Toelage voor bezwarende omstandigheden

Heb je een functie waarin je regelmatig onder vuile of onaangename omstandigheden je werk moet doen? Dan kom je in aanmerking voor een toelage voor bezwarende (werk)omstandigheden.

Je werkt onder bezwarende omstandigheden, als je:

  • erg vuil wordt van het werk;
  • in een stinkende omgeving of met onaangename materialen werkt;
  • door het werk last hebt van erge huid- en slijmvliesprikkeling;
  • onder zeer lage of hoge temperatuur of temperatuurwisselingen werkt;
  • beschermende kleding moet dragen die je tijdens het uitvoeren van je werk belemmert;
  • in een erg lawaaierige omgeving werkt;
  • met sterk trillende apparatuur werkt;
  • tijdens je werk een verhoogd risico op invaliditeit of overlijden loopt.

Lijst met functies

Je werkgever zal al het mogelijke doen om bezwarende werkomstandigheden te vermijden, maar dat lukt niet altijd. Als je een functie vervult waarin deze omstandigheden regelmatig voorkomen, heb je recht op een toelage.

Je werkgever stelt jaarlijks een lijst met zulke functies op. Op deze lijst staat ook in welke mate in je functie sprake is van bezwarende omstandigheden. Staat jouw functie niet op de lijst en werk je zo nu en dan onder bezwarende omstandigheden? Dan kan je werkgever besluiten je een vergoeding toe te kennen.

Hoogte toelage per 1 juli 2024

De hoogte van de toelage is afhankelijk van:

  • de frequentie van het werken onder bezwarende omstandigheden: soms, regelmatig of altijd;
  • eventuele gelijktijdige samenloop van meer typen van bezwarende omstandigheden.

In onderstaande tabel staan de percentages die voor de toelage gelden. De term 'type' slaat op het aantal typen bezwarende omstandigheden dat zich tegelijkertijd voordoet.

frequentie soms regelmatig altijd
1 type € 43,41 € 43,41

€ 86,81

2 typen € 43,41 € 86,81 € 130,22
3 typen € 86,81 € 130,22 € 130,22

Als je in deeltijd werkt, wordt de toelage naar evenredigheid van je arbeidsduur berekend.

Voorbeeld

Je werkt altijd bij zeer lage temperaturen. Soms is het noodzakelijk dat je beschermende kleding draagt die je ademhaling bemoeilijkt. Je werkt 32 uur per week.
Je komt in aanmerking voor een maandelijkse toelage van € 86,81 ('altijd' 1 type en 'soms' 2 typen). Omdat je in deeltijd werkt, wordt de toelage vermenigvuldigd met jouw arbeidsduurfactor: 32/36. In dat geval komt dat neer op een bedrag van € 77,16.

Let op! De toelage telt mee voor je pensioenopbouw.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Toelage voor bezwarende omstandigheden
Arbeidsomstandighedenwet