Politiek verlof

Als u wordt gekozen in de gemeenteraad of benoemd in een college van burgemeester en wethouders, kunt u daarvoor verlof opnemen. U kunt ook verlof krijgen voor het bijwonen van vergaderingen en zittingen van het publiekrechtelijke college.

Ook is verlof mogelijk voor werkzaamheden die samenhangen met uw politieke functie.

Uw werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het dienstbelang dit eist. U krijgt geen verlof als u de activiteit in eigen tijd kunt verrichten.

Duur verlof

Afhankelijk van de omvang van de functie wordt het verlof verleend voor een deel of de hele arbeidsduur. U maakt met uw werkgever (schriftelijke) afspraken over het aantal dagen/uren.

Gevolgen inkomen

Wordt u ontheven van de waarneming van uw werkzaamheden in verband met uw politieke functie? En bedraagt uw inkomen uit die functie minder dan de bezoldiging die u in uw ambt genoot? Dan krijgt u een aanvulling op dat inkomen tot het niveau van uw bezoldiging (de zogenaamde non-activiteitswedde).

Wordt aan u verlof verleend in verband met uw politieke functie? Uw bezoldiging wordt tijdens het verlof doorbetaald. Als u voor de publiekrechtelijke functie een vaste vergoeding ontvangt, wordt een inhouding op uw bezoldiging toegepast over de tijd dat u verlof heeft. Onkostenvergoedingen worden daarbij niet verrekend. De uren die u blijft werken, krijgt u volledig doorbetaald. Zie voor meer informatie ook Rijksoverheid.nl

Wet- en regelgeving

Ambtenarenwet Artikel 125c
ARAR Artikel 16
ARAR Artikel 33a
ARAR Artikel 96b
ARAR Artikel 96c
Regels non-activiteitswedde rijksambtenaren lid van de Staten-Generaal of het Europees Parlement
Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
Taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges
Rechtspositiebesluit gedeputeerden
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden
Rechtspositiebesluit wethouders
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers