Lang ziek zijn (langer dan 6 weken)

Bent u langer dan 6 weken ziek? Dan is er sprake van langdurig ziekteverzuim. U bent samen met uw werkgever in de eerste 2 ziektejaren verantwoordelijk voor uw re-integratie. Na 2 jaar ziekte komt u mogelijk in aanmerking voor een WIA-uitkering.

Re-integratie: weer aan het werk

Als u langer dan 6 weken ziek bent (aaneengesloten of met tussenliggende herstelperiodes van minder dan 28 dagen) start het zogeheten Poortwachtertraject. In de Wet verbetering poortwachter zijn de rechten en plichten van u en uw werkgever voor re-integratie vastgelegd. Als u door ziekte uw eigen werkzaamheden niet meer kunt uitvoeren, dan kan uw werkgever u ander werk opdragen. De inspanningen voor het re-integratietraject houdt uw werkgever bij in een re-integratiedossier.

Gevolgen lang ziek zijn

Als u lang ziek bent, heeft dit onder andere gevolgen voor de opbouw van uw compensatie-uren, reiskostenvergoeding en IKAP. Er zijn geen gevolgen voor de jaarlijkse opbouw van uw vakantie-uren.

Na 2 jaar nog niet aan het werk

Bent u na 2 jaar nog niet (volledig) aan het werk? U komt mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Als onderdeel van het Poortwachtertraject bespreekt u tijdens de eindevaluatie samen met uw manager wat u gaat doen.

Meer informatie

Wilt u de informatie op deze pagina nog eens lezen, maar dan uitgebreider? Download dan de brochure Wat te doen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Wijziging per 1/01/19:

Grip op ziekteverzuim

Partijen willen erop inzetten het ziekteverzuim bij het Rijk omlaag te brengen. Elementen voor een geslaagde aanpak hierbij kunnen onder andere zijn het bevorderen van een veilige cultuur, meer focus op preventie, het ontwikkelen van nieuwe werkvormen, het vergroten van de autonomie van medewerkers, het gevarieerder samenstellen van takenpakketten bij gestandaardiseerde functies en het verlagen van de moeilijkheidsgraad van het werk waar mogelijk.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 14
ARAR Hoofdstuk VI
ARAR Artikel 22
ARAR Artikel 98b
Wet verbetering poortwachter
Ziektewet
Circulaire: opbouw vakantie bij langdurige ziekte 4-2-2010