Eigen verantwoordelijkheid

In de context van werk en gezondheid hebben zowel u als uw manager ieder een verantwoordelijkheid. Daarnaast is er vooral sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor het bereiken van het optimale resultaat bent u afhankelijk van elkaar.

Verantwoordelijkheid medewerker

U bent vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor uw eigen leven, gezondheid, loopbaan, ontwikkeling en wat daarmee samenhangt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Er is zeker ook sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid. Als werk en werkomgeving bijdragen aan een goede gezondheid en duurzame inzetbaarheid, en zowel u als uw manager er belang bij hebben dat u gezond en inzetbaar bent en blijft, dan ligt het voor de hand dat u en uw manager daar ook samen over gaan. Deze gedeelde verantwoordelijkheid krijgt onder andere vorm in de gesprekken die u samen met uw manager heeft over uw functioneren, gezondheid, loopbaan en ontwikkeling in het kader van de HR-gesprekscyclus.

Verantwoordelijkheid manager

Op grond van de Wet Verbetering Poortwachter heeft uw manager een specifieke verantwoordelijkheid als het gaat om het begeleiden van medewerkers die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en daardoor minder inzetbaar zijn. Het accent ligt op een activerende aanpak gericht op kansen en mogelijkheden en het benutten en versterken van aanwezige kwaliteiten. Uiteraard geldt ook dat een medewerker er zelf ook alles aan moet doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan.