Straffen

Uw werkgever kan u een straf opleggen als u zich niet als een goed ambtenaar gedraagt. Als een straf wordt opgelegd, dan wordt dit altijd schriftelijk kenbaar gemaakt.

De volgende straffen zijn mogelijk:

  • een schriftelijke berisping;
  • vermindering van uw IKB-uren;
  • uitsluiting van periodieke salarisverhogingen gedurende maximaal 4 jaar;
  • verplaatsing, eventueel met een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten;
  • een boete. Een boete is alleen mogelijk als in het personeelsreglement van uw organisatie daarover afspraken met vakbonden zijn opgenomen en u een regel heeft overtreden waarvoor in het personeelsreglement een boete geldt.
  • beĆ«indiging van uw dienstverband.

Uw kant van het verhaal

Als uw werkgever u wil straffen, krijgt u altijd de gelegenheid om uw kant van het verhaal te vertellen. Daarbij kunt u zich laten bijstaan. U kunt uw kant van het verhaal schriftelijk en/of mondeling toelichten. Als u kiest voor een mondelinge toelichting wordt daarvan een verslag gemaakt, dat u te zien krijgt voordat het wordt vastgesteld. Als u het niet eens bent met de inhoud van het verslag, wordt dit in het verslag vermeld. U ontvangt een afschrift van het definitieve verslag.

Hoe wordt de straf bepaald?

Als een straf wordt opgelegd, dan staat deze in verhouding tot uw gedraging die heeft geleid tot het opleggen van de straf.

Strafrechtelijke procedure

Heeft u voor hetzelfde feit al een straf gekregen van de rechter? Dan staat deze straf los van de door uw werkgever opgelegde straf. In de praktijk wordt wel rekening gehouden met een eventuele strafrechtelijke procedure, maar meestal wacht uw werkgever hier niet op. Ook een eventuele vrijspraak van de rechter staat los van een straf opgelegd door uw werkgever.