Rijksbrede informatie Vakbonden (georganiseerd overleg)

Het georganiseerd overleg (GO) is het overleg tussen werkgevers en vakbonden over arbeidsvoorwaarden. De vakbonden onderhandelen namens de werknemers.

Het overleg vindt op 2 niveaus plaats:

  • op het niveau van de sector (de rijksoverheid), bijvoorbeeld in het Sectoroverleg rijkspersoneel (SOR). Dit wordt het sectorale overleg genoemd
  • op het niveau van de organisatie. Dit wordt het decentraal georganiseerd overleg genoemd (DGO).

Verschil tussen sectorale en decentraal georganiseerd overleg

In het sectorale overleg komen arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid voor de sector Rijk aan de orde. Het decentraal georganiseerd overleg gaat over de rechtspositionele zaken die bijvoorbeeld één organisatie aangaan, de sociale gevolgen van reorganisaties bij die organisatie en de nadere invulling van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor zover daarvoor ruimte is. Zie ook het onderwerp Reorganisatieproces.

Wie nemen deel aan het sectorale overleg?

Hierbij overleggen de werkgever en de toegelaten centrales van overheidspersoneel vakbonden. Bij de sector Rijk vertegenwoordigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de werkgeverskant. De vakbonden die deelnemen, zijn:

  • de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
  • het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV Overheid)
  • het Ambtenarencentrum (AC)
  • de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF).

De afspraken worden opgenomen in een overeenkomst voor een of meerdere jaren: de CAO Rijk. Ook buiten de cao-onderhandelingen om kunnen de partijen in het sectorale overleg afspraken maken.

Wie nemen deel aan het decentraal georganiseerd overleg?

De dienstleiding van de organisatie en de vakbonden die ook deelnemen aan het sectorale overleg.

Verlof

U kunt verlof krijgen voor het bijwonen van vergaderingen van het georganiseerd overleg. Zie Vakbondsverlof.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Decentraal overleg met vakbonden
CAO Rijk: Sectoroverleg Rijk