Te veel of te weinig betaald - situatie per 01-01-2020

Controleer op iedere salarisstrook of alles klopt. Heeft u te veel of te weinig salaris ontvangen? Neem dan contact op met uw werkgever. Doe dit zo snel mogelijk. Daarmee voorkomt u dat het totale bedrag aan te veel of te weinig ontvangen salaris oploopt.

Te veel ontvangen?

Heeft u te veel salaris ontvangen, terwijl u er geen recht op had? Het kan bijvoorbeeld zijn dat de wijziging van uw arbeidsduur te laat in de administratie is verwerkt, waardoor u teveel ontvangen heeft. Of dat een inschaling niet goed is toegepast. Uw werkgever kan dit zelf constateren, u kunt een signaal vanuit P-Direkt krijgen of u komt zelf met de mededeling dat er te veel salaris aan u is betaald. In een aantal gevallen mag de (ex-) werkgever onterechte betalingen niet terugvorderen.

Uw werkgever heeft het recht om binnen een zekere periode het te veel betaalde van u terug te vorderen. Het is niet zo dat u het geld dat u te veel hebt ontvangen altijd in 1 keer aan uw werkgever moet terugbetalen. U kunt hiervoor een betalingsvoorstel doen of van uw werkgever een voorstel vragen.

Te weinig ontvangen?

Heeft u te weinig salaris ontvangen? Bijvoorbeeld omdat u ontdekte dat u geen reiskostenvergoeding had aangevraagd. Of omdat een rechter u na een conflict met uw werkgever over de hoogte van uw salaris, in het gelijk heeft gesteld en uw werkgever u moet nabetalen.

Als u te weinig betaald heeft gekregen, dan krijgt u het resterende bedrag - eventueel met rente - alsnog uitbetaald. Alleen uw werkgever kan aan P-Direkt een opdracht geven om deze rente uit te betalen. U kunt uw werkgever ook aanspreken als u er pas later achter komt dat u te weinig salaris heeft gekregen. U moet dit wel binnen 5 jaar doen, gerekend vanaf het moment dat u recht op het salaris heeft. Is de periode waarover u nog betalingen te goed heeft langer dan 5 jaar geleden? Dan is uw werkgever wettelijk niet verplicht om deze bedragen aan u na te betalen. Uw werkgever mag in deze situatie wel zelf beslissen om bedragen alsnog na te betalen. Daarnaast geldt dat voor bepaalde bedragen de betalingsplicht van de werkgever eerder vervalt.

Wet- & regelgeving en cao

Artikel 6:203 Burgerlijk Wetboek
Besluit wettelijke rente
Participatiewet
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Rijksbrede handelwijze bij terugvordering (2013)