IKB-uren en IKB-spaarverlof

U kunt uw IKB-uren op verschillende manieren inzetten: opnemen, laten uitbetalen of opsparen.

IKB-gekregen uren en IKB-gekochte uren

U kunt uw IKB-uren opnemen als verlof.

U bespreekt het opnemen van uw IKB-gekregen uren en IKB-gekochte uren met uw manager. Uw manager moet in principe instemmen met uw aanvraag. De manager mag alleen bezwaar maken als uw afwezigheid grote problemen oplevert voor de organisatie (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’). Zowel vóór als tijdens uw IKB-verlof kunt u uw aanvraag wijzigen. Bijvoorbeeld als u ziek wordt of u besluit om de periode van IKB-verlof af te breken om eerder weer aan het werk te gaan.

Reageert de werkgever niet of niet tijdig (binnen twee weken) op een tot hem of haar gerichte schriftelijke aanvraag? Dan wordt het IKB-verlof verleend. Als uw aanvraag is goedgekeurd, kan uw manager de goedkeuring alleen intrekken als daar een heel goede reden voor is. Dit kan zowel vóór als tijdens uw afwezigheid. De kosten die u al heeft gemaakt of moet maken door het intrekken van de goedkeuring (bijvoorbeeld om te annuleren) worden vergoed. Tijdens het opnemen van gekregen en gekochte IKB-uren krijgt u uw maandinkomen doorbetaald en bouwt u dus ook IKB op. Als u gekochte IKB-uren opneemt, wordt uw maandinkomen per uur doorbetaald en bouwt u daarover IKB op. U ontvangt tijdens opname van dit verlof geen toelagen over deze uren. Zie het voorbeeld hieronder bij het kopje ‘IKB-spaarverlof’.

Na de jaarovergang kunt u geen IKB-gekregen en IKB-gekochte uren met terugwerkende kracht registreren, wijzigen of verwijderen.

Hoeveel IKB-uren krijg ik per jaar?

Vanaf 1 januari 2023 ontvangt u jaarlijks 64 IKB-uren, ongeacht uw leeftijd. Dat is anders als u voor 1 september 2022 in dienst was en op 31 december 2022 40 jaar of ouder was. Meer informatie hierover leest u op de pagina IKB en PAS veranderen op 1 januari 2023.

Het aantal IKB-uren dat u krijgt, hangt af van het aantal uren dat u werkt. IKB-uren krijgt u per 1 januari beschikbaar voor het hele kalenderjaar. Het aantal IKB-uren wordt op hele uren naar boven afgerond.

Uitbetalen

U kunt van de IKB-uren die u heeft gekregen, maximaal de helft laten uitbetalen bij de salarisbetaling in een door u gekozen maand. De waarde van een IKB-uur is gelijk aan uw maandinkomen per uur. Voor het vaststellen van de hoogte van uw maandinkomen per uur wordt uitgegaan van het gemiddelde van de twaalf voorgaande maanden. De waarde verandert niet bij wijzigingen van het salaris met terugwerkende kracht. Uitbetaalde IKB-uren kunt u niet gebruiken om weer IKB-verlof te kopen of in te zetten voor fiscaalvriendelijke doelen. Gekochte IKB-uren kunt u niet laten uitbetalen.

IKB-spaarverlof

U kunt uw IKB-uren opsparen in uw IKB-spaarverlof. IKB-uren die u niet heeft opgenomen als verlof en niet heeft laten uitbetalen, worden eind december toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof. Van uw resterende compensatie- en overwerkverlof wordt eind december maximaal 36 uur toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof. Uw IKB-spaarverlof kan niet vervallen. U kunt uw IKB-spaarverlof niet laten uitbetalen. Uitbetaling vindt alleen plaats bij uitdiensttreding of overlijden. U kunt maximaal 3600 uur sparen. Werkt u in deeltijd of meer dan gemiddeld 36 uur per week? Dan wordt het maximaal aantal te sparen uren naar verhouding berekend. 

Als u aan het einde van een kalenderjaar een totaal verlofsaldo (= wettelijke vakantie-uren, overwerkverlof en IKB-spaarverlof) heeft dat hoger is dan het maximum (3600 uur bij een 36-urige werkweek), krijgt u het meerdere uitbetaald. De daarbij gehanteerde waarde van een IKB-spaarverlofuur is gelijk aan uw maandinkomen per uur.

Uw IKB-spaarverlof kunt u opnemen als verlof in uren, maar kunt u ook gebruiken voor een langere periode van verlof. Tijdens het opnemen van IKB-spaarverlof wordt uw maandinkomen per uur doorbetaald. 

Wilt u 6 weken of langer met verlof gaan? Meld dit dan minimaal 6 maanden van tevoren aan uw manager. Meldt u dit op een later moment? Dan kan uw manager u vragen uw verlof uit te stellen als dit ernstige problemen oplevert voor de organisatie.

Verandering van arbeidsduur

Als u veel IKB-spaarverlof heeft en in de loop van een kalenderjaar minder gaat werken, moet u opletten dat u met uw verlofsaldo aan het eind van het kalenderjaar het maximum niet overschrijdt. Het maximum geldt naar verhouding van uw arbeidsduur. U kunt overschrijding voorkomen door extra verlof op te nemen, voordat u de wijziging van de arbeidsduur laat ingaan. Als u dat niet doet, wordt het teveel aan verlof aan het einde van het kalenderjaar uitbetaald. Heeft u negatieve IKB-Spaarverlof uren door de arbeidsduurwijziging? Dan verrekenen we deze op 31 december.