Arbeidsduur en werktijden - situatie per 01-01-2020

Uw arbeidsduur is het gemiddelde aantal uren dat u wekelijks werkt en waarvoor u wordt betaald. U maakt hierover bij uw indiensttreding afspraken met uw werkgever. Uw werktijden kunnen per week verschillen.

Arbeidstijdpatroon

De feitelijke indeling van uw werktijden in een bepaalde periode, wordt het arbeidstijdpatroon genoemd. Uw werkgever stelt samen met u dit arbeidstijdpatroon vast. Uw arbeidsduur vormt de basis van deze regeling. De afspraken over uw arbeidsduur en werktijden moeten voldoen aan de wettelijke regels voor arbeidstijden.

Volledige werkweek

Bij de Rijksoverheid bestaat een volledige werkweek uit gemiddeld 36 uur. Het bijbehorende gemiddelde aantal uren per dag is 7,2 uur. Soms is het mogelijk om gemiddeld meer uren per week te werken, tot een maximum van gemiddeld 40 uur per week.

Arbeidsduurfactor

Heeft u geen volledige (36-urige) werkweek of werkt u juist extra uren? Dan wordt de volledige arbeidsduur met de zogeheten arbeidsduurfactor vermenigvuldigd. Deze factor is het gemiddelde aantal uren dat in uw  arbeidsovereenkomst vermeld staat, gedeeld door 36.

Voorbeeld
Bij een arbeidsduurfactor van 32/36 werkt u gemiddeld 32 uur per week. En bij een arbeidsduurfactor van 40/36 is dat: gemiddeld 40 uur per week.

Arbeidsduur aanpassen

Wilt u minder of meer uren gaan werken? Dan kunt u uw werkgever vragen om uw arbeidsduur aan te passen. Dit kan zowel tijdelijk als structureel. Het aanpassen van uw arbeidsduur heeft wel een aantal financiële gevolgen.

Let op! U kunt ook minder of meer uren gaan werken, zonder uw arbeidsduur aan te passen. Meer informatie hierover vindt u bij Meer of minder gaan werken.

Werktijd aanpassen

Wilt u de verdeling van de uren over de week aanpassen of een ander overeengekomen tijdvak? Dan kunt u uw werkgever vragen om uw werktijd aan te passen. Dit kan zowel tijdelijk als structureel. Het aanpassen van uw werktijd heeft geen financiële gevolgen.

Compensatie-uren

Compensatie-uren zijn uren die u spaart door structureel meer te werken dan het aantal uren dat in uw arbeidsovereenkomst staat. Deze ‘te veel gewerkte’ uren kunt u op een later moment opnemen als vrije tijd.

Meer informatie

Zie voor meer informatie:

Handreiking Tijd, Plaats- en Apparaatonafhankelijk Werken

U kunt ook contact opnemen met uw manager of HR-adviseur.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Arbeidsduur en werktijden
Arbeidstijdenwet (ATW)
Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013
Wet flexibel werken
Wet op de ondernemingsraden (WOR)