Bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk en andere deskundigen

Voor het bevorderen van uw gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk worden u en uw werkgever geadviseerd door diverse deskundigen, zoals een bedrijfsarts, een bedrijfsmaatschappelijk werker of een arbocoördinator. Daarnaast zijn er andere deskundigen die uw werkgever adviseren.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts adviseert u en uw werkgever over gezondheidsaspecten in relatie tot het werk. Hij ondersteunt uw werkgever bijvoorbeeld met het opstellen van een goed verzuimbeleid en de preventie van ziekteverzuim. Of het begeleiden van een zieke werknemer terug naar het werk (re-integratie). Maar u kunt ook met de bedrijfsarts praten over gezondheid en werk, als er geen sprake is van ziekteverzuim.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Ervaart u problemen op het werk of in de privésfeer waar u alleen niet uit komt? Heeft u het gevoel dat uw werk eronder lijdt? In dat geval kunt u contact opnemen met de bedrijfsmaatschappelijk werker. Hij kan u coachen en ondersteunen bij vragen en problemen.

Wijziging Arbowet: sterkere positie bedrijfsarts

Per 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Een van de aanpassingen is dat de positie van de preventiemedewerker en de bedrijfsarts wordt versterkt. En medewerkers krijgen het recht op een second opinion bij twijfel over een advies van de bedrijfsarts. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over de belangrijkste wijzigingen en de Digitale toolkit Nieuwe Arbowet.

Wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenwet
ARAR Artikel 9
ARAR Artikel 10
ARAR Artikel 70
ARAR Hoofdstuk VI
Wet op de ondernemingsraden artikel 27