Studiefaciliteiten - situatie per 01-01-2020

Voor het uitoefenen van uw functie of voor uw loopbaan kan het van belang zijn een studie of opleiding te volgen. Als u verplicht een studie of opleiding volgt, heeft u recht op studiefaciliteiten. Maar ook als u zelf het initiatief heeft genomen tot een opleiding of studie, kunt u studiefaciliteiten krijgen als uw werkgever daar aanleiding voor ziet.

1. Verplichte studie of opleiding

Uw werkgever kan van u verwachten dat u verplicht een cursus of opleiding volgt in het kader van uw functie. Bij een verplichte studie of opleiding volgt, heeft u recht op de volgende studiefaciliteiten:

  • volledige vergoeding van de studiekosten
  • volledig verlof met behoud van maandinkomen voor het volgen van lessen, eventuele stages en contacturen die voor de studie vereist zijn en voor het afleggen van examens. Voor zelfstudie krijgt u bovendien tot maximaal 1 dag per week doorbetaald verlof. Uw manager kan u meer doorbetaalde zelfstudie-uren toekennen als daar aanleiding voor is.
  • reis- en verblijfkosten vanwege uw studie of opleiding worden op dezelfde manier vergoed als bij een dienstreis. Daarbij geldt bijvoorbeeld dat als u met de trein reist, u de kosten voor 2e klasse vergoed krijgt.

Contributie en andere lidmaatschappen vallen niet onder studiefaciliteiten.

2. Onderdeel loopbaanafspraken

U heeft met uw manager loopbaanafspraken gemaakt en uw manager vindt dat de studie of opleiding bijdraagt aan het uitvoeren van die afspraken. U heeft dan recht op:

  • volledige vergoeding van de studiekosten en
  • de helft van de benodigde verlofuren (met behoud van maandinkomen) voor het volgen van lessen, eventuele stages en contacturen die voor de studie vereist zijn en voor het afleggen van examens. Voor zelfstudie krijgt u bovendien tot maximaal één dag per week doorbetaald verlof. Uw manager kan u meer doorbetaalde zelfstudie-uren toekennen als daar aanleiding voor is.
  • reis- en verblijfkosten vanwege uw studie of opleiding worden op dezelfde manier vergoed als bij een dienstreis. Daarbij geldt dat als u met de trein reist, u de kosten voor 2e klasse vergoed krijgt.

Andere reden

Als u een cursus of opleiding wilt volgen, maar er zijn geen loopbaanafspraken gemaakt, kan uw manager besluiten de volgende studiefaciliteiten aan u toe te kennen:

  • een vergoeding van de studiekosten tot maximaal 50% van de totale scholingskosten en
  • maximaal 25% verlof met behoud van maandinkomen voor het volgen van lessen, eventuele stages en het afleggen van examens. Voor overige studietijd wordt geen doorbetaald verlof met behoud van bezoldiging verleend.

Doorbetaald verlof

Bij verlof met behoud van maandinkomen worden uw variabele toelagen of toeslagen berekend aan de hand van uw normale werkrooster (zonder studieverlof).

Wat valt onder studiekosten?

Onder studiekosten vallen de kosten van alle verplicht gestelde onderwijsmiddelen, les- en examengelden en verplicht gestelde excursies of studiereizen. Kosten van bijvoorbeeld kantoorbenodigdheden of een computer vallen niet onder studiekosten. Ook reiskosten vallen niet onder studiekosten, maar deze worden wel vergoed als u de studie of opleiding volgt in opdracht van uw manager of vanwege loopbaanafspraken met uw manager.

Let op! U kunt het Individueel Keuzebudget (IKB) gebruiken om studiekosten waarvoor u geen vergoeding krijgt op fiscaal gunstige wijze te financieren. Voorwaarde is dat u de studie of opleiding volgt voor het uitoefenen van een (toekomstig) beroep of het op peil houden van uw vakkennis.
 

Studiefaciliteiten aanvragen in het P-Direktportaal

U kunt uw studiefaciliteiten aanvragen via het P-Direktportaal > Loopbaan en ontwikkeling > Studiefaciliteiten > Studiekosten/Studieverlof > Aanvragen.

Hoe verloopt de afrekening van uw studiekosten?

Nadat uw aanvraag voor studiefaciliteiten is verwerkt, kunt u de werkelijk gemaakte studiekosten eenmalig afrekenen via het P-Direktportaal > Loopbaan en ontwikkeling > Studiefaciliteiten > Studiekosten/Studieverlof > Huidige situatie > Afrekenen.

Bij de afrekening studiekosten voegt u altijd de volgende documenten bij:

  • Een (of meerdere) op uw naam gestelde factuur of;
  • Een bankafschrift van uw eigen rekening, waarop uw naam en de afschrijving duidelijk zichtbaar zijn.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Voorzieningen bij studie en opleiding