Fiscaal vriendelijke doelen

U kunt uw IKB-budget inzetten voor onderstaande fiscaal vriendelijke doelen. (Deze bestedingsmogelijkheden waren voorheen opgenomen in de IKAP-regeling.) De voorwaarden die gelden zijn bij elk doel vermeld. U kunt IKB-budget inzetten voor de kosten die in het kalenderjaar zijn gemaakt waarin u de aanvraag doet.

Houdt u er rekening mee dat u bij uw aanvraag bewijsstukken moet aanleveren.

Fiets

U kunt eenmaal per drie kalenderjaren maximaal 750 euro van uw IKB-budget inzetten voor de aanschaf van een fiets met fietsaccessoires. De daarbij afgesloten fietsverzekering is niet aan een maximumbedrag verbonden. U kunt niet uw IKB-budget gebruiken voor een WA-verzekering of een verzekering waarin WA is opgenomen. U gebruikt de fiets op meer dan de helft van uw reisdagen voor woon-werkverkeer.

U kunt geen IKB-budget voor dit fiscale doel inzetten. Als uw werkgever voor woon-werkverkeer aan u een fiets heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld in dezelfde periode.

Een fiets is een trapfiets, een fiets met elektrische trapondersteuning of een high speed e-bike (speed pedelec). Een fietsaccessoire is een accessoire die is gekoppeld aan de fiets of wordt gebruikt tijdens het fietsen. Denk aan een slot, fietscomputer, tassenhouder of regenpak.

Voorbeeld

In oktober 2020 koopt u een fiets van 650 euro en accessoires van 200 euro. De bijbehorende fietsverzekering kost 180 euro. De aanschafprijs van de fiets en fietsaccessoires is in totaal 850 euro. U kunt maximaal 750 euro van uw IKB-budget in 2020 inzetten voor de fiets inclusief fietsaccessoires. Het bedrag waarover geen loonheffing wordt ingehouden, is dus: 750 euro. Voor de fietsverzekering kunt u 180 euro inzetten.
In dit voorbeeld kunt in de kalenderjaren 2021 en 2022 geen IKB-aanvraag voor een fiets doen, maar vanaf 2023 weer wel, als u voldoende IKB-budget hebt opgebouwd.

Bedrijfsfitness

Onder bedrijfsfitness wordt verstaan: conditie- of krachttraining die plaatsvindt onder deskundig toezicht en welke georganiseerd of geïnitieerd wordt door uw werkgever.

Uw werkgever is niet verplicht om bedrijfsfitness aan te bieden, maar als deze mogelijkheid bestaat kunt u hiervoor kiezen.

Uw IKB-budget kunt u inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten van bedrijfsfitness. Er zijn 3 opties:

  1. Op de werkplek of een vaste locatie die uw werkgever aanwijst;
  2. In een fitnesscentrum dat uw werkgever voor alle werknemers binnen een onderdeel bepaalt;
  3. In alle vestigingen van een fitnesscentrum waarmee uw werkgever een overeenkomst sluit.

Let op! U kunt alleen de kosten die u zelf voor fitness maakt inzetten. Heeft u een gezinsabonnement? Vraag uw sportclub om een gespecificeerde factuur waarop het bedrag voor u alleen vermeld staat.

Betaalt u uw fitness per maand? Dan kunt u ook maandelijks IKB-budget inzetten.

U kunt alleen het bedrag inzetten dat u dit jaar betaalt. Het maakt niet uit dat uw contract volgend jaar doorloopt.

Voorbeelden:
U sluit op 1 oktober een contract af voor een half jaar. Betaalt u dit bedrag in één keer? Dan kunt u het hele bedrag dit jaar inzetten. Het volgende jaar verlengt u uw contract met een half jaar van 1 april tot 1 oktober. In april zet u dit bedrag in. In oktober verlengt u uw contract weer en betaalt het bedrag tot april van het daaropvolgende jaar. U zet dan in oktober in het IKB-formulier het nieuwe bedrag in.

Betaalt u uw fitness per maand? Dan kunt u alleen die maandelijkse bedragen inzetten die binnen het jaar van de aanvraag vallen.

Vakbondscontributie

U kunt uw IKB-budget inzetten voor de door u in dit kalenderjaar betaalde vakbondscontributie. Dit is ook mogelijk als uw vakbondscontributie via uw werkgever door een inhouding op uw salaris wordt betaald.

