Stage-informatie voor stagiairs

Gedragsregels

Gelden voor mij als stagiair bijzondere regels?
Als stagiair houdt u zich aan de (huis)regels van de organisatie waar u stage loopt. Dit omvat ook zaken als vertrouwelijkheid en integriteit. Ook is de Interne Klokkenluidersregeling voor u van toepassing. U bent niet als ambtenaar aangesteld, waardoor CAO Rijk niet op u van toepassing is. Wel gelden er regels: zie hiervoor uw stageovereenkomst en de overige informatie in uw introductiepakket.

Let op! U en uw onderwijsinstelling moeten in alle gevallen de in de stageovereenkomst vastgestelde geheimhoudingsplicht in acht nemen. Daarnaast kan uw stageverlener u vragen een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. Zie hiervoor 'Artikel 11' en 'Artikel 12' in uw stageovereenkomst.

Stagevergoeding

Heb ik recht op een stagevergoeding?
Duurt uw stage één maand of langer? Dan heeft u recht op een stagevergoeding. Sinds 1 januari 2023 bedraagt deze vergoeding voor mbo-, hbo- en wo-studenten 747 euro per maand.

Deze stagevergoeding is gebaseerd op een vijfdaagse werkweek, waarbij wordt uitgegaan van 40 uur stage (5 dagen van 8 uur) per week. Bij een stage van minder dan 40 uur per week, wordt de stagevergoeding berekend naar evenredigheid van het aantal afgesproken uren.

Voorbeeld
Een stagiair loopt op 4 dagen, 5 uur per dag stage. De berekening is als volgt: 4 x 5 = 20 uur.
20 uur/40 uur x maandbedrag = stagevergoeding.

De vergoeding geldt voor alle stages op mbo-, hbo- en wo-niveau, zoals een meeloopstage, onderzoekstage of afstudeerstage. De stagevergoeding geldt niet voor het aanstellen van stagiairs op een leerarbeidsplaats (LAP): mbo-BBL en hbo-duaal stages.
Duurt de stage korter dan gepland? Dan ontvangt u als stagiair een stagevergoeding naar verhouding. Stagevergoedingen worden volgens algemene salarisverhogingen bij de sector Rijk aangepast.

(Snuffel)stage of stage korter dan een maand?
Betreft het een (snuffel)stage of een stage korter dan een maand waarbij kennismaken met organisatie centraal staat? Dan hoeft geen stagevergoeding te worden toegekend. Eventueel kan dan een 'symbolische' vergoeding worden toegekend, bijvoorbeeld een boekenbon.

Wordt er loonheffing ingehouden op mijn stagevergoeding?
Ja, als u de stagevergoeding zelf ontvangt.
Heeft u aangegeven dat uw stageverlener de loonheffingskorting mag toepassen? Dan wordt er minder loonheffing ingehouden.
Let op! Uw stageverlener houdt onder voorwaarden geen loonheffing in. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de stagevergoeding wordt rechtstreeks aan de school of het stagefonds overgemaakt, met uitzondering van kostenvergoedingen;
  • de school of het stagefonds geeft de stagevergoeding niet door aan de stagiair, maar gebruikt dit voor algemene schoolactiviteiten.

Reis- en pensionkosten

Kan ik als stagiair een reiskostenvergoeding krijgen?
Kunt u als stagiair geen gebruikmaken van een OV-studentenkaart voor het reizen tussen uw woning en de stageplek? Dan kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Hiervoor gelden de woon-werkverkeer regels voor rijksambtenaren. Maakt u als stagiair een dienstreis? Dan gelden de regels voor binnenlandse dienstreizen en buitenlandse dienstreizen voor rijksambtenaren. Reist u met de trein voor een dienstreis? Dan reist u in tweede klasse.

U krijgt de kosten van de heenreis naar of de terugreis van een post in het buitenland niet vergoed.

Kan ik als stagiair een vergoeding krijgen voor pensionkosten?
Ja, maar alleen in situaties waarbij dit noodzakelijk is. De maximale pensionkostenvergoeding voor stagiairs is 545 euro per maand met ingang van 1 januari 2023.

Loopt u stage op een diplomatieke post in het buitenland? Dan komt u met ingang van 1 januari 2023 ook in aanmerking voor een pensionkostenvergoeding van maximaal 545 euro per maand.

Verzekeringen

Ben ik tijdens mijn stage verzekerd?
Als u een stagevergoeding ontvangt, bent u verzekerd voor de Ziektewet. U bent niet verzekerd voor de Werkloosheidswet. Bent u 18 jaar of ouder? Dan zorgt u zelf voor een verzekering voor ziektekosten bij een zorgverzekeraar.

