Visie op werk en gezondheid

Bij werk en gezondheid gaat het al gauw over ziekte en verzuim. De aandacht richt zich dan slechts op een klein deel van alle medewerkers. De reikwijdte van de visie op werk en gezondheid is veel breder.

Visie op werk en gezondheid

In de rijksvisie op werk en gezondheid ligt de focus op gezondheid en inzetbaarheid. Het gaat om het vergroten en versterken van kwaliteiten medewerkers. Over het  voorkomen van gezondheidsproblemen. En om het zo snel mogelijk herstellen en weer aan het werk te gaan bij verminderde arbeidsgeschiktheid.

De rijksvisie op werk en gezondheid is vastgesteld door de directeuren P&O van de ministeries.

Duurzame inzetbaarheid

Aandacht voor werk en gezondheid draagt bij aan het versterken en vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze aanpak levert winst op voor zowel de werkgever als voor de werknemer. Voor de werkgever betekent dit betere resultaten, kwaliteit en continuïteit. En voor de werknemer een betere ‘fit’ met het werk en meer werkplezier. En uiteindelijk ook een betere gezondheid en minder ziekteverzuim. Gezond werken is dan ook een van de pijlers van duurzame inzetbaarheid.

Bedrijfszorg adviseert medewerkers, leidinggevenden, teams, HR-managers en rijksorganisaties over een gezond werkklimaat en werkplezier en ondersteunt ze hierbij.

Strategisch Personeelsbeleid Sector Rijk

Duurzame inzetbaarheid is een van de thema’s van het Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025. Centraal in dit beleid staat een volwassen arbeidsrelatie en sturing op basis van de 5 R’en: uw manager geeft richting en ruimte en van u wordt verwacht dat u de afgesproken resultaten oplevert en rekenschap aflegt over uw werk en uw ontwikkeling. Deze sturing krijgt vorm in de relatie tussen manager en medewerker, waarbij de dialoog het belangrijkste instrument is.

Verantwoordelijkheid van medewerker en manager

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen leven, voor uw fysieke en mentale gezondheid en de rol die werk daarbij speelt. Daarnaast is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u, uw manager en uw collega’s. Uw werkomgeving heeft immers een grote invloed op uw werk, en alle betrokkenen hebben belang bij uw inzetbaarheid. Uw manager heeft een specifieke verantwoordelijkheid als het gaat om de begeleiding van medewerkers die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk of gedeeltelijk arbeidsongeschikt en daardoor minder inzetbaar zijn. Deze verantwoordelijkheid vloeit voort uit de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Nationaal Programma Preventie

Alles is gezondheid is het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 waarin werkgevers afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland. Ook de Rijksoverheid ondertekende een zogenoemde pledge.

Kennispunt Financiële Rechtspositie

Heeft u vragen over de financiële gevolgen van bijvoorbeeld een nieuwe loopbaanstap, reorganisatie, ontslag, ziekte of (vervroegd) pensioen? Dan kunt u advies krijgen van het Kennispunt Financiële Rechtspositie.