Individueel keuzebudget (IKB) - situatie per 01-01-2020

Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u naast salaris ook een Individueel Keuze Budget (IKB). Het IKB geeft u de mogelijkheid om naar uw eigen keuze een deel van uw maandinkomen te laten uitbetalen op door u gekozen tijdstippen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw maandinkomen deels om te zetten in verlof en andersom. Ook kunt u het IKB-budget besteden aan een fiscaal vriendelijk doel.

Hoe is het IKB opgebouwd?
Hoe is het IKB opgebouwd?

IKB-budget

Uw IKB bestaat uit tijd en geld. Uw IKB-budget bedraagt 16,37% over uw salaris. Het IKB-budget is opgebouwd uit:

  • de vakantie-uitkering van 8%
  • de voormalige eindejaarsuitkering van 8,3%
  • de gekapitaliseerde waarde van de vervallen mobiliteitstoeslag en telewerkvergoeding van samen 0,07%

De 8% vakantie-uitkering over uw toelagen ontvangt u maandelijks samen met uw toelagen. Voor de  vakantie-uitkering geldt een minimumbedrag van € 179,02.

Iedere maand bouwt u een deel op. Op uw salarisstrook kunt u zien hoe hoog uw te besteden IKB-budget is. U kunt het geld uit uw IKB-budget op verschillende manieren  inzetten.

IKB-uren

U krijgt ieder jaar IKB-uren. Voorheen waren dit de bovenwettelijke vakantie-uren. Op hoeveel IKB-uren u recht heeft, hangt af van het aantal uren dat u werkt en van uw leeftijd in de loop van het jaar. U kunt uw IKB-uren op verschillende manieren inzetten.
 

Leeftijd

Aantal IKB-uren

tot 45 jaar

21,6

van 45 tot en met 49 jaar

28,8

van 50 tot en met 54 jaar

36,0

van 55 tot en met 59 jaar

43,2

vanaf 60 jaar

50,4

Uw IKB-uren krijgt u ieder jaar per 1 januari beschikbaar voor het hele kalenderjaar. Werkt u in deeltijd of structureel meer dan gemiddeld 36 uur per week? Of treedt u in de loop van een jaar in dienst? Dan worden de IKB-uren naar verhouding berekend. IKB-uren zijn geen wettelijke of bovenwettelijke vakantie-uren. Het aantal IKB-uren wordt naar boven afgerond op hele uren.

Fiscaal vriendelijke doelen en IKB-spaarverlof

Uw IKB-budget kunt u besteden aan een voor u fiscaal vriendelijk doel. Uw IKB-uren kunt u voor langere tijd opsparen in uw IKB-spaarverlof.

Gevolgen IKB

Uw IKB-keuze kan gevolgen hebben voor uw inkomensafhankelijke toeslagen en sociale zekerheidsuitkeringen. U kunt een proefberekening van uw salaris aanvragen in het P-Direktportaal.

Inleveren bewijsstukken voor IKB

Moet u bewijsstukken inleveren voor uw IKB-aanvraag, bijvoorbeeld van de aankoop van een fiets? Dan dient u het bewijsstuk tegelijk in met uw IKB-aanvraag. Meer informatie over bewijsstukken vindt u op de pagina ‘Bewijsstukken IKB’.

Keuzemoment

U kunt vanaf 1 januari 2020 een IKB-aanvraag voor 2020 indienen in het P-Direktportaal. Als u voor de 10e van de maand uw keuze maakt, wordt die opdracht dezelfde maand uitgevoerd. Voor de exacte datum per maand, zie de onderstaande data. U kunt het IKB-budget inzetten, wanneer het is opgebouwd. Het is daarbij mogelijk om van tevoren aan te geven in welke maand u (een deel van) het budget wilt inzetten. U kunt het budget voor meerdere doelen in een kalendermaand gebruiken, maar alleen voor zover het budget op dat moment toereikend is. Als u IKB-budget wilt inzetten voor een fiscaal doel moet u dat in een keer doen. U kunt dat niet in delen opsplitsen. Gebruikt u uw IKB-budget voor maandelijkse of kwartaalbetaling van  bedrijfsfitness en/of vakbondscontributie? Dan kunt u aangeven dat u uw IKB-budget hiervoor gebruikt in de maanden dat u betaalt.

13 januari 2020 tot 22.00 uur
11 februari 2020 tot 22.00 uur
11 maart 2020 tot 22.00 uur
9 april 2020 tot 22.00 uur
11 mei 2020 tot 22.00 uur
11 juni 2020 tot 22.00 uur
13 juli 2020 tot 22.00 uur
11 augustus 2020 tot 22.00 uur
11 september 2020 tot 22.00 uur
12 oktober 2020 tot 22.00 uur
11 november 2020 tot 22.00 uur
9 december 2020 tot 22.00 uur.

P-Direkt IKB

(Beeldtitel: Individueel Keuzebudget. Een mannetje in een animatie:)

OPGEWEKTE MUZIEK

Per 1 januari 2020 ontvangt u naast uw salaris ook een Individueel Keuzebudget of IKB.
Het IKB bestaat uit geld en tijd en vervangt de vakantie- en eindejaarsuitkering en de bovenwettelijke vakantie-uren en leeftijdsuren.
Het IKB geeft u de vrijheid om zelf te beschikken over uw opgebouwde IKB-budget en IKB-uren.
Uw budget bouwt u elke maand op met een percentage van uw salaris.
Uw uren krijgt u aan het begin van het jaar.
Er zijn verschillende manieren om uw IKB te gebruiken.
U kunt uw uren opnemen als verlof, laten uitbetalen of sparen als spaarverlof.
Door uren te sparen is het mogelijk langere perioden met verlof te gaan.
Spaarverlof kunt u bijvoorbeeld gebruiken om minder te gaan werken langer vrij te nemen, of eerder te stoppen met werken.
Niet-gebruikte uren blijven bewaard als spaarverlof.

(Het beeld wordt oranje. Euromunten vallen naar beneden.)

U kunt uw budget laten uitbetalen, er verlofuren van kopen of het gebruiken voor fiscaalvriendelijke doelen zoals een fiets voor het woon-werkverkeer of bijvoorbeeld een studie.
Iedere maand kunt u beslissen wat u wilt doen met uw IKB en doet u niets, dan wordt uw budget aan het eind van het jaar uitgekeerd.
Met het IKB maakt u keuzes die passen bij uw eigen wensen en doelen.
U geeft in het P-Direktportaal aan hoe u uw IKB wilt inzetten.
Het Individueel Keuzebudget, elke maand zo geregeld.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: P-Direkt. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het beeld wordt wit met oranje. Beeldtekst: IKB, elke maand zo geregeld!)

DE OPGEWEKTE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Aanvragen

Voor uw IKB-aanvraag zijn verschillende formulieren beschikbaar. De formulieren vindt u op het P-Direktportaal.
Voor het verwerken van uw keuze om IKB-uren te kopen of te verkopen of meer uren te werken wordt uw maandsalaris gebruikt van de maand waarin uw keuze wordt verwerkt. Eventuele latere aanpassingen van dit maandsalaris hebben geen invloed op de waarde van de gekochte of verkochte uren. Uw keuze heeft uitsluitend betrekking op het lopende kalenderjaar. U kunt dus uitsluitend IKB-budget/uren gebruiken voor keuzes in hetzelfde kalenderjaar.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Individueel Keuzebudget (IKB)
Loonheffingen, wijziging beloningen; cafetariaregelingen