Privacybescherming persoonsgegevens

Uw werkgever moet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan wat wel en niet mag.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over uzelf. Dat kunnen directe gegevens zijn zoals uw naam, geboortedatum en geslacht. Maar ook indirecte gegevens zoals gegevens uit een assessment of een functieprofiel. De persoonsgegevens worden bewaard in uw personeelsdossier. Op basis van de AVG heeft uw werkgever een aantal verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens. Ieder ministerie heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG), die erop toeziet dat de AVG op een juiste wijze wordt uitgevoerd.

Toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de algemene toezichthouder die de naleving van deze regels controleert. De AP kan bijvoorbeeld een bestuurlijke boete opleggen als uw werkgever de verwerking van persoonsgegevens niet meldt. Daarnaast heeft uw organisatie mogelijk een eigen functionaris gegevensbescherming die toezicht houdt op de naleving van de AVG. Ook speelt de ondernemingsraad een cruciale rol. Uw werkgever heeft instemming van de ondernemingsraad nodig als hij regelingen voor het gebruik van persoonsgegevens wil vaststellen, wijzigen of intrekken.

Inzage

In de regel mogen ‑ naast uzelf ‑ uw manager en HR-Ondersteuner uw personeelsdossier inzien. Wilt u weten welke gegevens uw werkgever van u heeft? Dan kunt u uw dossier inzien via het P-Direktportaal > Mijn gegevens > Mijn personeelsdossier. Ook kunt u een verzoek doen om gegevens in uw personeelsdossier te laten corrigeren of verwijderen als deze onvolledig, onjuist of in strijd zijn met de AVG. Uw werkgever moet binnen vier weken op schriftelijke wijze reageren op uw verzoek. Als u het oneens bent met zijn besluit, kunt u bezwaar maken.

Wet- en regelgeving

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Wet op de ondernemingsraden (Wor) Artikel 27