Bewijsstukken IKB

Doet u een IKB-aanvraag voor een van de doelen op deze pagina? Dan stuurt u een of meer bewijsstukken mee in het P-Direktportaal. Een bewijsstuk is een bewijs van betaling. Bewijsstukken zijn vormvrij, maar uiteraard moet blijken dat het te declareren bedrag juist is. Verder moet uit het bewijsstuk blijken dat het een aanschaf van uzelf is en van het betreffende doel. Denk aan een factuur, een betalingsbewijs, een bankafschrift of een jaaropgaaf van de vakbondscontributie. Zonder een toegevoegd bewijsstuk kunt u geen aanvraag indienen.

Een kassabon zonder uw naam is niet voldoende. Vraag in dat geval aan de winkelier een factuur of kwitantie met uw naam erop vermeld. U kunt ook een schermprint van internetbankieren opsturen.

U kunt een IKB-aanvraag alleen doen in het jaar waarin u de kosten heeft gemaakt. De factuur moet in hetzelfde kalenderjaar worden afgehandeld.

Als u een aanvraag wilt doen, maar u kunt de aanschaf niet op voorhand zelf bekostigen, dan kunt u een gedeelte van uw IKB-budget laten uitbetalen. Een voorschot op uw salaris is niet mogelijk.

Fiets

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u een fiets heeft aangeschaft. Hieronder vallen ook accessoires, en fietsverzekering. Deze kunnen echter niet zonder de aankoop van een fiets worden ingediend. Op de bewijsstukken staat minimaal het bedrag zoals opgenomen in de IKB-aanvraag, het IKB-doel en uw naam.
Een voorbeeld van een bewijsstuk is de factuur van de aankoop van de fiets.

Voor de fietsverzekering levert u een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u een fietsverzekering heeft afgesloten. Hierop staan onder meer het bedrag zoals opgenomen in de IKB-aanvraag, de naam van de verzekeringsmaatschappij, datum en uw naam.  Uit het bewijsstuk moet opgemaakt kunnen worden dat de verzekering betrekking heeft op de aangekochte fiets.
Denk aan het polisblad van de verzekering.

Meubilering en stoffering thuiswerkplek

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u kosten heeft gemaakt voor de meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek. Hierop staan onder meer het bedrag zoals opgenomen in de IKB-aanvraag, uw naam en zaken waaruit blijkt dat het om de meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek gaat. Denk aan een factuur of een betalingsbewijs.

Vakliteratuur

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u vakliteratuur heeft aangeschaft of een abonnement heeft ter waarde van het bedrag dat u vermeld heeft in uw IKB-aanvraag.
Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld een factuur, een inschrijfbewijs van of overeenkomst voor een abonnement.

Beroepsvereniging

U levert een bewijsstuk in waaruit blijkt dat u kosten heeft gemaakt voor inschrijving in een beroepsregister of aansluiting bij een beroepsvereniging of vakvereniging. Bewijsstukken zijn bijvoorbeeld een factuur, een inschrijfbewijs of een betaalbewijs.

Studie

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u kosten heeft gemaakt voor uw studie. Hierop staan onder meer het bedrag zoals opgenomen in de IKB-aanvraag, uw naam en de naam van uw studie.
Denk aan het contract met de opleider, het inschrijfbewijs van de studie, een factuur van de opleider of een betaalbewijs op naam.

Vakbondscontributie

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u ingeschreven staat bij een vakbond. Hierop staat onder meer het bedrag van uw (maandelijkse) contributie en uw naam.
Denk aan de jaaropgave van uw vakbondscontributie of een bankafschrift waarop de betaling van uw (maandelijkse) contributie vermeld staat.

U dient de bewijsstukken tegelijk in met uw IKB-aanvraag, behalve als u de contributie via een inhouding op het salaris betaalt.

Bedrijfsfitness

U levert een bewijsstuk in waarmee P-Direkt kan controleren dat u een lidmaatschap heeft bij een sportschool of locatie waar bedrijfsfitness door uw werkgever wordt aangeboden of geïnitieerd. Hierop staat onder meer het (maand)bedrag van uw abonnement en uw naam.
Denk aan het contract met de sportschool, de specificatie van Bedrijfsfitness Nederland en uw bewijs van inschrijving inclusief factuurbedrag.

Bewijsstukken versturen aan P-Direkt

U kunt bewijsstukken versturen via het P-Direktportaal.