Arbeidsovereenkomst - situatie per 01-01-2020

Wanneer u als ambtenaar in dienst komt bij het Rijk, staan in een arbeidsovereenkomst de afspraken die u met uw werkgever maakt over het werk.

Een arbeidsovereenkomst is tweezijdig: u verklaart als werknemer om te werken in dienst van de werkgever. De werkgever verklaart dat u hiervoor salaris krijgt. U sluit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijke arbeidsovereenkomst) of onbepaalde tijd (vaste arbeidsovereenkomst).
 

Inhoud arbeidsovereenkomst

Uw werkgever moet u uiterlijk binnen 1 maand na uw indiensttreding een aantal gegevens schriftelijk laten weten. In een arbeidsovereenkomst staan in ieder geval de volgende gegevens:

 • naam en woonplaats van zowel u als de werkgever;
 • de naam van het ministerie of een andere overheidsorganisatie waar u gaat werken;
 • de plaats(en) waar u werkt;
 • uw functie of het soort werk dat u doet;
 • de datum van indiensttreding;
 • de vermelding of u een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft;
 • bij tijdelijke arbeidsovereenkomst:
  • de duur van de overeenkomst;
  • de reden voor de tijdelijke overeenkomst;
 • de hoogte van uw salaris en wanneer dit wordt uitbetaald;
 • hoeveel uur u werkt per dag of per week;
 • (eventueel) de lengte van de proeftijd;
 • de duur van de opzegtermijn;
 • (eventueel) bedrijfseigendommen zoals auto, vervoerskaart, laptop, telefoon of tablet;
 • uw pensioenregeling;
 • uw cao of personeelsreglement.

Let op! Het aantal vakantiedagen en de hoogte van uw vakantie-uitkering staan niet vermeld in uw arbeidsovereenkomst, maar wel in de CAO Rijk.
 

Verklaring omtrent gedrag ontbindende voorwaarde

Komt u voor het eerst in dienst en heeft u nog geen Verklaring omtrent gedrag (VOG)? Dan moet u de verklaring binnen drie maanden na indiensttreding hebben, anders eindigt uw arbeidsovereenkomst.
Wordt uw tijdelijke arbeidsovereenkomst omgezet in een vaste arbeidsovereenkomst? Dan kan een nieuwe VOG gevraagd worden.

Staat der Nederlanden

U heeft een arbeidsovereenkomst met de ‘Staat der Nederlanden’. Daarnaast geldt voor u de CAO Rijk. Naast de CAO Rijk kan ook een personeelsreglement van uw organisatie van toepassing zijn.

Let op! In nieuwe cao’s kunnen wijzigingen in de collectieve arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden afgesproken. Wijzigingen in individuele arbeidsvoorwaarden vinden altijd in overleg met u plaats.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Begin en einde dienstverband
Burgerlijk wetboek artikel 7:610
Burgerlijk wetboek artikel 7:655
Wet werk en zekerheid