Toelage onregelmatige dienst

Moet je volgens je rooster regelmatig of vrij regelmatig werken op andere tijden dan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur? Dan werk je in roosterdienst en heb je recht op een toelage onregelmatige dienst (TOD) als je op de hieronder genoemde tijdstippen werkt.

Hoogte toelage onregelmatige dienst

Afhankelijk van het tijdstip waarop de onregelmatige dienst begint en eindigt heb je recht op de TOD. De toelage bestaat uit een percentage van je salaris per uur. De toelage is maximaal het uurloon van salarisschaal 8, salarisnummer 10, ook al zit je in een hogere salarisschaal. De toelage wordt uitbetaald per aaneengesloten kwartier en het kwartier wordt afgerond naar beneden.

De onderstaande bedragen in de tabel gelden per 1 januari 2024:

Onregelmatige dienst op:
Dag Tijdstip % salaris per uur Max. bedrag per uur
maandag t/m vrijdag 0.00 – 6.00 uur 50% € 12,67
6.00 – 8.00 uur mits begin vóór 7.00 uur 20% € 5,07
18.00 – 22.00 uur mits einde na 20.00 uur 20% € 5,07
22.00 – 24.00 uur 40% € 10,14
zaterdag/zondag alle uren 70% € 17,74
feestdag alle uren

100%

€ 25,35

Vaste toelage onregelmatige dienst

Vanaf 55 jaar kun je onder bepaalde voorwaarden een vaste toelage krijgen.

Let op! Ben je personenchauffeur en werkzaam in onregelmatige dienst? Zie dan het onderwerp Personenchauffeur.

Aanvullende toelage onregelmatige dienst (aanvullende TOD)

Als je in een maand een toelage onregelmatige dienst ontvangt, krijg je daarnaast een aanvullende toelage onregelmatige dienst van € 50 in dezelfde kalendermaand. Dit bedrag wordt naar verhouding aangepast als je in deeltijd werkt. De aanvullende TOD stopt als je langer dan een kalendermaand, om een andere reden dan door vakantie, verlof of arbeidsongeschiktheid, niet werkt op andere tijden dan op maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 en 18:00.

Toelage onregelmatige dienst tijdens vakantie, verlof en ziekte

Soms werk je niet en krijg je toch je maandinkomen helemaal of voor een deel doorbetaald. Bijvoorbeeld tijdens vakantie, ziekte en bepaalde verlofsoorten. De TOD en de aanvullende TOD zijn onderdeel van het maandinkomen. Ben je afwezig door vakantie, verlof of ziekte? Dan heb je recht op deze toelage(n) alsof je volgens je vastgestelde rooster hebt gewerkt.

Vervangende toelage

Het kan zijn dat je geen vastgesteld rooster hebt op het moment dat je verlof aanvraagt. of dat je rooster door ziekte is vastgesteld op je arbeidsduur per week. Dan heb je recht op een vervangende toelage in plaats van de TOD en aanvullende TOD. De hoogte van de vervangende toelage is het gemiddelde bedrag dat je de laatste 12 maanden vóór de maand van je afwezigheid aan TOD en aanvullende TOD hebt ontvangen. 

Vakantie-uitkering over onregelmatige dienst

Bij de uitbetaling van de toelage onregelmatige dienst en de aanvullende toelage onregelmatige dienst ontvang je ook 8% vakantie-uitkering.

Vaste toelage onregelmatige dienst vanaf 55 jaar (TOD 55+)

Word je 55 jaar en ontvang je al 5 jaar lang een toelage onregelmatige dienst? Dan heb je met ingang van de maand waarin je 55 wordt, recht op een maandelijkse toelage. Deze vaste toelage komt in de plaats van de toelage onregelmatige dienst.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je voor je 55 werd minimaal vijf jaar, zonder onderbrekingen van meer dan 2 maanden, een TOD hebben ontvangen. Je werkgever kan beslissen om je een TOD 55+ te geven als je hier geen recht op hebt omdat je niet aan de voorwaarden voldoet.

De hoogte van de TOD 55+ is het gemiddelde van wat je ontving aan TOD in de 36 maanden voorafgaand aan de maand waarin je 55 jaar werd. Als je arbeidsduur lager wordt, wordt je TOD 55+ naar verhouding bijgesteld op basis van je nieuwe arbeidsduur. Het aantal uren dat je vanaf je 55e in onregelmatige dienst werkt, heeft geen invloed meer op de hoogte van deze vaste toelage. Als je een TOD 55+ ontvangt, kun je geen TOD declareren.

Het bedrag van de TOD 55+ wordt aangepast bij een algemene salariswijziging.

Samenloop TOD en andere toelagen

Je kunt over hetzelfde uur recht hebben op meerdere toelagen. Dit heet samenloop. Een TOD kan samenlopen met een toelage werktijdverschuiving, een toelage vrijwillige nachtdienst en een overwerkvergoeding.

Aanvragen

Je kunt de TOD en de TOD 55+ aanvragen in het P-Direktportaal onder Verlof en werktijd > Onregelmatige dienst. Je manager beoordeelt de aanvraag en bekijkt of je aan de voorwaarden voldoet. Als je werkgever aangesloten is bij de Rijksroosterapplicatie (RRA) ontvang je de TOD automatisch en hoef je deze niet te declareren. 

Zie ook