Gevolgen IKB

Zet u uw IKB-budget in voor extra inkomen, extra verlof of een ander doel? Houd dan rekening met de volgende, mogelijke gevolgen. U wordt geacht die gevolgen te kennen. De gevolgen zijn voor uw rekening.

Gevolgen voor inkomensafhankelijke toeslagen en sociale uitkeringen

Door gebruik van het IKB kan uw bruto belastbaar inkomen hoger of lager worden. Het bedrag van uw belastbaar inkomen bepaalt of en welk recht u heeft op:

  • inkomensafhankelijke toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of toeslagen voor studiefinanciering);
  • voorzieningen en uitkeringen op grond van de sociale zekerheidswetten (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering).

Het is dus raadzaam om de gevolgen van de door u gewenste keuzecombinatie goed te bekijken. U kunt een proefberekening van uw salaris aanvragen via het P-Direktportaal.

Lager belastbaar inkomen door fiscaalvriendelijke doelen

Het loon waarover u belasting moet betalen, wordt lager als u IKB-budget inzet voor fiscaalvriendelijke doelen. Stel dat u in 2024 een IKB-budget heeft van in totaal € 5.000. Als u daarvan niets inzet voor fiscaalvriendelijke doelen, wordt het volledige IKB belast uitbetaald.

Zet u in 2024 € 750 IKB-budget in voor het fiscaalvriendelijke doel fiets en accessoires, dan wordt € 5.000 - € 750 = € 4.250 belast uitbetaald. Het loon waarover u in 2024 belasting moet betalen is dan € 750 lager.

Een lager toetsingsinkomen kan betekenen dat uw toeslagen hoger worden. Op de site van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie.

Geen gevolgen voor vakantie- en eindejaarsuitkering

Uw vakantie-uitkering over uw salaris en eindejaarsuitkering zijn opgenomen in het IKB-budget. De vakantie-uitkering over uw salaris en voormalige eindejaarsuitkering ontvangt u niet meer in mei en december, deze maken deel uit van het budget dat u maandelijks beschikbaar krijgt. Het tijdstip van uitbetalen kunt u zelf kiezen.

Gevolgen voor pensioen

Het kopen van IKB-uren heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. U mag volgens de fiscale regels voor maximaal 10% van uw overeengekomen arbeidsduur uren kopen zonder dat het gevolgen heeft voor uw pensioenopbouw. Met het kopen van maximaal 187 uur bij een fulltime dienstverband blijft u binnen 10% van uw arbeidsduur en bij een daarvan afwijkende arbeidsduur geldt dat ook.

Lang ziek en IKB-aanspraak

Bent u langere tijd ziek? Dan wordt uw maandinkomen de eerste 52 weken doorbetaald. Zolang u recht heeft op doorbetaling van uw maandinkomen, blijft uw IKB-aanspraak in principe hetzelfde. In het tweede ziekte jaar betaalt uw werkgever 70% van uw maandinkomen. Vanaf dat moment bedraagt uw IKB-budget 19,80% van uw tot 70% verlaagde salaris.

Gevolgen voor sociale uitkeringen van gebruik IKB-budget

Ontvangt u na ontslag geen salaris meer, maar uitsluitend een uitkering wegens ziekte (ZW of WIA) of werkloosheid (WW of BWWW)? Dan kan gebruik van IKB van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering. Het dagloon -het bedrag dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor uw ontslag- is de basis voor de berekening van uw uitkering bij werkloosheid. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid gaat het om het jaar voordat u ziek werd. Door gebruik van IKB kan uw dagloon hoger of lager uitvallen.

IKB ten onrechte fiscaal vriendelijk uitgekeerd

Als blijkt dat een deel van uw IKB-budget ten onrechte fiscaal vriendelijk is uitbetaald, heeft dit mogelijk gevolgen waarvoor u kunt worden aangesproken. Dit kan via de fiscus of via uw werkgever.

Als u bijvoorbeeld uw IKB-budget heeft ingezet voor een fiets, moet u deze voor meer dan de helft van de reisdagen voor uw woon-werkverkeer gebruiken. Als u dit niet meer doet, moet u daar een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als u kort na de aanschaf van uw IKB-fiets wordt overgeplaatst, waardoor u uw fiets niet meer gebruikt voor woon-werkverkeer.
Als u een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en daarom onterecht uw IKB-budget heeft ingezet voor de aanschaf van een fiets, heeft dit mogelijk gevolgen.

IKB en uit dienst

Bij het einde van uw dienstverband krijgt u uw resterende IKB-budget uitbetaald. Uw IKB-uren worden berekend naar rato van het deel van het jaar dat u in dienst bent geweest. Heeft u dan al meer IKB-uren gebruikt? Dan wordt dat verrekend. Niet opgenomen IKB-uren en IKB-spaarverlof krijgt u uitbetaald.