Integriteitsschendingen

Er is sprake van een integriteitsschending als een medewerker (incidenteel of structureel) in strijd met de voorschriften van een organisatie handelt of op andere wijze de normen en waarden niet naleeft.

U mag als ambtenaar geen integriteitsregels overtreden. Ook mag u niet op een andere manier niet integer werken .Uw werkgever kan dan ordemaatregelen nemen of een straf opleggen. Bij strafrechtelijke overtredingen of misdrijven zal de werkgever ook aangifte doen.

Enkele voorbeelden van integriteitsschendingen zijn:

Melden van integriteitsschendingen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor het melden van integriteitsschendingen.

In eerste instantie meldt u (vermoedens van) integriteitsschendingen eerst intern. U kunt de melding bij uw manager doen. Vindt u dit bezwaarlijk? Dan kunt u ook terecht bij een hogere manager of bij een vertrouwenspersoon integriteit (VPI). Dit laatste kan vertrouwelijk.

Uw organisatie krijgt de mogelijkheid om de vermoede integriteitsschending te onderzoeken en zo nodig orde op zaken te stellen. Binnen 12 weken hoort u of uw werkgever uw melding gefundeerd acht en zo ja, welke maatregelen er volgen.

Registratie melding

Uw melding wordt geregistreerd via het systeem Registratie Integriteitsinbreuken (RI). In deze rijksbreed gehanteerde registratie worden alle integriteitsinbreuken anoniem geregistreerd. De reden hiervoor: uw werkgever moet schriftelijk verantwoording kunnen afleggen over het gevoerde integriteitsbeleid en de gedragscode integriteit.

Melding door externen

Werkt u niet meer bij de organisatie waarop uw melding betrekking heeft? Dan kunt u ook een melding bij die organisatie doen. Daarnaast kunnen ook andere (niet-ambtenaren) binnen de organisatie werkzame personen (bijvoorbeeld gedetacheerden) een melding doen.

Wilt u een integriteitsschending melden over een organisatie waar u niet werkzaam bent? Dan kunt u dit doen bij een manager of vertrouwenspersoon integriteit van die organisatie.

Uw organisatie krijgt de mogelijkheid om de vermoede integriteitsschending te onderzoeken en zo nodig orde op zaken te stellen.

BIPO (Baseline Intern Persoonsgericht Onderzoek)
De werkgever heeft een bijzondere zorgplicht als er onderzoek wordt gedaan naar personen. De BIPO (Baseline Intern Persoonsgericht Onderzoek) gaat over de regels als de werkgever een integriteits- of beveiligingsincident onderzoekt. Deze richtlijn geldt voor de hele Rijksoverheid (met uitzondering van Defensie en Politie) en alle personen die werken voor de Rijksoverheid. Dit geldt ook voor onderzoeken waarbij vooraf niet direct duidelijk is welke personen betrokken zijn.

Wat is BIPO?
De BIPO is een richtlijn voor onderzoek naar een veiligheidsincident, een datalek of een ander informatiebeveiligingsincident, een vermoeden van een bepaalde integriteitsschending of een misstand. Dit kan voor de directie van een onderdeel van de Rijksoverheid aanleiding zijn om onderzoek te doen naar één of meer personen.

Organisaties van de rijksoverheid kunnen in eigen regels de BIPO verder en invullen waar de context van de organisatie daarom vraagt. Organisaties mogen daarbij niet afwijken van deze normen.

Anonieme melding

U kunt een integriteitsschending ook anoniem melden bij meldpunt Meld Misdaad Anoniem (M) . Na uw melding zal M een intake doen en de melding indien nodig overdragen aan uw werkgever. Ook kunt u bij de politie zelf aangifte doen van strafbare feiten. U kunt M bereiken op telefoonnummer 0800-7000.

Meer informatie

Meer informatie over het melden, onderzoeken en juridisch afhandelen van integriteitsschendingen vindt u op Rijksoverheid.nl.