Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Is er teveel lawaai op de werkplek? Wordt u blootgesteld aan gevaarlijke straling? Zijn er specifieke risico’s voor bijvoorbeeld jongeren of zwangere vrouwen? En welke bescherming biedt de werkgever tegen situaties waarbij agressie en geweld zich kunnen voordoen?

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht uw werkgever om een beleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet uw werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in de organisatie kunnen voorkomen. Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) worden risico’s gestructureerd aangepakt om de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Een aantal onderwerpen is uitgewerkt in de Arbocatalogus Rijk.

Waaruit bestaat een RI&E?

Een RI&E bestaat uit:

 • een inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico­beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
 • de evaluatie van de risico’s (hoe groot zijn de risico's?) die aan de gevaren zijn verbonden;
 • de prioritering van de risico's;
 • plan van aanpak.

In het plan van aanpak beschrijft uw werkgever welke maatregelen genomen worden om de risico’s aan te pakken, binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is.
De RI&E beschrijft ook de risico's voor bijzondere categorieën werknemers. Denk bijvoorbeeld aan: jongeren, zwangere vrouwen en werknemers met een arbeidshandicap of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.
 

Onderwerpen van de RI&E

 • arbeidsomstandighedenbeleid en voorzieningen
 • psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en pesten)
 • fysieke arbeidsbelasting (tillen, RSI)
 • beeldschermwerk
 • arbeidsomgeving
 • seksuele intimidatie of agressie en geweld
 • acute arbeidsgevaren
 • persoonlijke beschermingsmiddelen

Uit de RI&E kan verder blijken dat voor bepaalde onderwerpen specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen.

Toetsing

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het plan van aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schrijven een advies aan de werkgever.

Inspraak Ondernemingsraad

Werknemers hebben via de Ondernemingsraad (instemmingsrecht) inspraak in het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak. De Ondernemingsraad kan op die manier een bijdrage leveren aan eventuele verbeteringen of aanvullingen.

Actueel houden en inzien

De RI&E wordt zo vaak aangepast als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. U kunt de RI&E voor uw werkplek altijd inzien.

Wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenwet
Arbeidsomstandighedenbesluit
Arbeidsomstandighedenregeling
Wet op de ondernemingsraden