Fiscaalvriendelijke doelen

U kunt uw IKB-budget inzetten voor onderstaande fiscaalvriendelijke doelen. De voorwaarden die gelden zijn bij elk doel vermeld. U kunt IKB-budget inzetten voor de kosten die in het kalenderjaar zijn gemaakt waarin u de aanvraag doet.

Houd er rekening mee dat u bij uw aanvraag bewijsstukken moet aanleveren.

Fiets

Fiets en fietsaccessoires

Een fiets is een:

 • trapfiets;
 • een fiets met elektrische trapondersteuning; of
 • een high speed e-bike (speed pedelec);
 • een ander vervoermiddel met ten minste 2 wielen dat met spierkracht via pedalen wordt aangedreven, eventueel met versnellingen (zoals een ligfiets).

Een fietsaccessoire is een accessoire die is gekoppeld aan de fiets of wordt gebruikt tijdens het fietsen. Denk aan een slot, fietscomputer, tassenhouder of regenpak.

Werkgeversbijdrage

Vanaf 1 januari 2021 geeft de werkgever een bijdrage tot en met € 500,- voor de aanschaf van een fiets (incl. accessoires). Dit bedrag is niet afhankelijk van de arbeidsduur. De vergoeding geldt voor fietsen en fietsaccessoires die zijn gekocht op of na 1 januari 2021. U kunt de vergoeding eenmaal per 3 kalenderjaren aanvragen.

IKB-fietsdoel

Wilt u een fiets (incl. accessoires) kopen die duurder is dan € 500,-? U kunt hiervoor aanvullend uw IKB-budget inzetten tot een maximum van € 1.500,- (voorheen € 750,-). Dit levert u fiscaal voordeel op. Dit kunt u eens per 3 kalenderjaren inzetten.

Eenmaal per 3 kalenderjaren

U kunt eenmaal per 3 kalenderjaren de werkgeversbijdrage krijgen en IKB gebruiken. Daarbij tellen de kalenderjaren voor 2020 ook mee.

Voorbeelden:

Als u in 2019 via IKAP fiscaal voordeel heeft gehad voor een fiets voor woon-/werkverkeer, kunt vanaf 2022 de werkgeversbijdrage krijgen en uw IKB tot maximaal € 1.500,- hiervoor inzetten.

Als u in 2020 fiscaal voordeel heeft gehad via IKB voor een fiets voor woon-/werkverkeer, kunt vanaf 2023 de werkgeversbijdrage krijgen en uw IKB tot maximaal € 1.500,- hiervoor inzetten.

Als u in 2021 de werkgeversbijdrage krijgt en/of uw IKB heeft gebruikt voor fiscaal voordeel, dan heeft u daar geen recht op in de jaren 2022 en 2023.

Als u in 2022 de werkgeversbijdrage krijgt en/of uw IKB heeft gebruikt voor fiscaal voordeel, dan heeft u daar geen recht op in de jaren 2023 en 2024.

Zie de uitgebreidere voorbeelden hierna.

Voorbeeld 1

In mei 2022 koopt u een fiets van € 1.750 en accessoires van € 200. De bijbehorende fietsverzekering kost € 200. De aanschafprijs van de fiets en fietsaccessoires is in totaal € 1.950. U krijgt van uw werkgever een bijdrage van € 500 en u kunt maximaal € 1.450 van uw IKB-budget in 2022 inzetten voor de fiets inclusief fietsaccessoires. Het bedrag waarover geen loonheffing wordt ingehouden, is dus: € 1.450. Voor de fietsverzekering kunt u € 200 inzetten.

In dit voorbeeld kunt in de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024 geen IKB-aanvraag voor een fiets doen of de werkgeversbijdrage krijgen voor een fiets. In 2025 is beide wel weer mogelijk.

Voorbeeld 2

In januari 2022 koopt u een fiets van € 400 en accessoires van € 50. De bijbehorende fietsverzekering kost € 50. De aanschafprijs van de fiets en fietsaccessoires is in totaal € 450. U krijgt van uw werkgever een bijdrage van € 450. Voor de fietsverzekering kunt u maximaal € 50 van uw IKB-budget in 2022 inzetten. Het bedrag waarover geen loonheffing wordt ingehouden, is € 50.

