Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen

De Gedragscode Integriteit Rijk is bestemd voor iedereen die werkt voor de Rijksoverheid. Daarbij gaat het behalve om ambtenaren ook om andere mensen die de Rijksoverheid vertegenwoordigen, bijvoorbeeld als stagiair, als uitzendkracht of als extern ingehuurde opdrachtnemer. Deze mensen vallen niet automatisch onder de regels die voor ambtenaren gelden. Daar moeten dus individuele afspraken over worden gemaakt. De Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen is hiervoor een hulpmiddel.

Let op: dit formulier dient ingevuld en ondertekend te worden met pen.