Fiscaalvriendelijke doelen

U kunt uw IKB-budget inzetten voor onderstaande fiscaalvriendelijke doelen. De voorwaarden die gelden zijn bij elk doel vermeld. U kunt IKB-budget inzetten voor de kosten die in het kalenderjaar zijn gemaakt waarin u de aanvraag doet. Houd u rekening ermee dat u bij uw aanvraag bewijsstukken moet aanleveren. Houd ook rekening met de gevolgen van het inzetten van IKB-budget.

Werkgeversbijdrage

Gebruikt u de fiets minimaal de helft van het aantal dagen dat u naar uw werk reist voor (een gedeelte van) uw woon-werkverkeer? Dan geeft de werkgever een bijdrage tot en met € 500 voor de aanschaf van een fiets inclusief accessoires. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw arbeidsduur. Meer informatie vindt u op de pagina Fiets voor woon-werkverkeer.

Houd er rekening mee dat u bij uw aanvraag bewijsstukken moet aanleveren.

Fiets

Koopt u een fiets (incl. accessoires) die duurder is dan € 500? Dan kunt u hiervoor aanvullend maximaal € 1.500 van uw IKB-budget inzetten. Dit levert u fiscaal voordeel op.

Voor de afgesloten fietsverzekering kunt u ook IKB-budget inzetten. Deze is niet aan een maximumbedrag verbonden. Een voorwaarde is dat u de fietsverzekering tegelijkertijd inzet met de fiets die u gebruikt voor uw werkgeversbijdrage en IKB-budget. U kunt alleen de kosten van de fietsverzekering inzetten die in het kalenderjaar zijn gemaakt waarin u de aanvraag van de fiets doet.

U kunt uw IKB-budget niet gebruiken voor een WA-verzekering of een verzekering waarin WA is opgenomen. U gebruikt de fiets op meer dan de helft van uw reisdagen voor woon-werkverkeer.

Een fiets is een trapfiets, een fiets met elektrische trapondersteuning of een high speed e-bike (speed pedelec). Een fietsaccessoire is een accessoire die is gekoppeld aan de fiets of wordt gebruikt tijdens het fietsen. Denk aan een slot, fietscomputer, tassenhouder of regenpak.

Eenmaal per 5 kalenderjaren

Voor een fiets kunt u eenmaal per 5 kalenderjaren de werkgeversbijdrage krijgen en IKB-budget gebruiken.

Dit is niet mogelijk als uw werkgever voor woon-werkverkeer aan u een fiets heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld in dezelfde periode.

Hoe vraag ik de werkgeversbijdrage voor een fiets en het IKB-budget aan?

U vraagt de werkgeversbijdrage voor een fiets en het IKB-budget aan in het P-Direktportaal.

Een fiets met een waarde tot € 500 declareert u zelf in het P-Direktportaal. Ga hiervoor naar Financiën en Salaris > Overige kosten > Wat wilt u declareren > Werkgeversbijdrage fiets.

Is de fiets duurder dan € 500? Dan vraagt u de werkgeversbijdrage voor een fiets en het IKB-budget tegelijk aan in het P-Direktportaal. Ga hiervoor naar Financiën en salaris > Individueel Keuze Budget > Individueel Keuze Budget.

Heeft u bij aanschaf van een fiets een fietsverzekering afgesloten? Dan dient u tegelijkertijd met de aanvraag voor de fiets een IKB-aanvraag voor de fietsverzekering in. Ga hiervoor naar Financiën en salaris > Individueel Keuze Budget > Individueel Keuze Budget en kies voor fietsverzekering.