Inrichten telewerkruimte

U kunt eenmaal per vijf kalenderjaren maximaal 1.815 euro van uw IKB-budget inzetten voor het inrichten van een telewerkruimte. U kunt dit bedrag gebruiken voor de meubilering en stoffering van de werkruimte, maar niet voor de aanschaf van een computer of randapparatuur. U werkt minimaal een dag per week thuis en heeft hiervoor afspraken over telewerken schriftelijk vastgelegd in een telewerkovereenkomst. Uw werkruimte moet voldoen aan de arbo-eisen.

Studie en/of opleiding voor beroep

U kunt uw IKB-budget inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten voor studie en/of opleiding als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de studiekosten worden niet al door een ander vergoed;
  • de opleiding of studie is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of op het op peil houden van vakkennis; Dit betekent dat u uw IKB-budget niet kunt inzetten voor een studie of opleiding in het kader van een hobby of liefhebberij.

Kosten voor een opleiding of studie zijn kosten die u zelf maakt voor uw opleiding of studie, zoals lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen, reiskosten voor lesbezoek, kosten van excursies en studiereizen (inclusief reis- en verblijfkosten) en kosten van cursussen, congressen, seminars en symposia.

Vakliteratuur

U kunt het IKB-budget inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten van literatuur, vakbladen en tijdschriften die gewoonlijk in uw beroepsgroep worden gebruikt. Dit geldt ook voor de kosten van inschrijving in een beroepsregister en de aansluiting bij een beroepsvereniging of vakvereniging.

Voor het fiscaal vriendelijk inzetten voor vakliteratuur geldt geen maximumbedrag.

Opwaarderen Mobiliteitskaart Rijksoverheid

Voor uw woon-werkverkeer per openbaar vervoer gebruikt u de Mobiliteitskaart Rijksoverheid. U kunt aangeven dat u de kaart voor uw woon-werkverkeer per trein wil laten opwaarderen van 2e naar 1e klas. De kosten daarvoor zijn voor uw eigen rekening. U kunt hiervoor door inzet van uw IKB-budget een fiscaal voordeel genieten.

U moet verklaren de meerkosten voor het woon-werkverkeer voor uw rekening te nemen op basis van een voorgeschreven berekeningswijze. Deze voorgeschreven berekeningswijze houdt in dat het verschil in kosten tussen 1e klasse abonnement en 2e klasse (traject-)abonnement voor het woon-werkverkeer voor uw rekening komen ongeacht uw reisgedrag.

Aanvullende belastingvrije vergoeding woon-werkverkeer

Het restant IKB-budget wordt automatisch ingezet in november kunt u inzetten voor een aanvullende belastingvrije vergoeding voor woon-werkverkeer. Is uw IKB-Budget niet toereikend dan wordt ook het salaris van november daarvoor gebruikt, voor zover dat uitstijgt boven het voor u geldende minimumloon.

Daarnaast mag u er ook voor kiezen om alvast per maand een bedrag van uw IKB-budget te reserveren voor de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. Het geschatte totaalbedrag wordt dan over de aangegeven maanden verdeeld gereserveerd. In november wordt deze reservering gebruikt voor inzet van uw IKB-budget. Als u niet wilt dat uw IKB-budget wordt gebruikt voor de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer, kunt in dat in het P-direkt portaal aangeven.

De lage kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bij gebruik van een eigen vervoermiddel bedraagt 0,07 euro (2019). Dit is minder dan het bedrag per kilometer dat een werkgever belastingvrij mag betalen en dat wettelijk is vastgesteld op 0,19 euro per kilometer (2019). Het verschil tussen die 0,19 euro en uw vergoeding wordt de ’fiscaal vrije ruimte’ genoemd. Deze fiscaal vrije ruimte kan worden benut als aanvullende vergoeding woon-werkverkeer via het IKB.

Deze aanvullende vergoeding geldt ook voor de kilometers woon-werkverkeer waarvoor u niet de gebruikelijke kilometervergoeding heeft ontvangen vanwege het voor u geldende maximumbedrag.

Bij de berekening van de vrije ruimte moet rekening worden gehouden met de vergoeding die is gesaldeerd bij de betaling van reiskosten voor dienstreizen.

Zie pagina ‘Berekening aanvullende vergoeding woon-werkverkeer’ voor de wijze van berekening en voorbeelden van de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer.