PAS-regeling

Per 1 januari 2023 is de PAS-regeling vervallen.

Heb je vóór deze datum een keuze gemaakt voor de PAS regeling of PAS afbouwregeling? Dan is deze informatie nog van toepassing.

Over de PAS-regeling

Ben je minimaal 58 jaar en heb je 5 jaar of langer aaneengesloten een arbeidsovereenkomst met de Staat? Dan kun je onder voorwaarden gebruikmaken van de Regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling). Neem je deel aan de PAS-regeling? Dan kun je geen compensatie-uren opbouwen. Je werktijd is gelijk aan je arbeidsduur en is inclusief je PAS-uren.

Met de PAS-regeling verminder je je wekelijks te werken uren tegen inlevering van salaris en een deel van je IKB-uren. Voor het deel dat je minder werkt, ben je met PAS-verlof en ontvang je een PAS-aanvulling. Je formele arbeidsduur blijft gelijk, maar je hoeft 15,8% minder uren te werken. Voor de PAS-afbouwregeling gelden andere percentages, afhankelijk van je geboortejaar. Het maakt niet uit of je fulltime of parttime werkt. In beide gevallen kun je deelnemen. Het aantal minder te werken uren wordt naar verhouding berekend.

Voorbeeld

Je hebt een werkweek van 36 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijg je een werkweek van 30,31 uur.

Je hebt een werkweek van 32 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijg je een werkweek van 26,94 uur.

Nieuw arbeidstijdpatroon

Je spreekt met je werkgever af vanaf welk moment je nieuwe aantal te werken uren ingaat. Ook spreek je een nieuw arbeidstijdpatroon af. In deze regeling staat de indeling van je feitelijke werktijden per week.

Voorwaarden voor deelname

Je kunt aan de PAS-regeling deelnemen als je:

  • minimaal 58 jaar bent.
  • 5 jaar of langer aaneengesloten een arbeidsovereenkomst met de Staat hebt (let op: Defensie en Zelfstandige Bestuursorganen met een eigen rechtspersoonlijkheid vallen niet onder de Staat).
  • een arbeidsduur van maximaal 36 uur per week hebt.
  • de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt.

Werk je meer? Dan breng je eerst je arbeidsduur terug naar 36 uur per week.

Weigeringsgronden

Je werkgever kan jouw verzoek om deelname aan de PAS-regeling weigeren als de bedrijfsvoering hierdoor ernstig wordt verstoord. Als je met je deelname aan de PAS-regeling wil stoppen, kan dat niet als het belang van je organisatie hierdoor wordt geschaad. Als je ziek wordt, kun je niet stoppen met deelname aan de PAS-regeling. Dit kan ook niet als je langere tijd ziek bent.

IKB-uren

Voordat je gebruikmaakt van de PAS-regeling krijg je ieder jaar IKB-uren afhankelijk van je leeftijd in de loop van het jaar:

Leeftijd

Aantal IKB-uren

van 45 tot en met 49 jaar

28,8

van 50 tot en met 54 jaar

36,0

van 55 tot en met 59 jaar

43,2

vanaf 60 jaar

50,4

Vanaf het moment dat je gebruik maakt van de PAS-regeling, krijg je ieder jaar 18,2 IKB-uren.

Combineren met andere regelingen

Neem je deel aan de PAS-regeling en wil je IKB-spaarverlof opnemen? Dat is mogelijk. Het is dan wel van belang in de gaten te houden dat je tenminste 50% van je oorspronkelijke arbeidsduur aan het werk blijft. Wanneer je onder die 50%-grens komt, dan stopt de deelname aan de PAS-regeling.

Aanvragen

Je vraagt je deelname aan de PAS-regeling aan in het P-Direktportaal via Verlof en werktijd > PAS. Dit kun je maximaal 6 maanden voor de ingangsdatum doen. 

Negatieve PAS-uren? 

Heb je negatieve PAS-uren? Dan kun je deze uren extra werken en het negatieve verlofsaldo aanvullen met het formulier ‘Aanvullen negatieve PAS-uren’. Dit is beschikbaar in het P-Direktportaal > Verlof en werktijd > PAS > Aanvullen negatieve PAS-uren.

Je wijzigt je al geregistreerde verlofregistratie door alsnog te kiezen voor een andere beschikbare verlofsoort.

Gevolgen PAS-regeling

Minder salaris

Omdat je 15,8% minder uren gaat werken, ontvang je minder salaris. Voor het deel dat je minder werkt, krijg je een PAS-aanvulling. De hoogte van de aanvulling hangt af van je leeftijd op het moment dat je voor het eerst deelneemt aan de PAS-regeling. Zie de tabel hieronder.

