Gedragscode Integriteit Rijk

Burgers moeten op de overheid kunnen vertrouwen. Burgers zijn in veel opzichten afhankelijk van de overheid. Bovendien kunnen overheidsbesluiten diep ingrijpen in het leven van burgers. Daarom moet de overheid integer zijn.

Een kader voor integer handelen

Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om die integriteit te waarborgen. De belangrijkste integriteitregels zijn vastgelegd in de Gedragscode Integriteit Rijk 2017/2018. Het document geeft een overzicht van de belangrijkste rijksbrede afspraken op het gebied van integriteit. Daarnaast biedt de gedragscode een houvast bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen. De gedragscode wordt regelmatig geactualiseerd.  Er is ook een drempelvrije versie van de gedragscode beschikbaar.

Voor iedereen bij het Rijk

De gedragscode is van toepassing op iedereen die werkt voor het Rijk. In de eerste plaats zijn dit alle ambtenaren die zijn aangesteld in dienst van de Rijksoverheid. Bent u als externe medewerker werkzaam voor de Rijksoverheid, bijvoorbeeld als stagiair, als uitzendkracht of als ingehuurde opdrachtnemer? Dan vindt de Rijksoverheid het belangrijk dat ook u zich aan de gedragscode houdt. Daarom bevat de gedragscode een Model Integriteitsverklaring Rijk voor externen. Organisaties kunnen u bij de aanvang van uw werkzaamheden vragen deze verklaring te ondertekenen.

Eigen verantwoordelijkheid

De gedragscode kan nooit in elke denkbare situatie voorzien. Bovendien wijzigen de omstandigheden voortdurend door nieuwe ontwikkelingen. U moet dus altijd zelf blijven nadenken en u bewust blijven van wat het betekent om ‘in het hier en nu’ voor de rijksoverheid te werken.

Minimumkader

De gedragscode voor de rijksoverheid is niet vrijblijvend en beschrijft het kader dat rijksbreed als minimumkader geldt. Overheidsorganisaties kunnen ook een eigen of aanvullende gedragscode hebben, die meer is toegespitst op hun werkveld, functies en cultuur. Zij kunnen daarin strikter zijn dan de rijksbrede gedragscode. Ga dus altijd na of er voor uw organisatie specifieke afspraken gelden.

Zie ook