Hoogte en duur waarnemingstoelage

Krijgt u een toelage omdat u tijdelijk een andere functie waarneemt? Dan geldt het volgende voor de hoogte en duur van uw toelage.

Hoogte toelage

Gaat het om een volledige waarneming? Dan bestaat het bedrag van uw toelage uit het verschil tussen het maandinkomen dat u zelf ontvangt en het maandinkomen dat u zou ontvangen als u in de functie van uw collega of manager zou worden benoemd. Uw werkgever stelt de omvang van de toelage vast.

Neemt u gedeeltelijk een hogere functie waar? Dan ontvangt u een lager bedrag. Afhankelijk van de omvang van de waarneming krijgt u 50% of 75% procent van de toelage bij een volledige waarneming. Van gedeeltelijke waarneming is geen sprake als het onderdeel is van uw eigen functie om als plaatsvervanger op te treden.

Vakantie-uitkering en pensioenopbouw

Over de waarnemingstoelage krijgt u vakantie-uitkering. De waarnemingstoelage telt ook mee voor uw pensioenopbouw.

Duur toelage

U ontvangt de waarnemingstoelage zolang u de andere functie waarneemt. Duurt de waarneming meer dan een jaar? En verdient u het maximumsalaris in uw eigen salarisschaal? Dan wordt de toelage na dat jaar verhoogd. U zou immers in de hogere salarisschaal wegens voldoende functioneren een periodieke salarisverhoging hebben gekregen. De waarnemingstoelage stopt als uw werkgever de opdracht tot waarneming beëindigt.

Doorbetaling bij ziekte, vakantie of verlof

U behoudt de toelage als u ziek wordt, vakantie opneemt of met betaald verlof gaat. Wel stopt de toelage als in een dergelijke situatie de opdracht tot waarneming wordt ingetrokken.