Politiek verlof

Als u wordt gekozen in de gemeenteraad of provinciale staten of benoemd in een college van burgemeester en wethouders of als gedeputeerde? Dan kunt u daarvoor verlof aanvragen als u uw politieke functie naast uw werk als ambtenaar verricht.

U kunt verlof krijgen voor het bijwonen van vergaderingen en zittingen van het publiekrechtelijke college. Ook is verlof mogelijk voor werkzaamheden die samenhangen met uw politieke functie. Uw werkgever kan dit verlof alleen weigeren als de bedrijfsvoering anders ernstig wordt verstoord. U krijgt geen verlof als u de activiteit in eigen tijd kunt verrichten.

Duur verlof

Afhankelijk van de omvang van de functie wordt het verlof verleend. U maakt met uw werkgever (schriftelijke) afspraken over het aantal dagen/uren.

Gevolgen inkomen

Wordt u (deels) ontheven van de waarneming van uw werkzaamheden in verband met uw politieke functie? En bedraagt uw inkomen uit die functie minder dan het maandinkomen dat u in uw ambt genoot? Dan krijgt u een aanvulling op dat inkomen tot het niveau van uw maandinkomen (de zogenaamde non-activiteitswedde).

Wordt aan u verlof verleend in verband met uw politieke functie? Dan wordt uw maandinkomen tijdens het verlof doorbetaald. Als u voor de publiekrechtelijke functie een vaste vergoeding ontvangt, wordt een inhouding op uw maandinkomen toegepast over de tijd dat u verlof heeft. Onkostenvergoedingen worden daarbij niet verrekend. De uren die u blijft werken, krijgt u volledig doorbetaald. Zie voor meer informatie ook Politiekeambtsdragers.nl.

Wet- en regelgeving

CAO Rijk: Politiek verlof
Regels non-activiteitswedde rijksambtenaren lid van de Staten-Generaal of het Europees Parlement
Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
Taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges
Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers