Toelage voor bezwarende omstandigheden

Heeft u een functie waarin u regelmatig onder vuile of onaangename omstandigheden uw werk moet doen? Dan komt u in aanmerking voor een toelage voor bezwarende (werk)omstandigheden.

U werkt onder bezwarende omstandigheden, als u:

  • erg vuil wordt van het werk;
  • in een stinkende omgeving of met onaangename materialen werkt;
  • door het werk last heeft van erge huid- en slijmvliesprikkeling;
  • onder zeer lage of hoge temperatuur of temperatuurwisselingen werkt;
  • beschermende kleding moet dragen die u tijdens het uitvoeren van uw werk belemmert;
  • in een erg lawaaierige omgeving werkt;
  • met sterk trillende apparatuur werkt;
  • tijdens uw werk een verhoogd risico op invaliditeit of overlijden loopt.

Lijst met functies

Uw werkgever zal al het mogelijke doen om bezwarende werkomstandigheden te vermijden, maar dat lukt niet altijd. Als u een functie vervult waarin deze omstandigheden regelmatig voorkomen, heeft u recht op een toelage.

Uw werkgever stelt jaarlijks een lijst met zulke functies op. Op deze lijst staat ook in welke mate in uw functie sprake is van bezwarende omstandigheden. Staat uw functie niet op de lijst en werkt u zo nu en dan onder bezwarende omstandigheden? Dan kan uw werkgever besluiten u een vergoeding toe te kennen.

Hoogte toelage per 1 januari 2023

De hoogte van de toelage is afhankelijk van:

  • de frequentie van het werken onder bezwarende omstandigheden: soms, regelmatig of altijd;
  • eventuele gelijktijdige samenloop van meer typen van bezwarende omstandigheden.

In onderstaande tabel staan de percentages die per 1 juli 2020 voor de toelage gelden. De term 'type' slaat op het aantal typen bezwarende omstandigheden dat zich tegelijkertijd voordoet.

frequentie soms regelmatig altijd
1 type € 37,83 € 37,83

€ 75,65

2 typen € 37,83 € 75,65 € 113,48
3 typen € 75,65 € 113,48 € 113,48

Als u in deeltijd werkt, wordt de toelage naar evenredigheid van uw arbeidsduur berekend.

Voorbeeld

U werkt altijd bij zeer lage temperaturen. Soms is het noodzakelijk dat u beschermende kleding draagt die uw ademhaling bemoeilijkt. U werkt 32 uur per week.
U komt in aanmerking voor een maandelijkse toelage van € 75,65 ('altijd' 1 type en 'soms' 2 typen). Omdat u in deeltijd werkt, wordt de toelage vermenigvuldigd met uw  arbeidsduurfactor: 32/36. In dat geval komt dat neer op een bedrag van € 66,36.

Let op! De toelage telt mee voor uw pensioenopbouw.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Toelage voor bezwarende omstandigheden
Arbeidsomstandighedenwet