Uw onderwijsinstelling moet ervoor zorgen dat u tijdens uw stage verzekerd bent tegen mogelijke schade door uw toedoen. Is uw onderwijsinstelling niet betrokken bij de stageovereenkomst? Dan kan uw stageverlener de schade op u verhalen, als deze aan u te wijten is. Kijk voor de aanvang van uw stage na of u, zelf of via uw ouders, een aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Lijdt u zelf schade door uitvoering van uw stagewerkzaamheden bij uw stageverlener? Dan is uw stageverlener hiervoor aansprakelijk volgens de wettelijke regels. Zie voor meer informatie 'Artikel 14' van uw stageovereenkomst.

Auteursrecht stagiairs

Aan wie komt het auteursrecht toe?

Auteursrecht valt onder het intellectueel eigendom. Als u iets maakt voor uw werkgever, dan komt het auteursrecht toe aan uw werkgever. Voor een afstudeerverslag geldt dat het auteursrecht berust bij de student die afstudeert. Heeft u een verslag gemaakt op basis van een onderzoek bij uw werkgever? Dan is het van belang om vooraf duidelijke afspraken te maken over bij wie het auteursrecht berust.

Vakantie-uren

Hoeveel vakantie-uren heb ik als stagiair?
Alleen bij stages van een maand of langer vindt toekenning van vakantie plaats. U heeft tijdens uw stage aanspraak op 160 vakantie-uren op jaarbasis bij een stage van 40 uur per week.

Is de stage voor minder dan 40 uur per week overeengekomen? Dan wordt de aanspraak op vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld. Dit geldt ook voor stages die een gedeelte van het jaar beslaan. De aanspraak op vakantie wordt in hele (vakantie-)uren vastgesteld door naar boven af te ronden.

Voorbeeld 1
U heeft een stageovereenkomst van 32 uur per week voor een periode van 1 jaar (12 maanden). U heeft dan tijdens uw stage aanspraak op 128 vakantie-uren (32/40 x 160 vakantie-uren).

Voorbeeld 2
U heeft een stageovereenkomst van 40 uur per week voor een periode van 4 maanden. U heeft dan tijdens uw stage aanspraak op afgerond 54 vakantie-uren (4/12 x 160 vakantie-uren = 53,33).

Voorbeeld 3
U heeft een stageovereenkomst van 32 uur per week voor een periode van 4 maanden. U heeft dan tijdens uw stage aanspraak op afgerond 43 vakantie-uren (32/40 x 4/12 x 160 vakantie-uren = 42,67).

Let op! Uw stagebegeleider/manager registreert uw vakantie-uren. Uw vakantie-uren worden niet geregistreerd in het P-Direktportaal.

Wanneer moet ik verplicht vakantie-uren opnemen?
Schrijft uw onderwijsinstelling voor dat u geen stage volgt tijdens de door uw instelling aangewezen vakantieperioden? Dan bent u verplicht vakantie te nemen tijdens die perioden. Is uw vakantie-aanspraak daartoe ontoereikend? Dan wordt uw stagevergoeding naar evenredigheid verlaagd.

Wenst u verlof voor bijvoorbeeld een verhuizing, familieomstandigheden of calamiteit? Dan zet u hiervoor uw vakantie-uren in. Ook gebruikt u uw vakantie-uren voor een eventuele blokdag van het ministerie, tenzij u de blokdag op een andere dag kunt compenseren.

Uiteraard bent u vrij op de voor rijksambtenaren vastgestelde feestdagen. Dit gaat niet ten koste van uw vakantie-uren.

Wordt mijn stagevergoeding doorbetaald tijdens mijn vakantie?
Ja, u krijgt vakantie-uren met doorbetaling van de stagevergoeding. Heeft u aan het einde van de stageperiode resterende vakantie-uren? Dan krijgt u daar geen vergoeding voor.

Overige vragen

Ik ben stagiair en ben niet tevreden over mijn stage. Wat kan ik doen?
Als u het gevoel heeft dit niet te kunnen bespreken met uw begeleider of de manager van uw begeleider, neem dan contact op met de stagecoördinator van het ministerie waar u stage loopt.

Wat zijn mijn (instroom)mogelijkheden na mijn stage bij het Rijk?
Een stageplek is geen garantie voor een baan. U heeft geen voorrang bij het vervullen van vacatures bij het Rijk. Als stagiair kunt u wel reageren op vacatures via werkenvoornederland.nl. Ook kunt u solliciteren voor een van de traineeprogramma’s van de Rijksoverheid. Heeft u internationale ambities? Dan is een traineeship van Werken bij de EU misschien iets voor u.

Zie ook

Circulaire Beleidskader rechtspositie stagiairs bij de sector Rijk