Politiek verlof - situatie vóór 01-01-2020

Als u wordt gekozen in de gemeenteraad of benoemd in een college van burgemeester en wethouders, kunt u daarvoor verlof opnemen. U kunt ook verlof krijgen voor het bijwonen van vergaderingen en zittingen van het publiekrechtelijke college.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Ook is verlof mogelijk voor werkzaamheden die samenhangen met uw politieke functie.

Uw werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het dienstbelang dit eist. U krijgt geen verlof als u de activiteit in eigen tijd kunt verrichten.

Duur verlof

Afhankelijk van de omvang van de functie wordt het verlof verleend voor een deel of de hele arbeidsduur. U maakt met uw werkgever (schriftelijke) afspraken over het aantal dagen/uren.

Gevolgen inkomen

Wordt u ontheven van de waarneming van uw werkzaamheden in verband met uw politieke functie? En bedraagt uw inkomen uit die functie minder dan de bezoldiging die u in uw ambt genoot? Dan krijgt u een aanvulling op dat inkomen tot het niveau van uw bezoldiging (de zogenaamde non-activiteitswedde).

Wordt aan u verlof verleend in verband met uw politieke functie? Uw bezoldiging wordt tijdens het verlof doorbetaald. Als u voor de publiekrechtelijke functie een vaste vergoeding ontvangt, wordt een inhouding op uw bezoldiging toegepast over de tijd dat u verlof heeft. Onkostenvergoedingen worden daarbij niet verrekend. De uren die u blijft werken, krijgt u volledig doorbetaald. Zie voor meer informatie ook Rijksoverheid.nl

Wet- en regelgeving

Ambtenarenwet Artikel 125c
ARAR Artikel 16
ARAR Artikel 33a
ARAR Artikel 96b
ARAR Artikel 96c
Regels non-activiteitswedde rijksambtenaren lid van de Staten-Generaal of het Europees Parlement
Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement
Taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges
Rechtspositiebesluit gedeputeerden
Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden
Rechtspositiebesluit wethouders
Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden
Rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers