Geheimhoudingsplicht

Als ambtenaar bent u verplicht alle vertrouwelijke gegevens geheim te houden. Als u deze regel overtreedt, kan uw werkgever een ordemaatregel nemen of u een straf opleggen.

De geheimhoudingsplicht voor ambtenaren houdt niet alleen in dat u geen informatie mag ‘lekken’. U gaat zorgvuldig om met informatie en informatiedragers, zoals dossiers en usb-sticks. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen vertrouwelijke stukken op uw bureau laat liggen (clean desk policy).

Bij het afleggen van de eed of belofte verklaart u dat u zich aan de geheimhoudingsplicht zult houden. De geheimhoudingsplicht blijft ook gelden als u uit dienst treedt en geen ambtenaar meer bent.

U heeft geen geheimhoudingsplicht ten opzichte van uw manager(s) of het hoofd van de organisatie. Het hoofd van de organisatie kan u ontheffen van uw geheimhoudingsplicht.
 

Vrijheid van meningsuiting

Vanzelfsprekend heeft u net als iedere andere Nederlander het recht op vrije meningsuiting. Voor ambtenaren geldt er echter een beperking op dit grondrecht. U mag als ambtenaar geen uitlatingen doen die uw functioneren of dat van uw organisatie kunnen schaden.

Als u dit toch doet, kan uw werkgever een ordemaatregelen nemen of u een straf opleggen, nadat hij advies heeft ingewonnen bij de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (AGFA).

Contacten met Kamerleden

Uw geheimhoudingsplicht geldt ook ten opzichte van leden van de Staten-Generaal. Als een Kamerlid in contact wil komen met een ambtenaar, dan beslist de minister hierover.

Ondernemingsraad en onderdeelcommissies

Zit u in een ondernemingsraad (OR) of onderdeelcommissie of bent u OR-deskundige? Dan heeft u een geheimhoudingsplicht als de bestuurder de OR of commissie geheimhouding oplegt. De geheimhouding geldt ook voor zaken waarvan u zou moeten begrijpen dat ze geheim moeten blijven. Dit zonder dat uitdrukkelijk de geheimhoudingsplicht is opgelegd.  De plicht vervalt niet bij het beëindigen van uw lidmaatschap van de OR of van een commissie. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter uw geheimhoudingsplicht opheffen.

Vertrouwensfuncties

Heeft u een vertrouwensfunctie waarbij u toegang heeft tot staatsgeheime informatie? Dan stelt uw werkgever extra eisen aan uw betrouwbaarheid. Zie voor meer informatie het onderwerp Vertrouwensfuncties.

Externe medewerkers

Ook externe medewerkers zoals uitzendkrachten, adviseurs en stagiairs hebben een geheimhoudingsplicht. Zij tekenen bij de start van hun werkzaamheden een geheimhoudingsverklaring.