Arbocatalogus Rijk

De Arbo-wet biedt organisaties de ruimte om zelf invulling te geven aan gezond en veilig werken. In de wet staan alleen de normen beschreven. Hoe deze normen moeten worden nageleefd, wordt aan organisaties zelf overgelaten. De maatregelen worden vastgelegd in een arbocatalogus.

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze voldoen aan voorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Een doelvoorschrift is een norm in de wet waaraan organisaties zich moeten houden.

De Arbocatalogus Rijk is onderverdeeld in drie delen:

  • beeldschermwerk
  • agressie en geweld derden
  • werkdruk en overige psychosociale omgangsvormen.

Over de inhoud van de catalogus is overeenstemming bereikt tussen de sociale partners die vertegenwoordigd zijn in het Sector Overleg Rijk. De beschreven maatregelen en middelen waarborgen dat er voldaan wordt aan de Arbo-wet.

De arbocatalogus Rijk geldt voor alle rijksambtenaren met uitzondering van Defensiepersoneel. De arbocatalogus is opgesteld in opdracht van het Sector Overleg Rijk.

Meer informatie over de arbocatalogus en de afspraken over veilig en gezonder werken vindt u op aofondsrijk.nl.