Afrondende fase VWNW-begeleiding

Is het voor u als verplichte van werk naar werk (VWNW) kandidaat na de 3 perioden van VWNW-begeleiding nog niet gelukt een passende functie te vinden? Dan wordt onder professionele begeleiding een advies uitgebracht over de afrondende fase.

De afrondende fase bestaat uit maatwerk en is gericht op het vinden van een andere functie. U heeft dan recht op een nieuw begeleidingstraject en op VWNW-voorzieningen.

Als gevolg van het individuele maatwerk zijn de voorgaande criteria voor een passende functie niet meer van toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat een functie voor u passend is als het een functie betreft met een salaris dat meer dan 2 salarisschalen lager is dan uw oude functie of bij een werkgever die niet is aangesloten bij het ABP.

Let op! Met de grens voor het salarisniveau voor  een passende functie vervalt ook de begrenzing van de salarisgarantie en -suppletie.

Beëindigen dienstverband met wederzijds goedvinden

Als verdere VWNW-begeleiding niet zinvol wordt gevonden, kan in overleg tussen u en uw werkgever uw dienstverband met wederzijds goedvinden worden beëindigd.

Geschil over voorgenomen beslissing

Als uw werkgever in de afrondende fase eventueel op advies van de mobiliteitsadviseur een beslissing wil nemen over uw begeleidingstraject waar u het niet mee eens bent, dan wordt het verschil van mening daarover voorgelegd aan de geschillencommissie. Omdat het de bedoeling is dat het advies van de geschillencommissie zoveel mogelijk wordt gevolgd, moet uw werkgever de beslissing uitstellen. Na ontvangst van het advies van de geschillencommissie kan uw werkgever de aangekondigde beslissing of een andere beslissing nemen en deze uitvoeren Als uw werkgever met zijn beslissing afwijkt van het advies van de geschillencommissie dan moet dit gemotiveerd gebeuren.