Voorbereiden van besluiten, bedenkingen en beslistermijnen - situatie vóór 01-01-2020

Bij het voorbereiden en de totstandkoming van besluiten moet een goede belangenafweging plaatsvinden. In sommige gevallen moet een werkgever de betrokken(en) raadplegen, voordat hij een besluit neemt. Bovendien geldt een termijn waarbinnen hij een besluit moet nemen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Als uw werkgever een besluit wil nemen dat u rechtstreeks aangaat kan hij u daarover ‘horen’, om de feiten te controleren waarop het besluit is gebaseerd. De werkgever is niet altijd verplicht om vooraf te horen. Bijvoorbeeld bij puur financiële besluiten mag hij daarvan afzien. Dat is ook het geval als het besluit berust op gegevens die u zelf hebt verstrekt, als u al eerder bent gehoord of bij hoge spoed. In bepaalde gevallen moet uw werkgever u áltijd vooraf horen, zoals bij het nemen van een disciplinaire maatregel, of bij een plaatsing of afwijzing van een plaatsing in het kader van een reorganisatie.

Bedenkingen meenemen in besluit

Bij het horen kunt u uw bedenkingen uiten tegen het voorgenomen besluit. Dit kan mondeling of schriftelijk. Met goede argumenten geeft u aan dat u zich niet kunt vinden in het te nemen besluit. Er kan u worden gevraagd om uw bedenkingen (voor een commissie) mondeling toe te lichten. In dat geval mag u iemand meenemen om u bij te staan, bijvoorbeeld een advocaat.

Uw werkgever neemt de bedenkingen mee bij het nemen van het besluit. Hij kan afzien van het besluit of het besluit aanpassen. Hij kan ook zijn besluit ongewijzigd laten, als daarvoor goede redenen zijn. Bent u het niet eens met het definitieve besluit, dan kunt u bezwaar maken.

Beslistermijn

Om trage besluitvorming te voorkomen moet uw werkgever binnen een bepaalde termijn een besluit nemen op uw aanvraag of bezwaarschrift. Doet hij dit niet, dan kunt u recht hebben op een vergoeding (dwangsom).

Wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht Artikel 1:3
Algemene wet bestuursrecht Artikel 3:40
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:7
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:8
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:9
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:11
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:12
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:13
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:14
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:15
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:17
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:18
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:19
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:20
Algemene wet bestuursrecht
Wet dwangsom