Salaris, salarisschaal en maandinkomen

Voor het vaststellen van uw salaris wordt gebruikgemaakt van een schalensysteem. De zwaarte van uw functie bepaalt welke salarisschaal erbij hoort. In totaal zijn er 19 schalen. U start in de regel in de laagste trede van de schaal. Tenzij u daar andere afspraken over heeft gemaakt. Naast uw salaris ontvangt u IKB-budget en eventuele toelagen.

Functiegroepen

Om functies van medewerkers te beschrijven, werkt het Rijk met functiegroepen. Binnen de functiegroepen kunnen medewerkers op verschillende niveaus werken. Daar horen verschillende salarissen bij. De sector Rijk kent 19 salarisschalen. Uw salarisschaal wordt voornamelijk bepaald door de zwaarte van uw functie en de opgedragen werkzaamheden. De zwaarte van de functie bepaalt welk salaris erbij hoort. Het functiewaarderingssysteem (Fuwasys) stelt dit vast.

Salarisbedragen

Bekijk de salarissen die gelden per 1 juli 2022, 1 april 2023 en 1 januari 2024.

Salaristreden

Elke salarisschaal kent een aantal treden, ook wel salarisnummers of salaristreden genoemd. Bij iedere trede hoort een bruto salaris. Bij uw indiensttreding ontvangt u een salaris dat hoort bij de laagste trede van uw salarisschaal (salarisnummer 0) tenzij u daar andere afspraken over heeft gemaakt met uw werkgever. Bijvoorbeeld als u over relevante werkervaring beschikt. Ieder jaar bekijkt uw werkgever hoe u functioneert en beslist over uw jaarlijkse salarisverhoging. Tot u de hoogste trede in de schaal heeft bereikt.    

Lagere of hogere schaal

Een hogere salarisschaal dan de salarisschaal die bij uw functie hoort is niet mogelijk. In sommige situaties kunt u in een lagere salarisschaal worden ingedeeld.

Verschil salaris en maandinkomen

In de arbeidsvoorwaarden komen de begrippen salaris, maandinkomen, toelagen en IKB voor. Uw salaris is het bedrag van de salarisschaal dat aan u wordt toegekend. Op uw maandelijkse salarisstrook is dat het eerste bedrag dat wordt vermeld. Tot uw salaris behoort ook de eventueel aan u toegekende extra periodiek(en) boven uw salarisschaal vanwege uitstekend functioneren. Uw maandinkomen bestaat uit uw salaris, inclusief een aantal toelagen en IKB (inclusief vakantie-uitkering).

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Uw salarisschaal
CAO Rijk: Periodieke salarisverhogingen
CAO Rijk: Salarisschalen en maandbedragen
Kenmerken en scoces FUWASYS inclusief begrippenlijst