Inhuur van externen - situatie per 01-01-2020

Een externe kan worden ingezet om de afwezigheid van een vaste werknemer (bijvoorbeeld bij ziekte) op te vangen of voor tijdelijke overbrugging van een vacature. Ook kan voor een specifieke opdracht een gespecialiseerde externe worden ingehuurd.

Externen komen niet in dienst van het Rijk, maar werken op basis van een inhuur- of uitzendcontract. Hieronder vallen bijvoorbeeld een externe interim manager, een externe organisatieadviseur of een externe managementondersteuner. Ministeries mogen maar een bepaald percentage van hun personele kosten besteden aan de inhuur van externen. De betalingen aan externen gaan buiten de salarisadministratie van de Rijksoverheid om.

Voorkomen moet worden dat personeel langdurig structurele werkzaamheden verricht op basis van flexibele contractvormen, zoals een inhuur- of uitzendcontract. Dit heeft het Rijk bepaald in de Circulaire toepassing Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid.

Van extern naar dienstverband

Werkte u eerst als externe en kreeg u vervolgens een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden? Wanneer u als externe hetzelfde werk deed, kan dit van belang zijn voor een eventuele automatische omzetting van een tijdelijke naar een vaste arbeidsovereenkomst.

De Rijkspersoneel wil minder extern personeel inhuren, zoals payrollpersoneel. Payrolling als inhuurvorm wordt afgebouwd. Naar verwachting werkt er geen payrollpersoneel meer bij de rijksoverheid.

Wet- & regelgeving en cao

Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (ARVODI-2018)
Circulaire: Afbouw van de inhuurvorm payrolling bij de sector Rijk, 2014
Circulaire: Toepassing Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid [29-10-2015]
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen