Inkomen bij arbeidsongeschiktheid - situatie per 01-01-2020

Bent u door ziekte arbeidsongeschikt geraakt? Dan heeft dit de eerste 52 weken van uw arbeidsongeschiktheid geen gevolgen voor uw salaris. U behoudt uw aanspraak op uw maandinkomen alsof u niet arbeidsongeschikt bent. Eventuele onkostenvergoedingen en opbouw van compensatieuren worden wel (direct of na verloop van tijd) stopgezet.

Doorbetaling maandinkomen

Uw werkgever betaalt uw maandinkomen gedurende de eerste 52 weken van uw arbeidsongeschiktheid volledig door. Als u daarna niet kunt werken en er is geen sprake van een beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte, krijgt u na die eerste 52 weken 70% van uw maandinkomen. Zie voor meer informatie Doorbetaling maandinkomen en WIA-uitkering.

In sommige situaties kan uw werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV om de loonkosten te compenseren. Dit wordt ook wel de vangnetregeling genoemd.

WIA-uitkering

Na ongeveer 90 weken arbeidsongeschiktheid wordt door UWV beoordeeld of u in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP)

Als u arbeidsongeschikt bent heeft u mogelijk recht op het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP). Dit pensioen bestaat uit een mogelijke maandelijkse uitkering en een aanvulling op uw pensioenopbouw.

Herplaatsing in andere functie

Bent u arbeidsongeschikt door ziekte en heeft u een andere passende functie met een lagere schaal geaccepteerd? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering.

Maandinkomen bij extra inkomsten

Ontvangt u nieuwe of hogere inkomsten vanwege werkzaamheden tijdens u ziekte? Dan wordt uw maandinkomen verlaagd. Deze verlaging is gelijk aan het bedrag van uw nieuwe of hogere inkomsten, maar niet meer dat het maandinkomen dat u ontvangt vanwege uw arbeidsongeschiktheid. Uw maandinkomen wordt niet verlaagd als de verhoging van uw inkomsten niet komt doordat u meer bent gaan werken.

Inkomen vanaf AOW-leeftijd

Bent u door ziekte arbeidsongeschikt en bereikt u uw AOW-leeftijd? Dan eindigt uw arbeidsovereenkomst en heeft u geen recht meer op doorbetaling van het maandinkomen. Sluit u na uw AOW-leeftijd met uw werkgever een arbeidsovereenkomst? Dan gelden er vanaf dat moment andere regels.

Ziekte en zwangerschap

Bij ziekte en zwangerschap gelden specifieke regels.

Recht op maandinkomen na einde dienstverband

Bent u op de datum van uw ontslag arbeidsongeschikt door ziekte of wordt u binnen 4 weken daarna ziek? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een maandinkomen na het einde van uw dienstverband.

Einde doorbetaling maandinkomen

Uw recht op een maandinkomen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte eindigt in elk geval:

  • zodra u in verband met uw arbeidsongeschiktheid definitief bent herplaatst;
  • zodra u weer arbeidsgeschikt bent;
  • op de dag dat uw dienstverband is geëindigd of beëindigd, tenzij u recht heeft op doorbetaling na ontslag;
  • op de dag na uw overlijden.

Let op! Als u vanwege uw arbeidsongeschiktheid door ziekte ook voor een andere uitkering in aanmerking komt (of zou kunnen komen), dan wordt die uitkering in mindering gebracht op de doorbetaling van uw maandinkomen. Dit geldt voor uitkeringen op grond van:

  • de Ziektewet;
  • de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • de Werkloosheidswet (WW);
  • een arbeidsongeschiktheidspensioen van het ABP;
  • een bovenwettelijke WW-uitkering;
  • een vergelijkbare uitkering.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over financiële en/of fiscale gevolgen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk Financiële Rechtspositie van UBR|EC O&P.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Maandinkomen bij langdurige ziekte tijdens dienstverband
CAO Rijk: Maandinkomen bij langdurige ziekte na afloop dienstverband
CAO Rijk: Aanvulling maandinkomen bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid
Ziektewet
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)