletie evenredig verlaagd
  • Vermindert uw salaris in de nieuwe functie? Dan wordt de salarisgarantie en -suppletie niet verhoogd.

Salarisgarantie bij functie binnen het Rijk

In de eerste 2 jaar na aanvaarding van een andere functie met  een lagere salarisschaal binnen de sector Rijk, heeft u recht op de salarisgarantie. De salarisgarantie wordt, zolang u daar recht op heeft, maandelijks uitgekeerd. Als u in de nieuwe functie meer salaris inclusief IKB-budget gaat ontvangen, zal de salarisgarantie in gelijke mate verminderen. Gaat u in de nieuwe functie minder salaris inclusief IKB-budget ontvangen, dan wordt de salarisgarantie niet verhoogd.

Daalt uw maandinkomen vanwege bijvoorbeeld ziekte, PAS, ouderschapsverlof of bijzonder verlof van lange duur? Dan wordt het bedrag van de salarisgarantie op dezelfde manier verlaagd.

Salarissuppletie bij functie binnen het Rijk

Eindigt de periode waarover de salarisgarantie is toegekend, dan kunt u een salarissuppletie aanvragen. Deze salarissuppletie is pensioengevend. U vraagt de salarissuppletie aan bij P-Direkt.

Salarisgarantie bij functie buiten het Rijk

Accepteert u een minder betaalde baan buiten de sector Rijk, dan heeft u gedurende 2 jaar recht op de salarisgarantie. De vaste inkomensbestanddelen in uw nieuwe baan worden aangevuld tot het niveau van uw oude salaris inclusief IKB-budget.

De salarisgarantie wordt bij uw ontslag als rijksambtenaar als bedrag ineens uitbetaald. Daarbij wordt uitgegaan van de vaste inkomensbestanddelen zoals die gelden op de datum van het aanvaarden van uw nieuwe baan.
 

Salarissuppletie bij functie buiten het Rijk

Eindigt de periode waarover de salarisgarantie is toegekend, dan kunt u jaarlijks een salarissuppletie aanvragen. De hoogte van de salarissuppletie wordt op dezelfde wijze berekend als die van de salarisgarantie, waarbij wijzigingen in inkomensbestanddelen jaarlijks worden meegeteld. De aanvraag voor een salarissuppletie moet uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar worden gedaan bij het APG.

Omvang salarisgarantie en salarissuppletie bij gelijk blijvende arbeidsduur

De aanvulling bedraagt ten hoogste het verschil tussen het salaris in uw oude salarisschaal en het salaris van 2 salarisschalen lager.

Accepteert u een functie met een salaris van meer dan 2 schalen lager dan uw oorspronkelijke functie? Of aanvaardt u al eerder dan in de 3e periode van uw begeleidingstraject een functie buiten de sector Rijk of bij een niet bij het ABP aangesloten werkgever? Dan blijft uw salarisgarantie en -suppletie gebaseerd op maximaal 2 schalen verschil, tenzij u die andere functie accepteert op verzoek van uw werkgever. In dat geval geldt de salarisgarantie en -suppletie voor het gehele verschil.

Uw salaris wordt aangevuld tot het niveau van uw oude salaris, plus de daarop betrekking hebbende IKB-budget. Ontvangt u vanwege uw functioneren een hoger salaris omdat u reeds het maximum van uw schaal bereikt had? Dan wordt dit deel van het salaris van de berekening van de salarisgarantie en -suppletie uitgesloten.
Let op! Heeft u een (persoonlijke) salarisschaal in de oude functie die hoger is dan de schaal die behoort bij die oude functie, dan wordt bij de berekening van de aanvulling uitgegaan van de persoonlijke salarisschaal.

Voorbeeld:
Oude functieschaal 9
Persoonlijke schaal 10
Nieuwe functie 7
De aanvulling wordt berekend over het verschil tussen 10 en 7.

Omvang salarisgarantie en salarissuppletie bij wijziging arbeidsduur

Minder uren gaan werken:
Accepteert u een andere functie waarbij op uw verzoek de arbeidsduur minder is dan die in uw oude functie? Of wordt uw arbeidsduur op uw verzoek verminderd nadat u een andere functie hebt aanvaard? Dan wordt bij de berekening van de salarisgarantie of -suppletie rekening gehouden met uw nieuwe arbeidsduurfactor. Dit betekent dat u de salarisgarantie krijgt over het aantal uren in de nieuwe functie.

Let op! Accepteert u een andere functie waarbij een mindere arbeidsduur geldt dan in uw oude functie? En is die mindere arbeidsduur niet uw keuze geweest? Dan wordt naast het verschil in salarisniveau ook het verschil in arbeidsduur gecompenseerd.

Meer uren gaan werken:
Gaat u in een functie werken waarin uw arbeidsduur groter is dan die in uw oude functie? Dan wordt de aanvulling berekend op basis van de arbeidsduur in uw oude functie.
 

Opnieuw VWNW-kandidaat

Wordt u in uw nieuwe functie opnieuw VWNW-kandidaat en krijgt u daarna een functie met een lager salaris? Dan heeft u voor het verschil in salaris opnieuw recht op salarisgarantie of -suppletie. Uw eerste salarisgarantie of -suppletie loopt in dat geval ook door.

Vervallen recht op salarisgarantie en salarissuppletie

Uw recht op salarisgarantie en salarissuppletie vervalt vanaf de datum dat u:

  • uw AOW-leeftijd bereikt;
  • geen salaris meer ontvangt;
  • komt te overlijden.

Duur salarissuppletie

Bent u korter dan 5 jaar in dienst bij het Rijk, toen u VWNW-kandidaat werd? Dan is de duur van de salarissuppletie gelijk aan de tijd, die uw diensttijd bij het Rijk heeft geduurd. Aansluitende dienstverbanden bij verschillende departementen worden hiervoor bij elkaar opgeteld. Bij de berekening van de duur van de salarissuppletie wordt uitgegaan van de datum van herplaatsing in een functie met een lager salaris.

Voorbeeld:
U bent sinds 1 juli 2015 in dienst van het Rijk. Op 1 juli 2018 wordt u VWNW-kandidaat. Op 1 juli 2019 kreeg u een andere functie (binnen het Rijk of elders), met een lager salaris. Na 2 jaar salarisgarantie en bij gelijkblijvende omstandigheden volgt een suppletie voor 4 jaar.