Salaris, salarisschaal en maandinkomen

Voor het vaststellen van je salaris gebruiken we een schalensysteem. De zwaarte van je functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. In totaal zijn er 19 schalen. Je start in de regel in de laagste trede van de schaal. Tenzij je daar andere afspraken over hebt gemaakt met je werkgever. Naast je salaris ontvang je IKB-budget en eventuele toelagen.

Functiegroepen

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Binnen de functiegroepen kunnen medewerkers op verschillende niveaus werken. Daar horen verschillende salarissen bij. De sector Rijk kent 19 salarisschalen. Je salarisschaal wordt voornamelijk bepaald door de zwaarte van uw functie en de opgedragen werkzaamheden. Het functiewaarderingssysteem (Fuwasys) stelt dit vast.

Salarisbedragen

Bekijk de salarissen die gelden per 1 juli 2024.

Bekijk de salarisen die golden per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024.

Salaristreden

Elke salarisschaal kent een aantal treden, ook wel salarisnummers of salaristreden genoemd. Bij iedere trede hoort een brutosalaris. Bij je indiensttreding ontvang je een salaris dat hoort bij de laagste trede van je salarisschaal (salarisnummer 0), tenzij je daar andere afspraken over hebt gemaakt met je werkgever. Bijvoorbeeld als je over relevante werkervaring beschikt. Ieder jaar bekijkt je werkgever hoe je functioneert en beslist over je jaarlijkse salarisverhoging. Tot je de hoogste trede in de schaal hebt bereikt. 

Lagere of hogere schaal

Een hogere salarisschaal dan de salarisschaal die bij je functie hoort is niet mogelijk. In sommige situaties kun je in een lagere salarisschaal worden ingedeeld.

Verschil salaris en maandinkomen

In de arbeidsvoorwaarden komen de begrippen salaris, maandinkomen, toelagen en IKB voor. Je salaris is het bedrag van de salarisschaal dat aan jou wordt toegekend. Op je maandelijkse salarisstrook is dat het eerste bedrag dat wordt vermeld. Tot je salaris behoort ook de eventueel aan jou toegekende extra periodiek(en) boven je salarisschaal door uitstekend functioneren. Je maandinkomen bestaat uit je salaris, inclusief een aantal toelagen en IKB (inclusief vakantie-uitkering).

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Salarisschaal, periodieke verhoging
Besluit Normeringsstelsel FUWASYS 2007 en Normeringsstelsel FUWAUIT 20