Arbeidsomstandigheden en werkplek

U heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Daarom zijn duidelijke afspraken over arbeidsomstandigheden onmisbaar. Ook goede informatie over rechten en plichten is belangrijk.

De juiste arbeidsomstandigheden voorkomen dat mensen door hun werk ziek of arbeidsongeschikt worden. Bovendien vergroten ze het werkplezier. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) geeft richting aan beleid over arbeidsomstandigheden. Uw werkgever moet bijvoorbeeld zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. De werknemer hoort de voorschriften van de werkgever na te leven, en zijn werk op een veilige manier te doen.

Arbobeleid en maatregelen

In de arbocatalogus Rijk staat hoe de sector Rijk ervoor zorgt dat u veilig en gezond kunt werken. Daarnaast kunnen arbodeskundigen hulp bieden. Bij onveilige situaties zorgen de bedrijfshulpverleners voor hulp, opvang en verzorging.

Uw werkgever onderzoekt regelmatig de risico’s die in de organisatie kunnen voorkomen. Deze risico's worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Op basis van de RI&E beschrijft de werkgever hoe de risico’s vermeden of beperkt gaan worden. Het resultaat is een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt in de ondernemingsraad besproken.

Klachten en onveilige situaties melden

Heeft u door uw werkzaamheden lichamelijke of psychische klachten? U kunt dan samen met uw manager een werkplekonderzoek aanvragen. UBR|Bedrijfszorg geeft voorlichting waarin alle aspecten van een goede werkhouding en werkplekinrichting aan bod komen. Ook biedt UBR|Bedrijfszorg  verschillende (digitale) middelen, onderzoeken en trainingen die daarbij kunnen helpen.

Heeft u te maken met ongewenst gedrag of een onveilige situatie? Meld dit dan bij uw manager of bij een vertrouwenspersoon.

Arbowet en Arbobesluit wijzigen per 1 juli 2017

De Arbowet en het Arbobesluit zijn in 2017 gewijzigd, met een overgangstermijn van een jaar. Met de aanpassingen is er meer aandacht voor preventie en een betere samenwerking tussen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen. Ook wordt de positie van de preventiemedewerker en de bedrijfsarts versterkt. Bovendien krijgen medewerkers het recht op een second opinion bij twijfel over een advies van de bedrijfsarts.

Actuele informatie over de nieuwe Arbowet (onder andere het nieuwsbericht over de belangrijkste wijzigingen en de Digitale toolkit Nieuwe Arbowet) vindt u op het Arboportaal.

Ministeries hebben in overeenstemming met de Groepsondernemingsraad Rijk (GOR) gezamenlijk een kader en werkwijzen opgesteld om de wijzigingen door te voeren. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. Deze informatie is zowel relevant voor medewerkers, P&O-adviseurs als voor leidinggevenden.

Wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenregeling
Wet op de ondernemingsraden
Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving (vanaf 1 januari 2013)
Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013