IKB-uren en IKB-spaarverlof

Je kunt je IKB-uren op verschillende manieren inzetten: opnemen, laten uitbetalen of opsparen.

IKB-gekregen uren en IKB-gekochte uren

Je kunt je IKB-gekregen en IKB-gekochte uren opnemen als verlof. Je bespreekt met je manager als je deze uren wilt opnemen. Je manager moet in principe instemmen met de aanvraag. De manager mag alleen bezwaar maken als jouw afwezigheid grote problemen oplevert voor de organisatie. Dus als er zwaarwegende bedrijfsbelangenzijn. Zowel vóór als tijdens je IKB-verlof kun je jouw aanvraag wijzigen. Bijvoorbeeld als je ziek wordt of besluit om de periode van IKB-verlof af te breken om eerder weer aan het werk te gaan.

Reageert de werkgever niet of niet binnen 2 weken op een schriftelijke aanvraag? Dan wordt het IKB-verlof verleend. Onder voorwaarden kan je manager de aanvraag afwijzen of intrekken, als de bedrijfsvoering ernstig verstoord wordt door jouw afwezigheid. Als je aanvraag is goedgekeurd, kan je manager de goedkeuring alleen intrekken als daar een heel goede reden voor is. Dit kan zowel vóór als tijdens je afwezigheid. De kosten die je al hebt gemaakt of moet maken door het intrekken van de goedkeuring (bijvoorbeeld om te annuleren) worden vergoed. Tijdens het opnemen van gekregen en gekochte IKB-uren krijg je je maandinkomen doorbetaald en bouw je dus ook IKB op.

Na de jaarovergang kun je geen IKB-gekregen en IKB-gekochte uren met terugwerkende kracht registreren, wijzigen of verwijderen.

Hoeveel IKB-uren krijg ik per jaar?

Vanaf 1 januari 2023 ontvang je jaarlijks 64 IKB-uren, ongeacht je leeftijd. Dat is anders als je voor 1 september 2022 in dienst was en op 31 december 2022 40 jaar of ouder was. Meer informatie hierover lees je op de pagina  IKB en PAS veranderen op 1 januari 2023.

Het aantal IKB-uren dat je krijgt, hangt af van het aantal uren dat je werkt. IKB-uren krijg je per 1 januari beschikbaar voor het hele kalenderjaar. Het aantal IKB-uren wordt op hele uren naar boven afgerond.

Uitbetalen

Je kunt van de IKB-uren die je hebt gekregen, maximaal de helft laten uitbetalen bij de salarisbetaling in een door jou gekozen maand. De waarde van een IKB-uur is hetzelfde als je maandinkomen per uur in de maand waarin de uren worden afgeschreven. Voor het maandinkomen per uur geldt:

  • Heb je geen toelagen? Dan is deze waarde gelijk aan je maandinkomen in de maand van uitbetaling gedeeld door 156.
  • Heb je toelagen? Dan is deze waarde gelijk aan je maandinkomen in de maand van uitbetaling gedeeld door 156. Van je toelagen telt het gemiddelde mee over de 12 maanden die vallen vóór deze maand. 

De waarde van het maandinkomen per uur verandert niet als jouw salaris of jouw toelagen met terugwerkende kracht veranderen. Dit betekent dat een salariswijziging met terugwerkende kracht geen invloed heeft op de waarde van reeds verkochte IKB-uren. Een salariswijziging heeft wel invloed op het verkopen van uren in de toekomst.

Uitbetaalde IKB-uren kun je niet gebruiken om weer IKB-verlof te kopen of in te zetten voor fiscaalvriendelijke doelen. Gekochte IKB-uren kun je niet laten uitbetalen.

IKB-spaarverlof

Je kunt je IKB-uren opsparen in je IKB-spaarverlof. IKB-uren die je niet hebt opgenomen als verlof en niet hebt laten uitbetalen, worden eind december toegevoegd aan je IKB-spaarverlof. Van je resterende  compensatie- en overwerkverlof wordt eind december maximaal 36 uur toegevoegd aan je IKB-spaarverlof. Uw IKB-spaarverlof kan niet vervallen.

Je IKB-spaarverlof kan niet vervallen. Je kunt je IKB-spaarverlof niet laten uitbetalen. Uitbetaling vindt alleen plaats bij uitdiensttreding of overlijden. Je kunt maximaal 3600 uur sparen. Werk je in deeltijd of meer dan gemiddeld 36 uur per week? Dan wordt het maximaal aantal te sparen uren naar verhouding berekend. 

Als je aan het einde van een kalenderjaar een totaal verlofsaldo (= wettelijke vakantie-uren, overwerkverlof en IKB-spaarverlof) hebt dat hoger is dan het maximum (3600 uur bij een 36-urige werkweek), krijg je het meerdere uitbetaald. De waarde van een IKB-spaarverlofuur is gelijk aan je maandinkomen per uur.
Je IKB-spaarverlof kun je opnemen als verlof in uren, maar kun je ook gebruiken voor een langere periode van verlof. Tijdens het opnemen van IKB-spaarverlof wordt je maandinkomen per uur doorbetaald. 

Wil je 6 weken of langer met verlof gaan? Meld dit dan minimaal 6 maanden van tevoren aan je manager. Meld je dit op een later moment? Dan kan je manager je vragen jouw verlof uit te stellen als dit ernstige problemen oplevert voor de organisatie.

Verandering van arbeidsduur

Als je veel IKB-spaarverlof hebt en in de loop van een kalenderjaar minder gaat werken, moet je opletten dat je met je verlofsaldo aan het eind van het kalenderjaar het maximum niet overschrijdt. Het maximum geldt naar verhouding van uw arbeidsduur. Je kunt voorkomen dat je dit maximum overschrijdt door extra verlof op te nemen, voordat je de wijziging van de arbeidsduur laat ingaan. Als je dat niet doet, wordt het teveel aan verlof aan het einde van het kalenderjaar uitbetaald. Heb je negatieve IKB-Spaarverlof uren door de arbeidsduurwijziging? Dan verrekenen we deze op 31 december.