Reorganisatieproces

Iedere wijziging van de organisatiestructuur die gevolgen heeft voor het personeel is een reorganisatie. Denk aan een verandering in de omvang of de taakinhoud van uw organisatie. Een reorganisatie kan ook betrekking hebben op een onderdeel van uw organisatie.

Reorganisaties bestaan vaak uit een aantal stappen, zoals een organisatiebesluit en een plaatsingsprocedure. Bij belangrijke reorganisaties heeft de ondernemingsraad (OR) het recht om advies te geven. De werkgever overlegt in dat geval met de vakbonden over de eventuele gevolgen voor het personeel.

Van werk naar werk beleid

Het van werk naar werk (VWNW) beleid biedt regelingen en voorzieningen voor begeleiding naar ander werk. Dit beleid geldt in de volgende 2 situaties:

  • bij (voorgenomen) reorganisaties waarbij functies vervallen of in aantal verminderen;
  • als de werklocatie van een organisatie wijzigt. Het gaat dan om een vermeerdering van de reisafstand van meer dan een half uur voor een enkele reis naar de nieuwe werklocatie.

Voorbereidende fase

Het doel van deze fase is om mobiliteit te stimuleren en zoveel mogelijk te voorkomen dat medewerkers door een reorganisatie verplicht VWNW-kandidaat worden. De vakbonden worden door uw werkgever betrokken bij de voorlichting en begeleiding van ambtenaren tijdens de voorbereidende fase.

Als na afloop van de voorbereidende fase sprake is van overtolligheid, zijn de volgende regels van toepassing: Stappen in het reorganisatieproces .

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Organisatieverandering en VWNW-beleid
Regeling procedure bij reorganisatie
Wet op de ondernemingsraden
WOR Artikel 25