IKB-uren en IKB-spaarverlof

U kunt uw IKB-uren op verschillende manieren inzetten: opnemen, laten uitbetalen of opsparen.

IKB-gekregen en IKB-gekochte uren

U kunt uw IKB-uren opnemen als verlof.

U bespreekt het opnemen van uw IKB-gekregen en IKB-gekochte uren met uw manager. Uw manager moet in principe instemmen met uw aanvraag. De manager mag alleen bezwaar maken als uw afwezigheid grote problemen oplevert voor de organisatie (‘zwaarwegende bedrijfsbelangen’). Zowel voor als tijdens uw IKB-verlof kunt u uw aanvraag wijzigen. Bijvoorbeeld als u ziek wordt of u besluit om de periode van IKB-verlof af te breken om eerder weer aan het werk te gaan.

Als de werkgever niet of niet tijdig reageert (binnen twee weken) op een tot hem of haar gerichte schriftelijke aanvraag wordt het IKB-verlof verleend. Onder voorwaarden kan uw manager uw aanvraag afwijzen of intrekken. Uw manager kan uw aanvraag alleen weigeren als de bedrijfsvoering ernstig verstoord wordt door uw afwezigheid. Als uw aanvraag is goedgekeurd, kan uw manager de goedkeuring alleen intrekken als daar een heel goede reden voor is. Dit kan zowel vóór als tijdens uw afwezigheid. De kosten die u al heeft gemaakt of moet maken door het intrekken van de goedkeuring (bijvoorbeeld om te annuleren) worden vergoed. Tijdens het opnemen van gekregen IKB-uren krijgt u uw maandinkomen doorbetaald en bouwt u dus ook IKB op. Als u gekochte IKB-uren opneemt, wordt uw salaris per uur doorbetaald en bouwt u daarover IKB op. U ontvangt tijdens opname van dit verlof geen toelagen over deze uren. Zie het voorbeeld hieronder bij het kopje ‘IKB-spaarverlof’.

Na de jaarovergang kunt u geen IKB-gekregen en IKB-gekochte uren met terugwerkende kracht registreren, wijzigen of verwijderen.

Uitbetalen

U kunt  de IKB-uren die u heeft gekregen, laten uitbetalen bij de salarisbetaing in de door u gekozen maand. De waarde van een IKB-uur is gelijk aan uw salaris per uur. Hierbij geldt de waarde op de datum dat u de keuze tot uitbetalen maakt. De waarde verandert niet bij wijzigingen van het salaris met terugwerkende kracht. U kunt uw IKB-uren laten uitbetalen. Uitbetaalde IKB-uren kunt u niet gebruiken om weer IKB-verlof te kopen of inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Gekochte IKB uren kunt u niet laten uitbetalen.

IKB-spaarverlof

U kunt uw IKB-uren opsparen in uw IKB-spaarverlof. IKB-uren die u niet heeft opgenomen als verlof en niet heeft laten uitbetalen, worden eind december toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof. Uw IKB-spaarverlof kan niet vervallen. U kunt uw IKB-spaarverlof niet laten uitbetalen. Uitbetaling vindt alleen plaatst bij uitdiensttreding of overlijden. U kunt maximaal 1800 uur sparen. Deze IKB spaarverlof uren kunt u tijdens u dienstverband niet laten uitbetalen.

Werkt u in deeltijd of meer dan gemiddeld 36 uur per week? Dan wordt het maximaal aantal te sparen uren naar verhouding berekend. Uw eventuele restant vakantie-uren 2015 en bovenwettelijke vakantie-uren die u over had uit 2016 tot en met 2019 zijn op 1 januari 2020 omgezet in IKB-uren en deze worden toegevoegd aan uw IKB-spaarverlof.

Als u aan het einde van een kalenderjaar een totaal verlofsaldo (wettelijke vakantie-uren, overwerkverlof en IKB-spaarverlof) heeft dat hoger is dan het maximum (1800 uur bij een 36-urige werkweek), krijgt u het meerdere uitbetaald. De daarbij gehanteerde waarde van een IKB-spaarverlofuur is gelijk aan uw brutosalaris per uur plus 16,37% op dat moment.

Uw IKB-spaarverlof kunt u opnemen als verlof, maar kunt u ook gebruiken voor een langere periode van verlof. Tijdens het opnemen van uw IKB spaarverlof wordt uw salaris per uur doorbetaald en bouwt u daarover IKB budget op.

Wilt u 6 weken of langer met verlof gaan? Meldt dit dan minimaal 6 maanden van tevoren aan uw manager. Als u dit op een later moment meldt, kan uw manager u vragen uw verlof uit te stellen als dit ernstige problemen oplevert voor de organisatie.

Verandering van arbeidsduur

Als u veel IKB-spaarverlof heeft en in de loop van een kalenderjaar minder gaat werken, moet u opletten dat u met uw verlofsaldo aan het eind van het kalenderjaar het maximum niet overschrijdt. Het maximum geldt immers naar rato van uw arbeidsduur. U kunt overschrijding voorkomen door extra verlof op te nemen, voordat u de wijziging van de arbeidsduur laat ingaan. Als u dat niet doet, wordt het teveel aan verlof aan het einde van het kalenderjaar uitbetaald.