Belangenverstrengeling

Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid niet bevooroordeeld of partijdig is. Als ambtenaar mag u daarom geen belanghebbende of partij zijn bij beslissingen die u vanuit uw functie neemt. Iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden.

Om belangenverstrengeling te voorkomen zijn er regels en normen vastgesteld voor:

Kwetsbare en onverenigbare functies

Sommige functies zijn extra kwetsbaar voor belangenverstrengeling. Denk aan functies waarbij u met gevoelige informatie werkt of nevenwerkzaamheden verricht. Uw werkgever kan dan maatregelen nemen om te voorkomen dat uw integriteit in het geding komt. Daarnaast zijn er zogenoemde 'onverenigbare functies',die u volgens de wet niet mag combineren met het ambtenaarschap.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Melden vermoeden van een misstand
Circulaire: Aanwijzingen externe contacten rijksambtenaren
Circulaire: Ongewenste privécontacten rijksambtenaren
Circulaire: Lobbyverbod bewindspersonen
Gedragscode Integriteit Rijk (Staatscourant, gepubliceerd op 31 december 2019)
Gedragscode Integriteit Rijk (opgemaakte versie)
Gedragscode Integriteit Rijk (drempelvrije versie)
Circulaire Ontslag of terugkeerrecht rijksambtenaren na een periode lidmaatschap Tweede Kamer of Europees Parlement
Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement