Ordemaatregelen en straffen

Uw werkgever kan maatregelen nemen wanneer u zich niet als een goed ambtenaar gedraagt.

Ook bij vermoedens van integriteitsschendingen, overtreding van de huisregels of andere misstanden kan uw werkgever optreden.

Er zijn 2 soorten maatregelen:

  • Ordemaatregelen
    Een ordemaatregel is een maatregel die de werkgever kan nemen om de orde binnen de organisatie en de continuïteit van werkzaamheden te verzekeren. Een ordemaatregel is een tijdelijke (nood)maatregel, geen straf. Lees verder bij ordemaatregel.
  • Straffen
    Uw werkgever kan u een straf opleggen als u zich niet als een goed ambtenaar gedraagt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u iets doet dat niet mag of juist niets doet als u wel iets had moeten doen. Lees verder bij straffen.

Ambtsmisdrijf

Als er sprake is van een vermoeden van een ambtsmisdrijf, zal de werkgever ook aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. In dat geval kan naast een straf uw de werkgever ook een strafrechtelijke veroordeling volgen.

Ontslag

Vertoont u zeer ernstig wangedrag? Of verbetert uw gedrag niet na het opleggen van een of meer straffen? Dan kunt u uiteindelijk ontslagen worden.

Meer informatie

De Gedragscode Integriteit Rijk geeft u een kader voor integer handelen. Op integriteitoverheid.nl vindt u informatie voor overheidswerkgevers, zoals handreikingen en relevante rechtspraak.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Ordemaatregelen en straffen
Burgerlijk Wetboek artikel 7:677