Salarisbetaling aan derden - situatie per 01-01-2020

Uw werkgever kan (een deel van) uw salaris uitbetalen aan iemand anders. Dit kan gebeuren op uw verzoek, maar ook zonder dat u daarom heeft verzocht.

Andere begunstigde op uw verzoek

In de volgende situaties kan uw werkgever een deel van uw salaris op uw verzoek uitbetalen aan een andere begunstigde:

  • U maakt gebruik van de overgangsregeling levensloopregeling en u wilt een deel van uw salaris laten overmaken aan de levensloopinstelling van uw keuze.
  • U wilt doneren aan het sociaal fonds of het lidmaatschap betalen van de personeelsvereniging. Uw werkgever houdt maandelijks een bedrag in van uw salaris en maakt dit bedrag over aan de stichting of vereniging.
  • U bent lid van een vakbond en u wilt de contributie met uw salaris verrekenen. Uw werkgever houdt de contributie in van uw salaris en maakt op uw verzoek het bedrag over aan de vakbond.

Uw werkgever past bij uitbetaling aan een andere partij altijd eerst een aantal inhoudingen toe op uw bruto salaris vanwege pensioen, werknemersverzekeringen en belasting. Uw werkgever is verplicht om in ieder geval het minimumloon aan u te betalen. U kunt daarom niet kiezen voor een inhouding of donatie als u daardoor minder dan het minimumloon overhoudt.

Andere begunstigde zonder verzoek

Uw werkgever moet in sommige gevallen  (een deel van) uw salaris aan een andere begunstigde uitbetalen zonder dat u hierom heeft verzocht. Dit komt bijvoorbeeld voor als u schulden heeft en er beslag is gelegd op uw maandinkomen. Uw werkgever moet dan een deel van uw salaris aan een gerechtsdeurwaarder of aan de Belastingdienst overmaken.

Wet- & regelgeving en cao

Burgerlijk Wetboek, boek 6

Burgerlijk Wetboek, boek 7

Wet op het minimumloon en minimum vakantiebijslag