In dit voorbeeld kunt in de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024 geen IKB-aanvraag voor een fiets doen of de werkgeversbijdrage krijgen voor een fiets. Ook kunt u geen werkgeversbijdrage krijgen voor een fiets. Vanaf 2025 kan beide weer wel.

Gebruik de fiets op meer dan de helft van uw reisdagen

U gebruikt de fiets op meer dan de helft van uw reisdagen voor woon-werkverkeer. Werkt u tijdens de coronacrisis thuis? Dan heeft u ook recht op deze voorzieningen. Reist u weer naar uw werk? Dan moet u uw fiets op meer dan de helft van de reisdagen gebruiken voor woon-werkverkeer.

Fiets beschikbaar gesteld door werkgever? Dan geen vergoeding

Heeft uw werkgever in dezelfde periode een fiets voor woon-werkverkeer verstrekt of ter beschikking gesteld? Dan kunt u geen werkgeversvergoeding krijgen. Ook kunt u geen IKB-budget voor dit fiscaalvriendelijke doel inzetten. Dit geldt onder andere voor een leasefiets.

Werkgeversbijdrage niet gebruiken voor fietsverzekering

U kunt de werkgeversbijdrage niet gebruiken voor een fietsverzekering. U kunt wel uw IKB-budget inzetten. De fietsverzekering zet u op hetzelfde moment in als de fiets. Hieraan zit geen maximum bedrag verbonden.

Let op! U kunt alleen de kosten van de fietsverzekering inzetten die in het kalenderjaar zijn gemaakt waarin u de aanvraag van de fiets doet. U kunt niet uw IKB-budget gebruiken voor een WA-verzekering of een verzekering waarin WA is opgenomen.

Terugbetalen werkgeversbijdrage

Gaat u binnen een half jaar nadat u gebruik heeft gemaakt van de werkgeversbijdrage vrijwillig uit dienst? Dan moet u de werkgeversbijdrage terugbetalen. Gaat u met pensioen? Dan betaalt u de werkgeversbijdrage niet terug.

Bedrijfsfitness

Onder bedrijfsfitness wordt verstaan: conditie- of krachttraining die plaatsvindt onder deskundig toezicht en welke georganiseerd of geïnitieerd wordt door uw werkgever.

Uw werkgever is niet verplicht om bedrijfsfitness aan te bieden, maar als deze mogelijkheid bestaat kunt u hiervoor kiezen.

Uw IKB-budget kunt u inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten van bedrijfsfitness. Er zijn 3 opties:

 1. Op de werkplek of een vaste locatie die uw werkgever aanwijst;
 2. In een fitnesscentrum dat uw werkgever voor alle werknemers binnen een onderdeel bepaalt;
 3. In alle vestigingen van een fitnesscentrum waarmee uw werkgever een overeenkomst sluit.

Let op! U kunt alleen de kosten die u zelf voor fitness maakt inzetten. Heeft u een gezinsabonnement? Vraag uw sportclub om een gespecificeerde factuur waarop het bedrag voor u alleen vermeld staat.

Betaalt u uw fitness per maand? Dan kunt u ook maandelijks IKB-budget inzetten.

U kunt alleen het bedrag inzetten dat u dit jaar betaalt. Het maakt niet uit dat uw contract volgend jaar doorloopt.

Voorbeelden:
U sluit op 1 oktober een contract af voor een half jaar. Betaalt u dit bedrag in één keer? Dan kunt u het hele bedrag dit jaar inzetten. Het volgende jaar verlengt u uw contract met een half jaar van 1 april tot 1 oktober. In april zet u dit bedrag in. In oktober verlengt u uw contract weer en betaalt het bedrag tot april van het daaropvolgende jaar. U zet dan in oktober in het IKB-formulier het nieuwe bedrag in.

Kijk in het personeelsreglement van uw eigen organisatie om te zien waar u via uw organisatie kunt fitnessen. Let op! Heeft uw organisatie een overeenkomst met Bedrijfsfitness Nederland? Dan moet u uw abonnement ook via Bedrijfsfitness Nederland afsluiten.