Let op! Bij het maken van de keuze voor een maandelijkse uitbetaling van het IKB-budget heeft gevolgen voor enkele fiscaalvriendelijke doelen. U heeft alleen de maandelijkse opbouw van de huidige maand ter beschikking. Wilt u uw IKB-budget inzetten voor een fiscaalvriendelijk doel? Dan kunt u niet meer dan uw maandelijkse budgetopbouw indienen. Bij het inzetten van de fiets dient u de aanvraag in één keer in. Doordat u alleen het maandelijks IKB-budget beschikbaar heeft, behaalt u hierdoor mogelijk niet het volledig mogelijke belastingvoordeel. 

Batterij voor uw elektrische fiets

Gebruikt u uw elektrische fiets op minimaal de helft van de dagen waarop u naar het werk reist? Dan kunt u eenmaal in de drie kalenderjaren uw IKB-budget inzetten voor een nieuwe batterij voor uw elektrische fiets. U kunt hiervoor maximaal € 500 van uw IKB-budget gebruiken. Dit IKB-doel staat los van de werkgeversbijdrage en het IKB-doel voor de aanschaf van een fiets incl. accessoires en fietsverzekering.  

Bedrijfsfitness

Onder bedrijfsfitness wordt verstaan: conditie- of krachttraining onder deskundig toezicht, die uw werkgever organiseert.

Uw werkgever is niet verplicht om bedrijfsfitness aan te bieden, maar als deze mogelijkheid bestaat kunt u hiervoor kiezen.

Uw IKB-budget kunt u inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten van bedrijfsfitness. Er zijn 3 opties:

Let op! U kunt alleen de kosten die u zelf voor fitness maakt inzetten. Heeft u een gezinsabonnement? Vraag uw sportclub om een factuur waarop het bedrag voor u alleen vermeld staat.

Betaalt u uw fitness per maand? Dan kunt u ook maandelijks IKB-budget inzetten.

U kunt alleen het bedrag inzetten dat u dit jaar betaalt. Het maakt niet uit dat uw contract volgend jaar doorloopt.

Voorbeeld:

U sluit op 1 oktober een contract af voor een half jaar. Betaalt u dit bedrag in 1 keer? Dan kunt u het hele bedrag dit jaar inzetten. Het volgende jaar verlengt u uw contract met een half jaar van 1 april tot 1 oktober. In april zet u dit bedrag in. In oktober verlengt u uw contract weer en betaalt het volledige bedrag tot april van het daaropvolgende jaar. U zet dan in oktober in het IKB-formulier het nieuwe bedrag in.

Kijk in het personeelsreglement van uw eigen organisatie om te zien waar je via uw organisatie kunt fitnessen. Let op! Heeft uw organisatie een overeenkomst met Bedrijfsfitness Nederland? Dan moet u uw abonnement ook via Bedrijfsfitness Nederland afsluiten.

Betaalt u uw fitness per maand? Dan kunt u alleen die maandelijkse bedragen inzetten die binnen het jaar van de aanvraag vallen. Hiervoor gaat u naar Financiën en salaris > Individueel Keuze Budget > Individueel Keuze Budget.

Vakbondscontributie

U kunt uw IKB-budget inzetten voor de door u in dit kalenderjaar betaalde vakbondscontributie. Dit is ook mogelijk als uw vakbondscontributie via uw werkgever door een inhouding op uw salaris wordt betaald.

Inrichting van de thuiswerkplek en verduurzaming van de woning

Vanaf 1 januari 2022 heeft u recht op een vergoeding van uw werkgever voor de kosten voor inrichting van uw thuiswerkplek. Per 1 januari 2023 kunt u deze vergoeding van uw werkgever ook gebruiken voor de kosten voor verduurzaming van uw woning.

Heeft u de vergoeding van uw werkgever volledig benut? Dan kunt u aanvullend in een periode van 5 kalenderjaren maximaal € 750 van uw IKB-budget inzetten. De termijn van 5 kalenderjaren start in het jaar dat u voor het eerst de vergoeding van uw werkgever gebruikt.

