Bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en andere deskundigen

Voor het bevorderen van uw gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk worden u en uw werkgever geadviseerd door diverse deskundigen, zoals een bedrijfsarts, een bedrijfsmaatschappelijk werker of een arbocoördinator. Daarnaast zijn er andere deskundigen die uw werkgever adviseren.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts adviseert u en uw werkgever over gezondheidsaspecten in relatie tot het werk. Hij ondersteunt uw werkgever bijvoorbeeld met het opstellen van een goed verzuimbeleid en de preventie van ziekteverzuim. Of het begeleiden van een zieke werknemer terug naar het werk (re-integratie). Maar u kunt ook met de bedrijfsarts praten over gezondheid en werk, als er geen sprake is van ziekteverzuim.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Ervaart u problemen op het werk of in de privésfeer waar u alleen niet uit komt? Heeft u het gevoel dat uw werk eronder lijdt? In dat geval kunt u contact opnemen met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Hij kan u coachen en ondersteunen bij vragen en problemen.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Arbeidsomstandighedenwet
Wet op de ondernemingsraden artikel 27