Stage-informatie voor stagiairs

Gedragsregels

Gelden voor mij als stagiair bijzondere regels?
Als stagiair houd je je aan de (huis)regels van de organisatie waar je stage loopt. Dit omvat ook zaken als vertrouwelijkheid en integriteit. Ook is de Interne Klokkenluidersregeling voor jou van toepassing. Je bent niet als ambtenaar aangesteld, waardoor CAO Rijk niet op jou van toepassing is. Wel gelden er regels: zie hiervoor je stageovereenkomst en de overige informatie in het introductiepakket.

Let op! Jij en je onderwijsinstelling moeten in alle gevallen de in de stageovereenkomst vastgestelde geheimhoudingsplicht in acht nemen. Daarnaast kan je stageverlener jou vragen een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te overleggen. Zie hiervoor 'Artikel 11' en 'Artikel 12' in je stageovereenkomst.

Stagevergoeding

Heb ik recht op een stagevergoeding?
Duurt uw stage één maand of langer? Dan heeft u recht op een stagevergoeding. Sinds 1 januari 2024 bedraagt deze vergoeding voor mbo-, hbo- en wo-studenten € 749 per maand.

Deze stagevergoeding is gebaseerd op een vijfdaagse werkweek, waarbij wordt uitgegaan van 40 uur stage (5 dagen van 8 uur) per week. Bij een stage van minder dan 40 uur per week, wordt de stagevergoeding berekend naar evenredigheid van het aantal afgesproken uren.

Voorbeeld
Je loopt op 4 dagen, 5 uur per dag stage. De berekening is als volgt: 4 x 5 = 20 uur.
20 uur/40 uur x maandbedrag = stagevergoeding.

De vergoeding geldt voor alle stages op mbo-, hbo- en wo-niveau, zoals een meeloopstage, onderzoekstage of afstudeerstage. De stagevergoeding geldt niet voor het aanstellen van stagiairs op een leerarbeidsplaats (LAP): mbo-BBL en hbo-duaal stages.
Duurt de stage korter dan gepland? Dan ontvang je als stagiair een stagevergoeding naar verhouding. Stagevergoedingen worden volgens algemene salarisverhogingen bij de sector Rijk aangepast.

(Snuffel)stage of stage korter dan een maand?
Betreft het een (snuffel)stage of een stage korter dan een maand waarbij kennismaken met organisatie centraal staat? Dan hoeft geen stagevergoeding te worden toegekend. Eventueel kan dan een 'symbolische' vergoeding worden toegekend, bijvoorbeeld een boekenbon.

Wordt er loonheffing ingehouden op mijn stagevergoeding?
Ja, als je de stagevergoeding zelf ontvangt.
Heb je aangegeven dat je stageverlener de loonheffingskorting mag toepassen? Dan wordt er minder loonheffing ingehouden.
Let op! Je stageverlener houdt onder voorwaarden geen loonheffing in. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de stagevergoeding wordt rechtstreeks aan de school of het stagefonds overgemaakt, met uitzondering van kostenvergoedingen;
  • de school of het stagefonds geeft de stagevergoeding niet door aan de stagiair, maar gebruikt dit voor algemene schoolactiviteiten.

Reis- en pensionkosten

Kan ik als stagiair een reiskostenvergoeding krijgen?
Kun je als stagiair geen gebruikmaken van een OV-studentenkaart voor het reizen tussen je woning en de stageplek? Dan kun je een reiskostenvergoeding krijgen. Hiervoor gelden de woon-werkverkeer regels voor rijksambtenaren. Maak je als stagiair een dienstreis? Dan gelden de regels voor binnenlandse dienstreizen en buitenlandse dienstreizen voor rijksambtenaren. Reis je met de trein voor een dienstreis? Dan reis je in tweede klasse.

Je krijgt de kosten van de heenreis naar of de terugreis van een post in het buitenland niet vergoed.

Kan ik als stagiair een vergoeding krijgen voor pensionkosten?
Ja, maar alleen in situaties waarbij dit noodzakelijk is. De maximale pensionkostenvergoeding voor stagiairs is € 538 per maand met ingang van 1 januari 2024.

Loop je stage op een diplomatieke post in het buitenland? Dan komt u met ingang van 1 januari 2024 ook in aanmerking voor een pensionkostenvergoeding van maximaal € 538 per maand.

Verzekeringen

Ben ik tijdens mijn stage verzekerd?
Als je een stagevergoeding ontvangt, ben je verzekerd voor de Ziektewet. Je bent niet verzekerd voor de Werkloosheidswet. Ben je 18 jaar of ouder? Dan zorg je zelf voor een verzekering voor ziektekosten bij een zorgverzekeraar.