U kunt dit bedrag in meerdere delen besteden aan inrichting van uw thuiswerkplek en verduurzaming van uw woning. Voor de inrichting van uw thuiswerkplek geldt als voorwaarde dat u ook thuiswerkt. Dat geldt niet voor verduurzaming van de woning. Daarbij geldt de voorwaarde dat de huur- of koopwoning die u gaat verduurzamen uw hoofdverblijf is.

Bij inrichting van uw thuiswerkplek gaat het om meubilering en stoffering. Onder verduurzaming van uw woning valt bijvoorbeeld:

 • isolatie;
 • duurzaam verwarmen;
 • koelen en ventileren;
 • duurzame energie;
 • klimaatbestendig maken en biodiversiteit versterken;
 • bewustwording en kleine maatregelen.

Lees de toelichting bij de voorzieningen thuiswerkplek en verduurzaming woning voor meer informatie. Hier leest u ook wat niet onder inrichting van de thuiswerkplek en verduurzaming van de woning valt. 

Studie en/of opleiding voor beroep

U kunt uw IKB-budget inzetten voor uw blijvende kosten voor studie en/of opleiding onder de volgende voorwaarden:

 • de studiekosten worden niet al door een ander vergoed;
 • de opleiding of studie is gericht op het vervullen van een beroep in de toekomst of op het op peil houden van vakkennis. Dit betekent dat u uw IKB-budget niet kunt inzetten voor een studie of opleiding in het kader van een hobby of liefhebberij.

Kosten voor een opleiding of studie zijn kosten die u zelf maakt voor uw opleiding of studie, zoals:

 • lesgelden;
 • kosten van studieboeken en andere leermiddelen;
 • reiskosten voor lesbezoek;
 • kosten van excursies en studiereizen (inclusief reis- en verblijfkosten);
 • kosten van cursussen, congressen, seminars en symposia.

Vakliteratuur

U kunt het IKB-budget inzetten voor uw blijvende kosten van literatuur, vakbladen en tijdschriften die gewoonlijk in uw beroepsgroep worden gebruikt.

Voor het fiscaalvriendelijk inzetten voor vakliteratuur geldt geen maximumbedrag.

Beroepsvereniging

Het IKB-budget kunt u inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten van inschrijving in een beroepsregister en de aansluiting bij een beroepsvereniging of vakvereniging. Hiervoor geldt geen maximumbedrag.

Opwaarderen Mobiliteitskaart Rijksoverheid

Voor uw woon-werkverkeer per openbaar vervoer gebruikt u de Mobiliteitskaart Rijksoverheid. U kunt aangeven dat u de kaart voor uw woon-werkverkeer per trein wil laten opwaarderen van 2e naar 1e klas. De kosten daarvoor zijn voor uw eigen rekening. U kunt hiervoor door inzet van uw IKB-budget een fiscaal voordeel genieten.

U moet verklaren de meerkosten voor het woon-werkverkeer voor uw rekening te nemen. Dit is op basis van een voorgeschreven berekeningswijze. Deze voorgeschreven berekeningswijze houdt in dat het verschil in kosten tussen het tarief voor uw vaste woon-werktraject 2e klas en 1e klas openbaar vervoer voor uw rekening komen. U kunt dit zelf uitrekenen op NS.nl. Hierbij schat u in hoeveel reisdagen per week u uw vaste woon-werktraject aflegt. Dit aantal stemt u af met uw leidinggevende. Kunt u geen inschatting maken? Dan worden 2 reisdagen per week aangehouden.

Aanvullende belastingvrije vergoeding woon-werkverkeer

Uw IKB-budget kunt u gebruiken voor een aanvullende belastingvrije vergoeding voor woon-werkverkeer. Ook het salaris van december kunt u daarvoor gebruiken voor het gedeelte dat hoger is dan het minimumloon.

