Regeling procedure bij reorganisatie

De algemene maatregel van bestuur d.d. 23 januari 1996, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Rijkswachtgeldbesluit 1959, de Uitkeringsregeling 1966 en het Verplaatsingskostenbesluit 1989, in verband met het rechtspositioneel regelen van de personele aspecten van reorganisaties, is op 6 februari 1996 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 1996, 62).