Beoordeling - situatie per 01-01-2020

Bij een beoordeling oordeelt uw manager over hoe u uw functie vervult. U wordt beoordeeld op uw werkzaamheden, behaalde resultaten en gedrag. Een beoordeling wordt opgemaakt als uzelf of uw manager vindt dat hiervoor aanleiding is. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de uitkomst van een personeelsgesprek of bij niet goed of juist wel goed functioneren.

Beoordelingsprocedure

De beoordeling gaat over een tijdvak van tenminste 6 maanden en ten hoogste 2 jaar. Daarnaast kunt u niet twee keer beoordeeld worden over dezelfde periode.

Een beoordelingsproces bestaat uit een aantal elementen:

 • Uw manager stuurt u een uitnodiging voor het beoordelingsgesprek.
 • Samen heeft u vooraf overleg over de eventuele betrokkenheid van een informant of adviseur bij de beoordeling. Een informant kan inlichtingen geven over uw functioneren. Ook kan een informant een mening geven over uw functioneren bij (een deel van) uw werkzaamheden waar uw manager minder zicht op heeft. Bijvoorbeeld een projectleider.
 • Uw manager is één van de beoordelaars. Meestal zijn er meer beoordelaars. Bijvoorbeeld als uw manager onvoldoende zicht heeft over uw functioneren in de beoordelingsperiode.
 • Voorafgaand aan het gesprek stuurt uw manager de beoordeling. Zijn er bijzondere omstandigheden? Dan worden deze op de beoordeling genoemd. U was bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt of uw feitelijke werkzaamheden weken sterk af van uw functiebeschrijving.
 • Het beoordelingsgesprek heeft u met uw manager en de andere beoordelaars. Tijdens het beoordelingsgesprek kunt u iemand meenemen om u bij te staan. Dit kan bijvoorbeeld een van de informanten zijn, een collega of een (juridisch) adviseur.
 • Uw manager geeft een samenvatting van het gesprek op het beoordelingsformulier.
 • Uw opmerkingen en zienswijze over de beoordeling kunt u toevoegen in het beoordelingsformulier, waarna u het ondertekent.
 • De beoordeling wordt vastgesteld door een directeur en opgenomen in uw personeelsdossier.

Beoordelingsgesprek

Uw manager en andere beoordelaars bespreken de beoordeling met u in het beoordelingsgesprek. De beoordeling is eenzijdig, maar tijdens het gesprek kunt u natuurlijk vragen stellen en uw mening geven.

Onderwerpen gesprek
In het beoordelingsgesprek komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • de feitelijk afgesproken werkzaamheden en de daaraan verbonden eisen;
 • de behaalde resultaten
 • het vertoonde gedrag van de medewerker
 • een oordeel over de behaalde resultaten en een toelichting daarop;
 • een eventuele voorgenomen beloning;
 • de reactie en eventuele opmerkingen of vragen van de medewerker;
 • de conclusies en afspraken naar aanleiding van de beoordeling en het gesprek.

Het verschil tussen een beoordelingsgesprek en een personeelsgesprek

U heeft minimaal 1 keer per jaar een personeelsgesprek. Een beoordeling wordt echter alleen op verzoek van u of uw manager opgemaakt. Voor een formele beoordeling geldt een aparte procedure.

Oneens met de beoordeling?

Bent u het oneens met de beoordeling? Dan kunt u binnen 2 weken na het beoordelingsgesprek daarop schriftelijk reageren. U heeft de mogelijkheid om uw reactie mondeling toe te lichten in een gesprek met uw directeur. Uw directeur kan de beoordeling wijzigen, voor zover hij uw aanmerkingen deelt. Uw directeur laat schriftelijk weten als de aanmerkingen niet of gedeeltelijk aangepast worden in de beoordeling. Bent u het niet eens met deze vastgestelde beoordeling? Dan kunt u dit voorleggen aan de rijksbrede geschillencommissie.

Wet- & regelgeving en cao

CAO Rijk: Beoordeling