Aflopende toelage bij reorganisatie

Ontvangt u als Van Werk Naar Werk-kandidaat toelagen? En verminderen deze of vallen ze weg, omdat u een andere functie accepteert? Dan kunt u onder voorwaarden recht hebben op een aflopende toelage bij reorganisatie.

Voorwaarden voor aflopende toelage bij reorganisatie

U ontvangt de aflopende toelage bij reorganisatie wanneer:

  • De toelagen die hieronder worden genoemd verminderen. Het volledig vervallen van deze toelagen is ook een vermindering.
  • De vermindering minimaal 3 procent van uw salaris plus eventuele toelage die u ontvangt op grond van het personeelsreglement van uw organisatie.
  • De vermindering het gevolg is van een reorganisatie.
  • De vermindering blijvend zal zijn. Uw werkgever beoordeelt dit.
  • U de verminderde toelagen minimaal 2 jaar ontving voordat deze werd(en) verminderd. De periode van 2 jaar mag niet langer dan 12 maanden onderbroken zijn.

U krijgt de aflopende toelage naast uw eventuele salarisgarantie of salarissuppletie.

Heeft u een toelage onregelmatige dienst 55+ en vermindert uw arbeidsduur? Dan heeft u geen recht op de aflopende toelage bij reorganisatie of op een aflopende toelage onregelmatige dienst.

Toelagen die kunnen verminderen of vervallen

De volgende toelagen kunnen lager worden of vervallen:

Berekeningsbasis aflopende toelage bij reorganisatie

De berekeningsbasis bestaat uit het bedrag dat over de 36 kalendermaanden voorafgaande aan de datum van de eerste verlaging van uw toelagen, gemiddeld per maand aan de bovengenoemde toelagen is genoten.

Ontvangt u in de nieuwe situatie een van de hierboven genoemde toelagen? Dan worden deze in mindering gebracht op het gemiddelde bedrag.

De uitkomst is de berekeningsbasis.

Aflopende toelage bij reorganisatie

Uw aflopende toelage bij reorganisatie bedraagt:

  • de eerste 2 jaren: 100% van de berekeningsbasis;
  • in de 3 jaren daarna: achtereenvolgens 75%, 50% en 25% van de berekeningsbasis.

Hoogte en wijze van uitbetaling

Voor de bepaling van de hoogte en wijze van uitbetaling van uw aflopende toelage bij reorganisatie is het van belang of u binnen of buiten de sector Rijk gaat werken. Bij het bepalen van de hoogte van de toelagen in de oude functie wordt gekeken naar wat u gemiddeld de voorgaande 36 maanden heeft ontvangen.

Binnen de sector Rijk
Bij een functie binnen de sector Rijk wordt de toelage maandelijks via P-Direkt uitbetaald.

Buiten de sector Rijk
Bij een functie buiten de sector Rijk wordt de volledige aanspraak op de aflopende toelage eenmalig uitbetaald. De eenmalige uitbetaling van de aflopende toelage bij reorganisatie, vergoeding extra reistijd en tegemoetkoming extra reiskosten mogen in totaal niet meer bedragen dan 81.000 euro. Is uw jaarsalaris plus IKB-budget hoger dan 81.000 euro? Dan is uw jaarsalaris plus IKB-budget het maximum.