Eed en belofte

U legt met de eed of belofte een verklaring af over uw functievervulling als ambtenaar. De achterliggende gedachte is dat u hiermee uitspreekt dat u zich bewust bent van uw bijzondere positie in de samenleving. U bent verplicht om de eed of belofte af te leggen.

Als ambtenaar hoort u zich net als iedere burger aan de wet te houden. Met het afleggen van de eed of belofte benadrukt u nog eens dat u dit ook werkelijk zult doen. Bovendien verklaart u dat u een onkreukbare en betrouwbare ambtenaar zult zijn. U ondertekent ook een formulier waarin de regels staan waaraan u zich zult houden.

Met de eed of belofte zweert of belooft u het volgende:

  • 'dat ik trouw zal zijn aan de Koning en dat ik de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen'
  • 'dat ik noch direct, noch indirect in welke vorm dan ook valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn dienstverband'
  • 'dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen'
  • 'dat ik tot het verkrijgen van mijn dienstverband van niemand giften heb aanvaard en aan niemand beloften heb gedaan en dat ik dit ook niet zal gaan doen'
  • 'dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben'
  • 'dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn en dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.'

De eed of belofte wordt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 3 maanden na  indiensttreding, afgenomen bij medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. U kunt vooraf uw voorkeur aangeven voor de eed of de belofte.

Als u al eerder in het kader van een dienstverband bij de Rijksoverheid de eed of belofte heeft afgelegd, hoeft u dat niet nog een keer te doen. U moet de eed of belofte wel opnieuw afleggen als het betreffende formulier ontbreekt in uw personeelsdossier.