PAS-regeling - situatie per 01-01-2020

Bent u minimaal 58 jaar en de laatste 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de Regeling Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling).

Met de PAS-regeling vermindert u uw wekelijks te werken uren tegen inlevering van salaris en een deel van uw IKB-uren. Voor het deel dat u minder werkt, ontvangt u een PAS-aanvulling. Uw formele arbeidsduur blijft gelijk, maar u hoeft 15,8% minder uren te werken. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. In beide gevallen kunt u deelnemen. Het aantal minder te werken uren wordt naar evenredigheid berekend.

Voorbeeld
U heeft een werkweek van 36 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijgt u een werkweek van 30,31 uur.
U heeft een werkweek van 32 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijgt u een werkweek van 26,94 uur.

Nieuw arbeidspatroon

U spreekt met uw werkgever af vanaf welk moment uw nieuwe aantal te werken uren ingaat. Ook spreekt u een nieuw arbeidstijdpatroon af. Hierin staat de indeling van uw feitelijke werktijden per week.

Voorwaarden voor deelname

U kunt deelnemen aan de PAS-regeling als u:

  • minimaal 58 jaar bent;
  • 5 jaar of langer aaneengesloten een arbeidsovereenkomst met de Staat heeft;
  • een arbeidsduur van maximaal 36 uur per week heeft;
  • de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt

Werkt u meer? Dan brengt u eerst uw arbeidsduur terug naar 36 uur per week.
 

Weigeringsgronden

Uw werkgever kan uw verzoek om deelname aan de PAS-regeling weigeren als de bedrijfsvoering hierdoor ernstig wordt verstoord. Dit geldt ook omgekeerd. Als u met uw deelname aan de PAS-regeling wilt stoppen, dan kan dat niet als dit ernstige gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Ook bij het bepalen van de ingangsdatum kunnen de gevolgen voor de bedrijfsvoering meespelen.

Combineren met andere regelingen

Neemt u deel aan de PAS-regeling en wilt u IKB-spaarverlof opnemen? Dat is mogelijk. Het is dan wel van belang in de gaten te houden dat u tenminste 50 procent van uw oorspronkelijke arbeidsduur aan het werk blijft. Wanneer u onder die 50%-grens komt, dan stopt de deelname aan de PAS-regeling.

U kunt uw PAS-regeling combineren met levensloopverlof. Over de uren levensloopverlof wordt uw maandinkomen niet doorbetaald. Voor de toepassing van de PAS-inhouding wordt uitgegaan van uw oorspronkelijke (volledige) salaris.

Gevolgen PAS-regeling

Deelname aan de PAS-regeling heeft een aantal (financiële) gevolgen.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Regeling partiele arbeidsparticipatie senioren (PAS)