De lage kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bij gebruik van een eigen vervoermiddel is € 0,07 (2023). De hoge kilometervergoeding voor woon-werkverkeer bij het gebruik van een eigen vervoermiddel is € 0,21 (was € 0,20 tot 1 april2023). Het verschil tussen die € 0,21 en uw vergoeding wordt de ’fiscaal vrije ruimte’ genoemd. U kunt deze fiscaal vrije ruimte gebruiken als aanvullende vergoeding woon-werkverkeer via het IKB.

Deze aanvullende vergoeding geldt ook voor de kilometers woon-werkverkeer waarvoor u niet de gebruikelijke kilometervergoeding heeft ontvangen door het voor u geldende maximumbedrag.

Houd bij de berekening van de fiscaal vrije ruimte rekening met de vergoeding bij de betaling van dienstreizen.

Zie pagina ‘Berekening aanvullende vergoeding woon-werkverkeer’ voor de berekening en voorbeelden van de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer.

Automatische uitbetaling

P-Direkt betaalt de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer in december automatisch aan u uit. Laat u uw IKB-budget maandelijks uitbetalen of zet u het in voor een fiscaalvriendelijk doel? Dan heeft u misschien onvoldoende IKB-budget voor de jaarlijkse uitbetaling van de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. Dit kan ook als u uit dienst treedt of bij een overplaatsing binnen het Rijk. De aanvullende vergoeding woon-werkverkeer krijgt u dan niet of maar voor een deel.

Heeft u in december kosten gemaakt voor woon-werkverkeer die u moet declareren? Declareer deze kosten dan voor 13 januari 2023 om 17:00. Alleen dan ontvangt u in januari een nabetaling van de aanvullende vergoeding over deze incidentele declaraties woon-werkverkeer.

Budget reserveren

Wilt u zeker weten dat u voldoende budget heeft voor uw aanvullende vergoeding woon-werkverkeer? Dan heeft u 2 mogelijkheden:

1. U reserveert alvast IKB-budget
U kunt een deel van uw IKB-budget reserveren voor de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer. Zo weet u zeker dat u in december voldoende budget over heeft. Het gereserveerde budget kunt u niet voor andere doelen gebruiken.

Voorbeeld: Aan het begin van het kalenderjaar wordt ingeschat dat u € 420 fiscaal vrije ruimte heeft. Dit bedrag wordt verdeeld over 12 maanden, dus € 35 per maand. Elke maand wordt € 35 van uw IKB-budget gereserveerd. Bij de salarisbetaling in december wordt het gereserveerde IKB-budget van € 420 gebruikt voor de totale fiscaal vrije ruimte van € 420. Heeft u te veel IKB-budget gereserveerd voor de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer? Dan ontvangt u dit aan het einde van het jaar automatisch.

2. U reserveert geen IKB-budget
U kunt ervoor kiezen om geen IKB-budget te reserveren. U kunt uw IKB-budget dan het hele kalenderjaar vrij besteden. In het P-Direktportaal staat de hoogte van uw fiscaal vrije ruimte. Houd zelf in de gaten of u voldoende IKB-budget overhoudt in december. Heeft u te weinig budget ontvangen? U krijgt dan hiervan een melding. Dan ontvangt u de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer niet of voor een deel. U kunt dit achteraf niet wijzigen.

Voorbeeld: Aan het begin van het kalenderjaar wordt ingeschat dat u € 420 belastingvrij heeft, maar u reserveert geen IKB-budget. U kunt het IKB-budget naar eigen keuze besteden. U ziet in het P-Direktportaal dat u in december € 420 belastingvrij kunt inzetten. U krijgt een melding in het P-Direktportaal als u aan het eind van het jaar te weinig IKB-budget overhoudt voor uw aanvullende vergoeding woon-werkverkeer.

Let op! Tijdens het kalenderjaar kunt u uw keuze wijzigen.
Voor de aanvullende vergoeding zet P-Direkt in december uw IKB-budget in. Heeft u niet genoeg IKB-budget? Dan gebruikt P-Direkt uw salaris van december als dit hoger is dan het minimumloon.