Betaalt u uw fitness per maand? Dan kunt u alleen die maandelijkse bedragen inzetten die binnen het jaar van de aanvraag vallen.

Vakbondscontributie

U kunt uw IKB-budget inzetten voor de door u in dit kalenderjaar betaalde vakbondscontributie. Dit is ook mogelijk als uw vakbondscontributie via uw werkgever door een inhouding op uw salaris wordt betaald.

Meubilering en stoffering van de thuiswerkplek

Vanaf 1 januari 2022 heeft u recht op een vergoeding van uw werkgever voor de kosten van meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek.

Heeft u de vergoeding van uw werkgever volledig benut? Dan kunt u aanvullend in een periode van vijf kalenderjaren maximaal € 750 van uw IKB-budget inzetten. De termijn van vijf kalenderjaren start in het jaar dat u voor het eerst de vergoeding van uw werkgever gebruikt.

U kunt dit bedrag in meerdere delen besteden aan meubilering en stoffering van uw thuiswerkplek. Onder meubilering valt bijvoorbeeld verlichting of een opbergsysteem. Bij stoffering gaat het om gordijnen, vloerbedekking, muurbekleding en bijvoorbeeld een kamerscherm of wandscheiding.

Uw IKB-budget kunt u niet besteden aan:

 • Meubels of hulpmiddelen die onder arbovoorzieningen thuiswerkplek vallen
 • ICT-middelen (computer, randapparatuur en hulpmiddelen)
 • Kantoorbenodigdheden
 • Klimaatbeheersing
 • Verbouwingskosten

Studie en/of opleiding voor beroep

Heeft u geen vergoeding ontvangen voor uw studie en/of opleiding? Dan kunt u uw IKB-budget inzetten voor de gemaakte kosten. Denk daarbij wel aan de volgende voorwaarden:

 • de studiekosten worden niet al door een ander vergoed;
 • de opleiding of studie is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of op het op peil houden van vakkennis; Dit betekent dat u uw IKB-budget niet kunt inzetten voor een studie of opleiding in het kader van een hobby of liefhebberij.

Kosten voor een opleiding of studie zijn kosten die u zelf maakt voor uw opleiding of studie, zoals lesgelden, kosten van studieboeken en andere leermiddelen, reiskosten voor lesbezoek, kosten van excursies en studiereizen (inclusief reis- en verblijfkosten) en kosten van cursussen, congressen, seminars en symposia.

Vakliteratuur

U kunt het IKB-budget inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten van literatuur, vakbladen en tijdschriften die gewoonlijk in uw beroepsgroep worden gebruikt. Voor het fiscaalvriendelijk inzetten voor vakliteratuur geldt geen maximumbedrag.

Beroepsvereniging

Het IKB-budget kunt u inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten van inschrijving in een beroepsregister en de aansluiting bij een beroepsvereniging of vakvereniging. Hiervoor geldt geen maximumbedrag.

Opwaarderen Mobiliteitskaart Rijksoverheid

Voor uw woon-werkverkeer per openbaar vervoer gebruikt u de Mobiliteitskaart Rijksoverheid.

U kunt aangeven dat u de kaart voor uw woon-werkverkeer per trein wil laten opwaarderen van 2e naar 1e klas. De kosten daarvoor zijn voor uw eigen rekening. U kunt hiervoor door inzet van uw IKB-budget een fiscaal voordeel genieten.

U moet verklaren de meerkosten voor het woon-werkverkeer voor uw rekening te nemen. Dit is op basis van een voorgeschreven berekeningswijze. Deze voorgeschreven berekeningswijze houdt in dat het verschil in kosten tussen het tarief voor uw vaste woon-werktraject 2e klas en 1e klas openbaar vervoer voor uw rekening komen. U kunt dit zelf uitrekenen op NS.nl. Hierbij schat u in hoeveel reisdagen per week u uw vaste woon-werktraject aflegt. Dit aantal stemt u af met uw leidinggevende. Kunt u geen inschatting maken? Dan worden 2 reisdagen per week aangehouden.