Leeftijd PAS-deelnemer

Hoogte PAS-aanvulling

58 jaar

10,8% van je oorspronkelijke salaris

59-60 jaar

12,3% van je oorspronkelijke salaris

61-62 jaar

13,8% van je oorspronkelijke salaris

63 jaar of ouder

14,8% van je oorspronkelijke salaris

Het percentage van de PAS-aanvulling wijzigt niet meer. Stel dat je als 59-jarige begint met de PAS-regeling, dan geldt een PAS-aanvulling van 12,3%. Dat blijft zo gedurende de gehele periode dat je van de regeling gebruik maakt. Ook als je tussentijds zou stoppen met deelname aan de PAS-regeling en later weer gaat deelnemen.

Ga je in de toekomst gebruikmaken van de PAS afbouwregeling? Dan gelden zowel voor het aandeel minder uren werken als voor de aanvulling op het salaris andere percentages. Dat is afhankelijk van je geboortejaar.

Gevolgen vakantie

Deelname aan de PAS-regeling heeft geen gevolgen voor je wettelijke vakantie-aanspraak.

Gevolgen IKB en meer uren werken

  • Als je deelneemt aan de PAS-regeling wijzigt je IKB-budget niet. Het aantal IKB-uren wijzigt wel. Je krijgt niet langer de leeftijdsafhankelijke IKB-uren en de IKB-uren worden evenredig verminderd met de vermindering van de werktijd. Je krijgt ieder jaar naar verhouding 18,2 IKB-uren.
  • Als je deelneemt aan de PAS-regeling kun je naar verhouding maximaal 157 extra IKB-uren kopen. Dit aantal is anders wanneer je in de toekomst deelneemt aan de PAS-afbouwregeling.
  • Het maximum IKB-spaarverlof voor PAS-deelnemers is naar verhouding 3.031 uur, in plaats van 3.600 uur. Dit aantal is anders wanneer je in de toekomst deelneemt aan de PAS-afbouwregeling.
  • Als je deelneemt aan de PAS-regeling kun je niet betaald meer uren werken. Ben je van plan om 'meer te werken uren' in mindering te laten brengen op je opgebouwde tegoed aan compensatie-uren? Regel dit dan voordat je deelneemt aan de PAS-regeling.  

Ziek

De tijd die je niet hoeft te werken vanwege de PAS-regeling, is geen werktijd en ook geen verlof. Ben je ziek op een zogenaamde PAS-dag? Dan kun je deze uren dus niet op een ander moment opnemen. Je was namelijk ziek op een moment waarop je niet hoefde te werken.
Als je ziek wordt, kun je niet stoppen met deelname aan de PAS-regeling. Dit kan ook niet als je langere tijd ziek bent.

Langdurig arbeidsongeschikt

Als je na het 1e ziektejaar niet (volledig) kunt werken en je ontvangt over deze uren niet meer dan 70% van je maandinkomen, dan wordt voor deze uren ook de inhouding PAS teruggebracht naar 70%.

Korting op neveninkomsten

Je eventuele nieuwe neveninkomsten uit arbeid worden van je salaris afgetrokken. Dit geldt zowel voor je werk bij de overheid als voor je werk in het bedrijfsleven. Neveninkomsten heb je bijvoorbeeld door een betaalde bijbaan.

De reden hiervoor is dat de PAS-regeling is bedoeld om jou als 58 -plusser de mogelijkheid te bieden minder te gaan werken. Als je vervolgens in de vrijgekomen tijd weer gaat werken, gebruik je de PAS-regeling voor een situatie waarvoor die niet is bedoeld. Als je toch in de vrijgekomen uren weer gaat werken, wordt je PAS-aanvulling verlaagd. De verlaging is gelijk aan het bedrag van je nieuwe inkomsten, maar niet meer dan je PAS-aanvulling.

Je bijverdiensten worden niet verrekend als je deze inkomsten al had vóór je deelname aan de PAS-regeling. Breid je jouw aantal uren uit als gevolg van de verkregen vrije tijd en stijgen hierdoor je bijverdiensten? Dan kunnen de extra inkomsten gevolgen hebben voor je PAS-aanvulling.

Pensioen

Neem je deel aan de PAS-regeling? Dan heeft dit geen invloed op de opbouw van je pensioen en de hoogte van je pensioenuitkering.

Negatief saldo PAS-verlof

Soms ontstaat een negatief saldo PAS-verlof. Dit kan 2 oorzaken hebben:

  • Je hebt door een afrondingsverschil op je laatste PAS-dag in het kalenderjaar te weinig PAS-uren over.
  • Je hebt meer PAS-uren opgenomen dan waar je recht op had. Bijvoorbeeld doordat je jouw arbeidsduur verminderd of de PAS-regeling beëindigd hebt.

Je kunt deze min-uren in overleg met je manager extra werken buiten je rooster. De extra gewerkte uren registreer je daarna in het P-Direktportaal. Of je registreert een andere verlofsoort voor de teveel geregistreerde PAS-uren.

Bereken je netto salaris

Wil je meer inzicht krijgen in de financiële gevolgen van de PAS-regeling? Maak dan een proefberekening van je salaris via het P-Direktportaal > Financiën en Salaris > Salaris simulatie.

Let op! De proefberekening geeft een indicatie van uw netto salaris. Je kunt hieraan geen rechten ontlenen.