Jouw onderwijsinstelling moet ervoor zorgen dat je tijdens je stage verzekerd bent tegen mogelijke schade door jouw toedoen. Is je onderwijsinstelling niet betrokken bij de stageovereenkomst? Dan kan je stageverlener de schade op jou verhalen, als deze aan jou te wijten is. Kijk voor de aanvang van je stage na of jij, zelf of via je ouders, een aansprakelijkheidsverzekering hebt.

Lijd je zelf schade door uitvoering van je stagewerkzaamheden bij je stageverlener? Dan is je stageverlener hiervoor aansprakelijk volgens de wettelijke regels. Zie voor meer informatie 'Artikel 14' van je stageovereenkomst.

Auteursrecht stagiairs

Aan wie komt het auteursrecht toe?

Auteursrecht valt onder het intellectueel eigendom. Als je iets maakt voor je werkgever, dan komt het auteursrecht toe aan je werkgever. Voor een afstudeerverslag geldt dat het auteursrecht berust bij de student die afstudeert. Heb je een verslag gemaakt op basis van een onderzoek bij je werkgever? Dan is het van belang om vooraf duidelijke afspraken te maken over bij wie het auteursrecht berust.

Vakantie-uren

Hoeveel vakantie-uren heb ik als stagiair?
Alleen bij stages van een maand of langer vindt toekenning van vakantie plaats. Je hebt tijdens je stage aanspraak op 160 vakantie-uren op jaarbasis bij een stage van 40 uur per week.

Is de stage voor minder dan 40 uur per week overeengekomen? Dan wordt de aanspraak op vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld. Dit geldt ook voor stages die een gedeelte van het jaar beslaan. De aanspraak op vakantie wordt in hele (vakantie-)uren vastgesteld door naar boven af te ronden.

Voorbeeld 1
Je hebt een stageovereenkomst van 32 uur per week voor een periode van 1 jaar (12 maanden). Je hebt dan tijdens je stage aanspraak op 128 vakantie-uren (32/40 x 160 vakantie-uren).

Voorbeeld 2
Je hebt een stageovereenkomst van 40 uur per week voor een periode van 4 maanden. Je hebt dan tijdens je stage aanspraak op afgerond 54 vakantie-uren (4/12 x 160 vakantie-uren = 53,33).

Voorbeeld 3
Je hebt een stageovereenkomst van 32 uur per week voor een periode van 4 maanden. Je hebt dan tijdens je stage aanspraak op afgerond 43 vakantie-uren (32/40 x 4/12 x 160 vakantie-uren = 42,67).

Let op! Je stagebegeleider/manager registreert je vakantie-uren. Je vakantie-uren worden niet geregistreerd in het P-Direktportaal.

Wanneer moet ik verplicht vakantie-uren opnemen?
Schrijft jouw onderwijsinstelling voor dat je geen stage volgt tijdens de door jouw instelling aangewezen vakantieperioden? Dan ben je verplicht vakantie te nemen tijdens die perioden. Is je vakantie-aanspraak daartoe ontoereikend? Dan wordt je stagevergoeding naar evenredigheid verlaagd.

Wens je verlof voor bijvoorbeeld een verhuizing, familieomstandigheden of calamiteit? Dan zet je hiervoor je vakantie-uren in. Ook gebruik je je vakantie-uren voor een eventuele blokdag van het ministerie, tenzij je de blokdag op een andere dag kunt compenseren.

Uiteraard ben je vrij op de voor rijksambtenaren vastgestelde feestdagen. Dit gaat niet ten koste van je vakantie-uren.

Wordt mijn stagevergoeding doorbetaald tijdens mijn vakantie?
Ja, je krijgt vakantie-uren met doorbetaling van de stagevergoeding. Heb je aan het einde van de stageperiode resterende vakantie-uren? Dan krijg je daar geen vergoeding voor.

Overige vragen

Ik ben stagiair en ben niet tevreden over mijn stage. Wat kan ik doen?
Als je het gevoel hebt dit niet te kunnen bespreken met je begeleider of de manager van je begeleider, neem dan contact op met de stagecoördinator van het ministerie waar je stage loopt.

Wat zijn mijn (instroom)mogelijkheden na mijn stage bij het Rijk?
Een stageplek is geen garantie voor een baan. Je hebt geen voorrang bij het vervullen van vacatures bij het Rijk. Als stagiair kun je wel reageren op vacatures via werkenvoornederland.nl. Ook kun je solliciteren voor een van de traineeprogramma’s van de Rijksoverheid. Heb je internationale ambities? Dan is een traineeship van Werken bij de EU misschien iets voor jou.

Zie ook

Circulaire Beleidskader rechtspositie stagiairs bij de sector Rijk