Aanvullende belastingvrije vergoeding woon-werkverkeer

Uw IKB-budget kunt u gebruiken voor een aanvullende belastingvrije vergoeding voor woon-werkverkeer. Ook het salaris van december kunt u daarvoor gebruiken als dat hoger is dan het minimumloon.

De lage kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bij gebruik van een eigen vervoermiddel is € 0,07 (2022). Dit is minder dan het bedrag per kilometer dat een werkgever belastingvrij mag betalen. Dat is wettelijk vastgesteld op € 0,19 per kilometer (2022). Het verschil tussen die € 0,19 en uw vergoeding wordt de ’fiscaal vrije ruimte’ genoemd. U kunt deze fiscaal vrije ruimte gebruiken als aanvullende vergoeding woon-werkverkeer via het IKB.

Deze aanvullende vergoeding geldt ook voor de kilometers woon-werkverkeer waarvoor u niet de gebruikelijke kilometervergoeding heeft ontvangen door het voor u geldende maximumbedrag.

Houd bij de berekening van de fiscaal vrije ruimte rekening met de vergoeding bij de betaling van dienstreizen.

Zie pagina ‘Berekening aanvullende vergoeding woon-werkverkeer’ voor de berekening en voorbeelden van de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer.

Automatische uitbetaling

P-Direkt betaalt de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer in december automatisch aan u uit. Laat u uw IKB-budget maandelijks uitbetalen of zet u het in voor een fiscaalvriendelijk doel? Dan heeft u misschien onvoldoende IKB-budget voor de jaarlijkse uitbetaling van de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. Dit kan ook als u uit dienst treedt of bij een overplaatsing binnen het Rijk. De aanvullende vergoeding woon-werkverkeer krijgt u dan niet of maar voor een deel.

Wilt u zeker weten dat u voldoende budget heeft voor uw aanvullende vergoeding woon-werkverkeer? Dan heeft u 2 mogelijkheden:

1. U reserveert alvast IKB-budget
U kunt een deel van uw IKB-budget reserveren voor de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. Zo weet u zeker dat u in december voldoende budget over heeft. Het gereserveerde budget kunt u niet voor andere doelen gebruiken.

Voorbeeld: Aan het begin van het kalenderjaar wordt ingeschat dat u € 420 fiscaal vrije ruimte heeft. Dit bedrag wordt verdeeld over 12 maanden, dus € 35 per maand. Elke maand wordt € 35 van uw IKB-budget gereserveerd. Bij de salarisbetaling in december wordt het gereserveerde IKB-budget van € 420 gebruikt voor de totale fiscaal vrije ruimte van € 420. Heeft u te veel IKB-budget gereserveerd voor de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer? Dan ontvangt u dit aan het einde van het jaar automatisch.

2. U reserveert geen IKB-budget
U kunt ervoor kiezen om geen IKB-budget te reserveren. U kunt uw IKB-budget dan het hele kalenderjaar vrij besteden. In het P-Direktportaal staat de hoogte van uw fiscaal vrije ruimte. Houd zelf in de gaten of u voldoende IKB-budget overhoudt in december. Heeft u te weinig budget ontvangen? U krijgt dan hiervan een melding. Dan ontvangt u de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer niet of voor een deel. U kunt dit achteraf niet wijzigen.

Voorbeeld: Aan het begin van het kalenderjaar wordt ingeschat dat u € 420 belastingvrij heeft, maar u reserveert geen IKB-budget. U kunt het IKB-budget naar eigen keuze besteden. U ziet in het P-Direktportaal dat u in december € 420 belastingvrij kunt inzetten. U krijgt een melding in het P-Direktportaal als u aan het eind van het jaar te weinig IKB-budget overhoudt voor uw aanvullende vergoeding woon-werkverkeer.

Let op! Tijdens het kalenderjaar kunt u uw keuze wijzigen.
Voor de aanvullende vergoeding zet P-Direkt in december uw IKB-budget in. Heeft u niet genoeg IKB-budget? Dan gebruikt P-Direkt uw salaris van december als dit hoger is dan het minimumloon.